Accés per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials espanyols

Requisits

S’entén que un estudiant pot sol·licitar la via d’accés prevista a l’article 29 del Reial decret 412/2014 en els casos següents:

  • És un estudiant d’una altra universitat que vol cursar estudis oficials a la UIB.
  • És un estudiant de la UIB que vol canviar de titulació oficial.
  • És un estudiant d’un centre adscrit a la UIB que vol cursar estudis oficials a la UIB.

Termini de les sol·licituds

El termini que tenen els estudiants per presentar les sol·licituds d’accés serà el que determini el Consell de Direcció cada any acadèmic.

Procediment d'admissió

Estudis amb limitació de places

En el cas de les titulacions amb limitació de places i una vegada establert el numerus clausus, els centres responsables podran proposar el nombre d’estudiants que volen admetre per aquesta via i que disposin del corresponent document de reconeixement d’un mínim de 30 crèdits.
El nombre que es proposi no podrà ser inferior en cap cas al 2 per cent per escreix del numerus clausus proposat.

Criteris d’admissió

El Servei d’Alumnes elaborarà una llista amb un ordre de prelació basat en els criteris següents:

  • En primer lloc s’ordenarà el grup de les sol·licituds d’estudiants procedents de titulacions de la mateixa branca de coneixement. Quan es tracti de trasllats a títols que habilitin per a l’exercici d’activitats professionals regulades, en primer lloc s’ordenarà el grup de les sol·licituds que provinguin d’estudiants procedents de la mateixa titulació regulada i, en segon lloc, el de la resta de sol·licituds de la mateixa branca de coneixement.
  • Posteriorment s’ordenarà el grup de les sol·licituds d’estudiants procedents de les titulacions d’altres branques de coneixement.
  • Un cop aplicats els criteris anteriors, el criteri d’ordenació dintre de cada grup serà la nota mitjana de l’expedient acadèmic calculada segons el que estableix el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori de l’Estat, per als estudis adaptats a l’espai europeu d’educació superior.

Tots els alumnes que no hagin aconseguit l’informe favorable del reconeixement d’un mínim de 30 crèdits o, tot i tenir-lo, no hagin obtingut plaça en funció de l’expedient acadèmic, s’hauran d’incorporar al procés general d’admissió.

De manera excepcional, els degans i directors de centre d’estudis amb limitació de places podran autoritzar que hi tinguin accés directe els estudiants d’altres universitats o els estudiants d’altres titulacions oficials de la mateixa UIB que acreditin tenir 120 crèdits reconeguts, sempre que els recursos de personal, d’espai i de material de què es disposi així ho permetin. El nombre d’estudiants admesos per aquesta via excepcional no comptabilitzarà en el total fixat.

Estudis sense limitació de places

En el cas de les titulacions sense limitació de places, no es limitarà el nombre d’alumnes que hi poden accedir.