Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural : 2015-16

Branca de coneixement Enginyeria i Arquitectura
Centre Escola Politècnica Superior
web del centre
Cap d'estudis Rosselló Veny, Joan
S'imparteixen assignatures en Català , Castellà , Anglès - Vegeu les assignatures per a més detalls
Nombre de places 50
Títol Oficial
Tipus d'ensenyament Presencial
Total de crèdits / Durada 240  crèdits / 4  anys
Any d'inici 2010-11
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Règim general de permanència
Altra informació
Preus públics de matrícula per crèdit
 • 1a matrícula : 20,56€
 • 2a matrícula : 41,12€
 • 3a matrícula : 89,02€
 • 4a matrícula : 123,35€

El grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural condueix a obtenir l’habilitació per exercir la professió d’Enginyer Tècnic Agrícola. A la UIB aquest grau s’estructura en dues mencions, la d’Hortofructicultura i Jardineria (menció 1) i la de Mecanització i Construccions Rurals (menció 2).

Els objectius de l’estudi es troben recollits a l’ Ordre CIN/323/2009, de 9 de febrer (BOE núm. 43, de 19 de febrer de 2009), ja que aquesta professió està regulada per llei. Entre aquests objectius podem destacar el coneixement de totes les matèries bàsiques i aplicades necessàries per a l’exercici professional de l’enginyeria, la redacció de projectes i estudis d’enginyeria agroalimentària i de jardineria i paisatgisme, la direcció d’obra d’aquests projectes i la capacitat de gestionar i dirigir empreses del sector.

Entre les competències i habilitats que els alumnes han d’adquirir, i també segons la normativa esmentada, en trobam de transversals (anglès, anàlisi, síntesi, organització i direcció), bàsiques (matemàtiques, física, química, biologia, geologia, empresa), comunes a la branca agroalimentària (tecnologies de producció animal i vegetal, topografia, hidràulica, mecanització) i específiques de cada menció (tecnologia de producció hortofructícola, cultius, plagues i malalties, jardineria i paisatgisme, per a la menció 1; construcció, instal·lacions hidràuliques i d’energia, mecanització i automàtica industrial, per a la menció 2).

Perfil d'ingrés

Les principals característiques personals i acadèmiques recomanades són les següents:

 • capacitat d’anàlisi, síntesi i resolució de problemes en un entorn tècnic
 • capacitat per a la presa de decisions en entorns multidisciplinaris
 • interès pels temes d’enginyeria agroalimentària i paisatgística
 • sensibilitat pels temes mediambientals i del medi rural

Competències

Competències generals

 1. Capacitat per a la preparació prèvia, concepció, redacció i signatura de projectes que tinguin per objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació de béns mobles o immobles que per la seva naturalesa i característiques quedin compresos en la tècnica pròpia de la producció agrícola i ramadera (instal·lacions o edificacions, explotacions, infraestructures i vies rurals), la indústria agroalimentària (indústries extractives, fermentatives, làcties, conserveres, hortofructícoles, càrniques, pesqueres, de salaons i, en general, qualsevol altra dedicada a l'elaboració i/o transformació, conservació, manipulació i distribució de productes alimentaris) i la jardineria i el paisatgisme (espais verds urbans i/o rurals - parcs, jardins, vivers, arbrat urbà, etc.-, instal·lacions esportives públiques o privades i entorns sotmesos a recuperació paisatgística).
 2. Coneixement adequat dels problemes físics, les tecnologies, maquinària i sistemes de subministrament hídric i energètic, els límits imposats per factors pressupostaris i normativa constructiva, i les relacions entre les instal·lacions o edificacions i explotacions agràries, les indústries agroalimentàries i els espais relacionats amb la jardineria i el paisatgisme amb el seu entorn social i ambiental, així com la necessitat de relacionar aquells i aquest entorn amb les necessitats humanes i de preservació del medi ambient.
 3. Capacitat per dirigir l'execució de les obres objecte dels projectes relatius a indústries agroalimentàries, explotacions agràries i espais verds i les seves edificacions, infraestructures i instal·lacions, la prevenció de riscos associats a aquesta execució i la direcció d'equips multidisciplinaris i gestió de recursos humans, de conformitat amb criteris deontològics.
 4. Capacitat per a la redacció i signatura de mesuraments, segregacions, parcel·lacions, valoracions i taxacions dins el medi rural, la tècnica pròpia de la indústria agroalimentària i els espais relacionats amb la jardineria i el paisatgisme, tinguin o no caràcter d'informes pericials per Òrgans judicials o administratius, i amb independència de l'ús al qual estigui destinat el bé moble o immoble objecte de les mateixes.
 5. Capacitat per a la redacció i signatura d'estudis de desenvolupament rural, d'impacte ambiental i de gestió de residus de les indústries agroalimentàries, explotacions agrícoles i ramaderes, i espais relacionats amb la jardineria i el paisatgisme.
 6. Capacitat per a la direcció i gestió de tota classe d'indústries agroalimentàries, explotacions agrícoles i ramaderes, espais verds urbans i/o rurals, i àrees esportives públiques o privades, amb coneixement de les noves tecnologies, els processos de qualitat, traçabilitat i certificació i les tècniques de màrqueting i comercialització de productes alimentaris i plantes cultivades.
 7. Coneixement en matèries bàsiques, científiques i tecnològiques que permetin un aprenentatge continu, així com una capacitat d'adaptació a noves situacions o entorns canviants.
 8. Capacitat de resolució de problemes amb creativitat, iniciativa, metodologia i raonament crític.
 9. Capacitat de lideratge, comunicació i transmissió de coneixements, habilitats i destreses en els àmbits socials d'actuació.
 10. Capacitat per a la recerca i utilització de la normativa i reglamentació relativa al seu àmbit d'actuació.
 11. Capacitat per desenvolupar les seves activitats, assumint un compromís social, ètic i ambiental en sintonia amb la realitat de l'entorn humà i natural.
 12. Capacitat per al treball en equips multidisciplinaris i multiculturals.

Competències transversals

 1. La competència transversal sobre el coneixement de la llengua anglesa es redacta seguint una directriu del Consell de Direcció de la UIB: coneixement de la llengua anglesa, capacitat per a, en un nivell mitjà, comprendre, parlar i escriure en llengua anglesa.
 2. Capacitat d'anàlisi i síntesi. Capacitat de raonar de forma crítica.
 3. Capacitat d'organitzar i planificar.
 4. Capacitat per generar i presentar noves idees.
 5. Capacitat de comunicació oral i escrita de conceptes tècnics a persones no especialistes.

Competències específiques bàsiques

 1. Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics, algorítmica numèrica; estadística i optimització.
 2. Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
 3. Coneixements bàsics sobre l'ús i la programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
 4. Coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica, i les seves aplicacions en l'enginyeria.
 5. Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica termodinàmica, camps, i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 6. Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.
 7. Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
 8. Coneixement de les bases i els fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

Competències específiques comunes a la branca agrícola

 1. Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de:
 2. Identificació i caracterització d'espècies vegetals.
 3. C2: les bases de la producció vegetal, els sistemes de producció, de protecció i d'explotació.
 4. Les bases de la producció animal. Instal·lacions ramaderes.
 5. Aplicacions de la biotecnologia en l'enginyeria agrícola i ramadera.
 6. Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i correcció.
 7. Aixecaments i replantejaments topogràfics. Cartografia, fotogrametria , sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.
 8. Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.
 9. La gestió i l’aprofitament de subproductes agroindustrials.
 10. Presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos disponibles per al treball en grups multidisciplinaris .
 11. Transferència de tecnologia, entendre, interpretar, comunicar i adoptar els avenços en el camp agrari.
 12. Valoració d'empreses agràries i comercialització.

Competències de tecnologia específica, hortofructicultura i jardineria (menció 1)

Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de:

 1. Tecnologia de la producció hortofructícola .
 2. Bases i tecnologia de la propagació i producció hortícola , fructícola i ornamental. Control de qualitat de productes hortofructícoles. Comercialització.
 3. Genètica i millora vegetal.
 4. Enginyeria de les àrees verdes, els espais esportius i explotacions hortofructícoles .
 5. Electrificació. Regs i drenatges. Maquinària per a hortofructicultura.
 6. Obra civil, instal·lacions i infraestructures de les zones verdes i àrees protegides.
 7. Electrificació. Regs i drenatges. Maquinària per a jardineria.
 8. Enginyeria del medi ambient i del paisatge.
 9. Legislació i gestió mediambiental; principis de desenvolupament sostenible; estratègies de mercat i de l'exercici professional; valoració d'actius ambientals. Hidrologia i erosió. Medi físic i canvi climàtic.
 10. Material vegetal: producció, ús i manteniment.
 11. Ecosistemes i biodiversitat. Anàlisi, gestió i plans d'ordenació territorial. Principis de paisatgisme. Eines específiques de disseny i expressió gràfica; desenvolupament pràctic d'estudis d'impacte ambiental; projectes de restauració ambiental i paisatgística; projectes i plans de manteniment de zones verdes; projectes de desenvolupament. Instruments per a l'ordenació del territori i del paisatge; gestió i planificació de projectes i obres.

Competències de tecnologia específica, mecanització i construccions rurals (menció 2)

Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de:

 1. Tecnologies de la producció vegetal i animal.
 2. Fitotècnia, biotecnologia i millora vegetal.
 3. Producció i protecció de cultius.
 4. Jardineria i paisatgisme. Espais esportius.
 5. Nutrició. Higiene i sistemes de producció animal. Biotecnologia i millora animal.
 6. Productes animals:
 7. Bases i tecnologia de les construccions rurals.
 8. Mecànica de sòls. Materials. Resistència de materials. Disseny i càlcul d'estructures.
 9. Construccions agràries. Infraestructures i vies rurals:
 10. Mecanització agrària.
 11. Motors i màquines agrícoles. Característiques i disseny de maquinària per a instal·lacions agràries. Automàtica agrària.
 12. Enginyeria de les instal·lacions.
 13. Electrificació rural. Tecnologia del reg i del drenatge. Obres i instal·lacions hidràuliques.
 14. Instal·lacions per a la salut i el benestar animal.

Competències específiques per al Treball Fi de Grau

Exercici original per realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria Agrícola de naturalesa professional en el qual se sintetitzin i s’integrin les competències adquirides en els ensenyaments.

Sortides i inserció laboral

 1. Enginyer Tècnic Agrícola, d’acord amb la normativa d’atribucions professionals, com a professional autònom o en gabinets i empreses més grans: redacció de projectes, realització d’estudis pericials, valoracions, direccions d’obra, gestió d’expedients...
 2. Gerència i gestió tècnica en empreses del sector agroalimentari o de jardineria
 3. Empresari del sector agroalimentari o de jardineria
 4. Funció pública: Administració i empreses públiques, nacionals o autonòmiques
 5. Recerca bàsica o aplicada en institucions públiques i empreses privades
 6. Docència

 

Enllaços d'interés

Mobilitat

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Sistema de garantia de qualitat

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Composició nominal

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnes
 • Miquel Llompart Cifre

Funcions de les comissions de garantia de qualitat (CGQ)

Les funcions de les CGQ dels títols oficials de la UIB són les següents:

 1. Vetllar per la qualitat del títol i del professorat.
 2. Verificar la implantació del SGIQ.
 3. Desplegar la política de qualitat de la institució en l’àmbit del títol, verificar-ne el compliment i retre’n comptes a la junta de centre o al Centre d’Estudis de Postgrau.
 4. Realitzar el seguiment de l'eficàcia dels processos, analitzar els resultats i les informacions que rebin relatius a la satisfacció dels grups d'interès, la inserció laboral dels graduats, la valoració del progrés i els resultats d'aprenentatge, el desenvolupament de les pràctiques externes i dels programes de mobilitat i altres informacions, i fer propostes d’actuació amb la finalitat de millorar contínuament el títol.
 5. Revisar, analitzar i proposar accions de millora en relació amb la qualitat de l'ensenyament i del professorat.
 6. Elaborar la memòria anual de seguiment, avaluació i millora del títol i elevar-la a la junta de centre o al Centre d’Estudis de Postgrau.
 7. Qualsevol altra que els assigni la junta de centre o el Centre d’Estudis de Postgrau.

Normativa per la qual es creen les comissions de garantia de qualitat (CGQ)

Procediments de qualitat de l’Escola Politècnica Superior

Compromís del títol amb la qualitat

Sistema de Garantia de Qualitat de la UIB

Procés de gestió i revisió d'incidències, reclamacions i suggeriments

 

Rendició de comptes i transparència

Procés Objecte Curs/Data
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern 2013-2014
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern 18/02/2014
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern 06/02/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern 26/01/2012
Seguiment Informe de seguiment extern 29/07/2015
Seguiment Informe de seguiment extern 30/07/2013

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis a la UIB