Accés amb el títol de tècnic superior o equivalent

Obtenció de credencials

Consulta de notes i revisions
Trasllat d'expedient

 

Convocatòria juny 2018

Matrícula

Termini

Termini tancat.

1. Prematrícula

Per realitzar la prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat heu de realitzar les passes següents:

Emplenar el formulari d'inscripció i signar el full de prematrícula

Per realitzar la prematrícula dins termini heu d'emplenar el formulari que correspongui (dels indicats al punt 2) en funció dels estudis de procedència i el bloc de la PBAU al qual us presentau.

Un cop emplenat el formulari, heu de revisar que totes les dades són correctes i imprimir la prematrícula per duplicat. Finalment, heu de signar el full de la prematrícula. 

Presentar la prematrícula i la documentació complementària

Per presentar la prematrícula i la documentació complementària, si escau, podeu optar per fer-ho presencialment o en línia.

Presencialment

Heu de presentar la prematrícula i la documentació que escaigui al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica o a les seus universitàries d’Eivissa i Formentera o Menorca.

En línia

Heu d'escanejar la prematrícula signada i l'heu d'enviar en PDF a través del formulari d'enviament de documentació (que trobareu al punt 3). En aquest mateix formulari podeu adjuntar el document d'identitat en PDF i la resta de documentació que estigui signada electrònicament. La resta de documentació s'ha de presentar presencialment per acarar-la.

Documentació

A més del full de prematrícula signat, heu d'adjuntar:

 • Una fotocòpia del document d'identitat, excepte si ja l’heu presentada en una altra convocatòria.Si el document d’identitat disposa d’informació a la cara posterior, l'anvers i el revers del document han de quedar a la mateixa cara del full
  • Persones de nacionalitat espanyola: DNI.
  • Persones de nacionalitat estrangera: NIE que pot figurar a diferents documents, com ara: permís de residència, certificat de registre de ciutadà de la Unió, etc. Quan aquests documents no duguin la signatura i fotografia del titular, han d'anar acompanyats del passaport o de la carta d'identitat del seu país.

Condicions personals

Si escau, s'ha de presentar còpia de la documentació que us indicam i l'original per acarar-lo.

Documentació que han de presentar els beneficiaris d'algun descompte previst al decret de preus públics:

 • Famílies nombroses
  • Títol o certificat expedit per l’organisme competent actualitzat.
 • Víctimes d’actes terroristes
  • Aquesta condició s’acredita presentant la resolució administrativa corresponent.
  • A més, en el cas del cònjuge i els fills, s’hi ha d’adjuntar el llibre de família.
 • Víctimes de violència de gènere
  • Aquesta condició s’acredita presentant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent.
  • A més, en el cas dels fills dependents també s’ha de presentar el llibre de família.
 • Joves tutelats i extutelats en vies d'emancipació
  • Aquesta condició s’acredita presentant el certificat acreditatiu corresponent emès pel departament d'afers socials del consell insular del qual depenguin.
 • Persones amb una discapacitat del 33% o superior
  • Aquesta condició s’acredita presentant el certificat expedit per l’organisme competent actualitzat.

Batxillerat

 • Si escau, acreditació de l'exempció de la prova de Llengua Catalana i Literatura per a la PAU o PBAU
  • Els interessats ho han d'indicar al formulari d'inscripció i han d'adjuntar el document d'exempció que expedeix la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats o presentar una sol·licitud d'exempció a la Comissió Organitzadora acompanyada del certificat d'empadronament històric o certificat dels moviments padronals dels darrers tres anys.
 • Persones amb títol de batxiller anterior amb PAU realitzada fora de les Illes Balears:
  • Certificat acadèmic personal de la PAU.
 • Títols, diplomes o estudis de batxillerat procedents de sistemes educatius d’estats membres de la UE o d’altres estats amb els quals s’hagin subscrit acords internacionals aplicables sobre això, en règim de reciprocitat, sempre que aquests compleixin els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes educatius per accedir a les seves universitats. També hi estan inclosos el Títol de Batxillerat Europeu i el Diploma de Batxillerat Intenacional.
  • Credencial d'accés de la UNED.
 • Persones amb el títol de batxiller homologat o en tràmit d'homologació:
  • Credencial d'homologació del títol de batxiller.
  • Les persones que encara estan en tràmits d'homologació del títol de batxiller i volen realitzar la PBAU poden sol·licitar al Ministeri d'Educació un volant per a la inscripció condicional a centres docents o a exàmens oficials.

Tècnic Superior

 • Persones amb el títol de tècnic superior obtingut fora de les Illes Balears:
  • Títol o resguard d'haver-lo sol·licitat.

2. Formularis d'inscripció

 • Termini tancat

3. Formulari d'enviament de documentació

 • Termini tancat

 

Pagament

Obtenció del rebut de pagament

Termini

A partir del 29 de maig fins al 4 de juny de 2018

On obtenir el rebut

 • Alumnes que han fet els seus estudis a les Illes Balears
  • Al vostre centre. El procediment per recollir el rebut l'indicarà el centre
  • Els estudiants de matrícula lliure poden recollir el rebut al lloc on varen lliurar la prematrícula
 • Alumnes que han fet els seus estudis fora de  les Illes Balears
  • Al lloc on vàreu lliurar la prematrícula
  • Un cop tingueu el rebut, l'heu de revisar i comprovar que tot és correcte. En cas que hi detecteu algun error, comunicau-ho al centre o al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica

Pagament de la matrícula

Termini

 • Fins al 4 de juny de 2018, inclòs.

Heu de fer efectiu l'import de la matrícula en una entitat bancària d'entre les indicades al mateix rebut o al caixer automàtic.

No heu de tornar al centre el rebut de pagament, l'entitat bancària comunicarà directament el pagament a la UIB.

No es considerarà matriculat cap alumne que no hagi fet el pagament.

Preus de la matrícula

 • Bloc d'accés: 69,21 euros.
 • Bloc d'admissió: 13,85 euros per examen.

Si voleu gaudir del descomptes prevists al decret de preus públics, heu de lliurar la documentació que ho acrediti: 

Condició

Preu

Família nombrosa general

Reducció del 50% sobre el preu

Família nombrosa especial

Matrícula gratuïta

Amb una discapacitat del 33% o superior

Matrícula gratuïta

Víctimes d’actes terroristes

Matrícula gratuïta

Víctimes de violència de gènere

Matrícula gratuïta

Joves tutelats i extutelats en vies d'emancipació

Matrícula gratuïta

 

Distribució per aules

Comprovau a la distribució d'alumnes per aules el punt d'examen,  l'edifici i l'aula que us pertoca.

Si no us trobau a la distribució, o hi detectau algun error, posau-vos en contacte amb el Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica per tal de solucionar la incidència.

Dates de la prova

Dies 5, 6 i 7 de juny de 2018

Horari i punts d'examen

 • Horari dels exàmens
  • Norma: quan hi hagi una coincidència d’horari de diverses matèries, l’alumne s’examinarà a l’hora indicada de la primera matèria per ordre alfabètic, llevat de les matèries d’Arts (Arts Escèniques, Cultura Audiovisual II i Diseny), la prova de les quals s’ha de fer a l’hora programada. Per examinar-se de la resta de matèries, el tribunal informarà l’alumne, perquè es pugui examinar durant els tres dies en què es fa la prova d’accés.
 • Punts d'examen
  • Campus universitari
  • Eivissa: IES Isidor Macabich, convocatòries de juny i juliol
  • Formentera: IES Marc Ferrer, convocatòries de juny i juliol
  • Inca: IES Berenguer d’Anoia, convocatòria de juny
  • Manacor: IES Mossèn Alcover, convocatòria de juny
  • Menorca: IES Josep Miquel Guàrdia, convocatòries de juny i juliol

 

Resultats de la prova

Previsiblement el 14 de juny per UIBdigital.

Per poder consultar els resultats, primer us heu de registrar a UIBdigital.

En cas de dubte, podeu contactar amb la Unitat d’Atenció al Alumne al 971101070 o a <alumnes@uib.cat>  

Sol·licitud disponible a UIBdigital per obtenir les paperetes

Previsiblement el 19 de juny.

Des d'UIBdigital podeu obtenir els resultats de la prova d’accés i el resum per a preinscripció, ambdós amb codi de verificació electrònica.

Per obtenir aquests documents, heu d’anar a UIBdigital>Formació>Accés a la universitat>Proves d’accés>Documentació. En aquesta pantalla us apareix el botó “Sol·licitar resguard” que us permetrà seleccionar quins documents voleu obtenir i en quins idiomes. La generació dels documents pot tardar uns minuts i us apareixeran en aquesta mateixa pàgina.

En cas de dubte, podeu contactar amb la Unitat d’Atenció al Alumne al 971101070 o a <alumnes@uib.cat>.

Revisions de les qualificacions

Termini per sol·licitar la revisió

Del 14 al 18 de juny per UIBdigital.

Consultau l'apartat de la revisió de la qualificació a la informació general d'aquesta prova.

Publicació dels resultats de les revisions

Previsiblement el 26 de juny per UIBdigital.

Termini per sol·licitar una segona correcció als errors materials

Dia 26 de juny s'ha de presentar una sol·licitud:

Publicació de resultats de la segona correcció als errors materials

Previsiblement el 28 de juny per UIBdigital.

Sol·licitud disponible a UIBdigital per obtenir les paperetes

Previsiblement el 29 de juny.

Termini per sol·licitar veure els exàmens

Els dies 26 i 27 de juny, s'ha de presentar una sol·licitud:

 

Convocatòria extraordinària de juliol 2018

Matrícula

Per realitzar la prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat a la convocatòria de juliol de 2018, heu de realitzar les passes següents:

 • Fer la prematrícula
  • Del 19 al 25 de juny de 2018
 • Obtenir el rebut de pagament
  • A partir del 29 de juny de 2018
 • Fer el pagament de la matrícula
  • Del 29 de juny al 6 de juliol de 2018
 • Consultar la distribució d'alumnes per aules
  • A partir del 5 de juliol de 2018
Avís important per a l'admissió a grau de la UIB
Convocatòria única d'admissió
Hi ha un termini únic per a tots els estudiants que vulguin participar a l'admissió a grau de la UIB per a l'any acadèmic 2018-19 que acaba dia 4 de juliol a les 14 hores. Per això, tots els estudiants han de formalitzar la sol·licitud d'admissió abans d'aquesta data, fins i tot els que es matriculen a la convocatòria extraordinària de juliol de la PBAU.
Quan es publiquin les notes de la convocatòria extraordinària ja serà tard per fer preinscripció.

Criteris d'admissió
A l'hora d'adjudicar les places, els alumnes aptes d'anys anteriors i de la convocatòria de juny d'enguany tenen preferència sobre els alumnes aptes a la convocatòria extraordinària (juliol). Per tant, si teniu la PBAU superada al juny i us presentau per millorar nota al juliol, els resultats de la convocatòria de juliol no es tindran en compte en aquesta convocatòria única d'admissió. Aquests resultats millorats serviran per a la convocatòria d'admissió de l'any que ve.
Anàlogament, les matèries del bloc d'admissió superades a la convocatòria extraordinària (juliol) no es tindran en compte si l'alumne és apte al juny.
Exemple: un 5 de juny o anys anteriors va davant un 14 de juliol.

1. Prematrícula

Termini

Del 19 al 25 de juny de 2018

Heu d'emplenar el formulari que correspongui (dels indicats més avall) en funció dels estudis de procedència i del bloc de la PBAU al qual us presentau.

Instruccions per presentar la prematrícula

Un cop emplenada la prematrícula, revisau que totes les dades són correctes i imprimiu-la per duplicat.

Si heu cursat el batxillerat l'any acadèmic 2017-18 a les Illes Balears o sou estudiants que ja estau en possessió del títol de batxiller obtingut a les Illes Balears

Podeu presentar la prematrícula signada al vostre centre, al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica, a les seus universitàries d’Eivissa i Formentera o Menorca o en línia, i us heu de quedar un exemplar com a justificant per tenir constància de les assignatures de què us heu d'examinar.

Estudiants que han fet els seus estudis fora de les Illes Balears

Heu de lliurar-ne un exemplar signat al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica, a les seus universitàries d’Eivissa i Formentera o Menorca o en línia, i us heu de quedar l'altre exemplar com a justificant per tenir constància de les assignatures de què us heu d'examinar.

Presentació en línia

Heu d'escanejar la prematrícula signada i l'heu d'enviar en PDF a través del formulari d'enviament de documentació (que trobareu al punt 4). En aquest mateix formulari podeu adjuntar el document d'identitat en PDF i la resta de documentació que estigui signada electrònicament. La resta de documentació s'ha de presentar presencialment per acarar-la.

Documentació

No heu de presentar documentació:

 • Si l'heu presentada a la convocatòria de juny de 2018 o la vàreu presentar a una convocatòria de 2015, 2016 o 2017 i no està caducada.

A més del full de prematrícula signat, heu d'adjuntar:

 • Una fotocòpia del document d'identitat, excepte si ja l’heu presentada en una altra convocatòria. Si el document d’identitat disposa d’informació a la cara posterior, l'anvers i el revers del document han de quedar a la mateixa cara del full
  • Persones de nacionalitat espanyola: DNI.
  • Persones de nacionalitat estrangera: NIE que pot figurar a diferents documents, com ara: permís de residència, certificat de registre de ciutadà de la Unió, etc. Quan aquests documents no duguin la signatura i fotografia del titular, han d'anar acompanyats del passaport o de la carta d'identitat del seu país.

Condicions personals

Si escau, s'ha de presentar còpia de la documentació que us indicam i l'original per acarar-lo.

Documentació que han de presentar els beneficiaris d'algun descompte previst al decret de preus públics:

 • Famílies nombroses
  • Títol o certificat expedit per l’organisme competent actualitzat.
 • Víctimes d’actes terroristes
  • Aquesta condició s’acredita presentant la resolució administrativa corresponent.
  • A més, en el cas del cònjuge i els fills, s’hi ha d’adjuntar el llibre de família.
 • Víctimes de violència de gènere
  • Aquesta condició s’acredita presentant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent.
  • A més, en el cas dels fills dependents també s’ha de presentar el llibre de família.
 • Joves tutelats i extutelats en vies d'emancipació
  • Aquesta condició s’acredita presentant el certificat acreditatiu corresponent emès pel departament d'afers socials del consell insular del qual depenguin.
 • Persones amb una discapacitat del 33% o superior
  • Aquesta condició s’acredita presentant el certificat expedit per l’organisme competent actualitzat.

Batxillerat

 • Si escau, acreditació de l'exempció de la prova de Llengua Catalana i Literatura per a la PAU o PBAU
  • Els interessats ho han d'indicar al formulari d'inscripció i han d'adjuntar el document d'exempció que expedeix la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats o presentar una sol·licitud d'exempció a la Comissió Organitzadora acompanyada del certificat d'empadronament històric o certificat dels moviments padronals dels darrers tres anys.
 • Persones amb títol de batxiller anterior amb PAU realitzada fora de les Illes Balears:
  • Certificat acadèmic personal de la PAU.
 • Títols, diplomes o estudis de batxillerat procedents de sistemes educatius d’estats membres de la UE o d’altres estats amb els quals s’hagin subscrit acords internacionals aplicables sobre això, en règim de reciprocitat, sempre que aquests compleixin els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes educatius per accedir a les seves universitats. També hi estan inclosos el Títol de Batxillerat Europeu i el Diploma de Batxillerat Intenacional.
  • Credencial d'accés de la UNED.
 • Persones amb el títol de batxiller homologat o en tràmit d'homologació:
  • Credencial d'homologació del títol de batxiller.
  • Les persones que encara estan en tràmits d'homologació del títol de batxiller i volen realitzar la PBAU poden sol·licitar al Ministeri d'Educació un volant per a la inscripció condicional a centres docents o a exàmens oficials.

Tècnic Superior

 • Persones amb el títol de tècnic superior obtingut fora de les Illes Balears:
  • Títol o resguard d'haver-lo sol·licitat.

3. Formularis d'inscripció

 • Termini tancat 

4. Formulari d'enviament de documentació

5. Més informació

 

Pagament

Termini

A partir del 29 de juny i abans del 6 de juliol de 2018

On obtenir el rebut

 • Alumnes que han fet els seus estudis a les Illes Balears
  • Al vostre centre. El procediment per recollir el rebut l'indicarà el centre
  • Els estudiants de matrícula lliure poden recollir el rebut al lloc on varen lliurar la prematrícula
 • Alumnes que han fet els seus estudis fora de  les Illes Balears
  • Al lloc on vàreu lliurar la prematrícula

Un cop tingueu el rebut, l'heu de revisar i comprovar que tot és correcte. En cas que hi detecteu algun error, comunicau-ho al centre o al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica

Pagament de la matrícula

Termini
 • Fins al 6 de juliol de 2018, inclòs.

Heu de fer efectiu l'import de la matrícula en una entitat bancària d'entre les indicades al mateix rebut o al caixer automàtic.

No heu de tornar al centre el rebut de pagament; l'entitat bancària comunicarà directament el pagament a la UIB.

No es considerarà matriculat cap alumne que no hagi fet el pagament.

Preus de la matrícula

 • Bloc d'accés: 69,21 euros.
 • Bloc d'admissió: 13,85 euros per examen.

Si voleu gaudir del descomptes prevists al decret de preus públics, heu de lliurar la documentació que ho acrediti: 

Condició

Preu

Família nombrosa general

Reducció del 50% sobre el preu

Família nombrosa especial

Matrícula gratuïta

Amb una discapacitat del 33% o superior

Matrícula gratuïta

Víctimes d’actes terroristes

Matrícula gratuïta

Víctimes de violència de gènere

Matrícula gratuïta

Joves tutelats i extutelats en vies d'emancipació

Matrícula gratuïta

Dates de la prova

Dies 10, 11 i 12 de juliol de 2018

Horaris i punts d'examen

 • Horari dels exàmens
  • Norma: quan hi hagi una coincidència d’horari de diverses matèries, l’alumne s’examinarà a l’hora indicada de la primera matèria per ordre alfabètic, llevat de les matèries d’Arts (Arts Escèniques, Cultura Audiovisual II i Diseny), la prova de les quals s’ha de fer a l’hora programada. Per examinar-se de la resta de matèries, el tribunal informarà l’alumne, perquè es pugui examinar durant els tres dies en què es fa la prova d’accés.
 • Punts d'examen
  • Campus universitari
  • Eivissa: IES Isidor Macabich, convocatòries de juny i juliol
  • Formentera: IES Marc Ferrer, convocatòries de juny i juliol
  • Menorca: IES Josep Miquel Guàrdia, convocatòries de juny i juliol

 

 

Requisits d'accés 

Requisits d'accés

Tenen accés als estudis universitaris oficials de grau, les persones en possessió de les titulacions següents:

 • Tècnics superiors de formació professional
 • Tècnics esportius superiors
 • Tècnics superiors d'Arts Plàstiques i Disseny
 • Títols, diplomes o estudis homologats declarats equivalents

Vinculacions entre els títols i les branques de coneixement de grau

Segons l'acord normatiu del 20 de febrer de 2017 pel qual es regula l'accés i l'admissió als ensenyaments oficials de grau, a partir de l'admissió 2018/19 a l'ordre de prelació tendran preferència les sol·licituds amb títol de tècnic superior adscrit a la branca de coneixement del grau.

Millora de la nota d'admissió

Els qui vulguin millorar la seva nota d’admissió es poden examinar de les matèries del bloc d'admissió de la prova de batxillerat per a l'accés a la universitat (PBAU). També es poden presentar els estudiants que cursen un cicle formatiu de grau superior (amb tots el mòduls tèorics superats).

Consultau els paràmetres corresponents a les matèries de l’avaluació/prova de batxillerat per a l'accés a la universitat:

 

Informació general de la prova

Bloc d'admissió

És de caràcter voluntari i té per objecte l'avaluació dels coneixements i la capacitat de raonament en uns àmbits disciplinaris concrets relacionats amb els estudis que es pretenen cursar.

En aquesta part els estudiants podran examinar-se de fins a tres matèries d’opció del bloc d’assignatures troncals de segon curs de batxillerat.

Cada matèria serà qualificada per separat. La qualificació obtinguda de cada matèria superada (nota igual o superior a 5 punts) pot servir per calcular la nota d’admissió si aquesta matèria pondera en el grau.

El bloc d’admissió consta de les següents matèries:

Tipus de matrícula

Per tenir dret a examinar-se de la PBAU les persones han d’haver formalitzat i pagat prèviament la matrícula dins els terminis publicats a la convocatòria.

Hi ha dos tipus de matrícula: completa i lliure.

Matrícula completa

Inclou la matrícula de les matèries del bloc d’accés i fins a 3 matèries addicionals d’entre les matèries del bloc d’admissió.

La matèria de modalitat matriculada en el bloc d'accés no es pot matricular en el bloc d'admissió en la mateixa convocatòria.

Per poder formalitzar la matrícula completa cal tenir el títol de batxiller.

Si un alumne vol millorar la seva nota d’accés en convocatòries posteriors, haurà de formalitzar una matrícula completa.

Matrícula lliure

Inclou fins a un màxim de 3 matèries del bloc d’admissió.

Per poder formalitzar una matrícula lliure cal tenir una prova d’accés de batxillerat superada (la PBAU, la PAU o equivalent), Batxillerat Internacional, Batxillerat Europeu, o bé tenir el títol de tècnic superior o equivalent.

Exàmens

Cada examen de la PBAU constarà d’un mínim de 2 preguntes i un màxim de 15.

En cadascun dels exàmens s'oferirà a l'alumnat dues opcions, d'entre les quals se'n triarà una.

L’horari i la durada dels exàmens els determinarà la Comissió Organitzadora, tot respectant les següents restriccions:

 1. Els exàmens de la PBAU han de tenir una durada màxima de 90 minuts.
 2. S’ha d’establir un interval mínim de trenta minuts entre el final d’un examen i l’inici del següent. Els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu als quals s’hagi prescrit la mesura d’ampliació del temps de realització d’exàmens també han de disposar del mateix interval entre exàmens.

Durant el desenvolupament de l'examen, els candidats s'hauran d'atendre al que estableixin les normes generals de realització publicades per la Comissió Organitzadora.

Els exàmens són anònims i no poden tenir cap marca d’identificació personal.

Cada lloc on es desenvolupin els exàmens tindrà un responsable d’aula assignat que serà un membre del tribunal qualificador.

Per accedir a l'aula d'examen, els alumnes hauran de portar en lloc visible el document nacional d'identitat i els professors responsables de l'aula o el personal de suport hauran de validar la seva identitat.

Llengües per a la realització dels exàmens

Els enunciats i protocols dels exàmens corresponents a les matèries de Llengua Castellana i Literatura II, Llengua Catalana i Literatura II i primera Llengua Estrangera II de la PBAU es redactaran exclusivament en la llengua corresponent i s’han de respondre necessàriament en la llengua objecte de l'examen.

Els enunciats i protocols de la resta d’exàmens es poden presentar exclusivament en català. Tot i que hi haurà una versió traduïda al castellà per a les persones exemptes de català. Aquests exàmens es poden respondre indistintament i per lliure elecció en qualsevol de les dues llengües cooficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Estudiants amb necessitats de suport

La Comissió Organitzadora ha d’establir les mesures oportunes perquè les persones amb discapacitat o necessitats especials puguin realitzar els exàmens en les condicions adequades a la seva situació, amb la col·laboració de l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials de la UIB.

Aquestes mesures poden consistir en l’adaptació dels temps, l’elaboració de models especials d’examen i la posada a disposició dels estudiants dels mitjans materials i humans, les assistències, els suports i les ajudes tècniques que requereixin per dur a terme la prova d’accés, així com en la garantia d’accessibilitat de la informació i la comunicació dels processos i la del recinte o espai físic en què tingui lloc la prova.

La determinació de les mesures especials s’ha de fer d’acord amb els informes corresponents del servei d’orientació del centre on estudien segon curs de batxillerat, del Centre Base de la Direcció General d’Atenció a la Dependència de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració de les Illes Balears o de l’òrgan competent d’acord amb el Reial decret 1414/2006, d’1 de desembre, pel qual es determina la consideració de persones amb discapacitats. Els centres han de presentar aquests informes a la Comissió Organitzadora.

Protocol d'adaptació de les proves d'accés a la UIB

Revisió de la qualificació

Es podrà sol·licitar per UIBdigital a la Comissió Organitzadora la revisió de la qualificació obtinguda en un o diversos exàmens de la PBAU.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de tres dies hàbils, comptats a partir de la data de publicació dels resultats provisionals.

Els exàmens seran revisats en el termini màxim de cinc dies hàbils, comptats a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de revisió.

Procediment de revisió

 1. Els exàmens sobre els quals s’hagi presentat una sol·licitud de revisió s’assignaran a un segon corrector diferent del primer que va corregir l’examen.
 2. Aquest segon corrector revisarà en primer lloc si hi ha qualque error material; en aquest cas s’esmenarà l’error.
 3. Si no hi ha error material, aleshores es procedirà a fer una segona correcció.
  1. Si la diferència entre la primera qualificació i la segona és menor de dos punts, la qualificació final de l’examen serà la mitjana aritmètica de les dues qualificacions obtingudes en les dues correccions.
  2. Si la diferència entre la primera qualificació i la segona és igual o superior a dos punts, aleshores es farà una tercera correcció, i la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres qualificacions.

Les qualificacions finals substitueixen les primeres i, per tant, poden ser iguals, més baixes o més altes que les inicialment atorgades.

Error material

Es considera un error material qualsevol de les següents circumstàncies:

 1. Hi ha exercicis de l’examen que no s’han corregit (o s’han corregit parcialment).
 2. No s’han sumat tots els punts de tots els exercicis o la suma no és correcta.
 3. S’ha enregistrat erròniament la suma de l’examen.

L’error material potser favorable o desfavorable.

Si l’estudiant que té un error material no està d’acord amb la nova qualificació, podrà presentar una sol·licitud de segona correcció dins el termini establert.

Resolució

Finalitzat el procés de revisió, la Comissió Organitzadora, adoptarà la resolució per establir les qualificacions definitives, la publicarà i avisarà els reclamants. Aquesta resolució posa fi a la via administrativa

Visualització dels exàmens

Les persones que hagin demanat revisió podran veure els exàmens revisats una vegada finalitzat tot el procés de revisió.

Han de fer una sol·licitud explícita en el termini màxim de 3 dies hàbils des de la publicació definitiva de les qualificacions.

Obtenció de les paperetes

A partir de la data prevista de cada convocatòria, des d'UIBdigital, podeu obtenir els resultats de la prova d’accés i el resum per a preinscripció, ambdós amb codi de verificació electrònica.

Per obtenir aquests documents, heu d’anar a UIBdigital>Formació>Accés a la universitat>Proves d’accés>Documentació. En aquesta pantalla us apareix el botó “Sol·licitar resguard” que us permetrà seleccionar quins documents voleu obtenir i en quins idiomes. La generació dels documents pot tardar uns minuts i us apareixeran en aquesta mateixa pàgina.

En cas de dubte, podeu contactar amb la Unitat d’Atenció al Alumne al 971101070 o a <alumnes@uib.cat>.

Nota d'accés

La nota d’accés serà la nota mitjana del cicle formatiu de grau superior.

- Consultau com es calcula la nota d'admissió per a accedir a un grau de la UIB -

Paràmetres de ponderació

Paràmetres corresponents a les matèries de l’avaluació/prova de batxillerat per a l'accés a la universitat:

Les notes d’accés, específica i d’admissió s’expressaran amb tres xifres decimals. La nota d’accés, si la normativa corresponent o el certificat de l’alumne té més precisió, s’arrodonirà a la mil·lèsima més propera i, en cas d’equidistància, a la superior; i si la normativa corresponent o el certificat de l’alumne té una precisió inferior, es consideraran únicament les xifres significatives. 

Vigència de la nota específica

Les qualificacions M1 i M2 de les matèries que es considerin en el càlcul de la nota específica tindran validesa per a l’admissió a la UIB l’any en què s’obtenen més els dos anys acadèmics següents a l’obtenció de les qualificacions.

Normativa aplicable

Preguntes freqüents

 

Exàmens PBAU

                                

Models d'exàmens i criteris generals de correcció

 

:

:

Seleccioneu una matèria i un any acadèmic.

Si teniu algun problema amb la visualització dels exàmens o si teniu algun suggeriment, ens ho podeu comunicar a l'adreça electrònica següent: salumnes.proves-acces@uib.es

                               

 

 

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Convocatòries anteriors al 2017

Consells per preparar els exàmens, afrontar les proves...

 

suport