Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Bloc d'admissió

És de caràcter voluntari i té per objecte l'avaluació dels coneixements i la capacitat de raonament en uns àmbits disciplinaris concrets relacionats amb els estudis que es pretenen cursar.

En aquesta part els estudiants podran examinar-se de fins a tres matèries d’opció del bloc d’assignatures troncals de segon curs de batxillerat.

Cada matèria serà qualificada per separat. La qualificació obtinguda de cada matèria superada (nota igual o superior a 5 punts) pot servir per calcular la nota d’admissió si aquesta matèria pondera en el grau.

El bloc d’admissió consta de les següents matèries:

 

Tipus de matrícula

Per tenir dret a examinar-se de la PBAU les persones han d’haver formalitzat i pagat prèviament la matrícula dins els terminis publicats a la convocatòria.

Hi ha dos tipus de matrícula: completa i lliure.

Matrícula completa

Inclou la matrícula de les matèries del bloc d’accés i fins a 3 matèries addicionals d’entre les matèries del bloc d’admissió.

La matèria de modalitat matriculada en el bloc d'accés no es pot matricular en el bloc d'admissió en la mateixa convocàtoria.

Per poder formalitzar la matrícula completa cal tenir el títol de batxiller.

Si un alumne vol millorar la seva nota d’accés en convocatòries posteriors, haurà de formalitzar una matrícula completa.

Matrícula lliure

Inclou fins a un màxim de 3 matèries del bloc d’admissió.

Per poder formalitzar una matrícula lliure cal tenir una prova d’accés de batxillerat superada (la PBAU o la PAU) o equivalent o bé tenir el títol de tècnic superior o equivalent.

Exàmens

Cada examen de la PBAU constarà d’un mínim de 2 preguntes i un màxim de 15.

En cadascun dels exàmens s'oferirà a l'alumnat dues opcions, d'entre les quals se'n triarà una.

L’horari i la durada dels exàmens els determinarà la Comissió Organitzadora, tot respectant les següents restriccions:

 1. Els exàmens de la PBAU han de tenir una durada màxima de 90 minuts.
 2. S’ha d’establir un interval mínim de trenta minuts entre el final d’un examen i l’inici del següent. Els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu als quals s’hagi prescrit la mesura d’ampliació del temps de realització d’exàmens també han de disposar del mateix interval entre exàmens.

Durant el desenvolupament de l'examen, els candidats s'hauran d'atendre al que estableixin les normes generals de realització publicades per la Comissió Organitzadora.

Els exàmens són anònims i no poden tenir cap marca d’identificació personal.

Cada lloc on es desenvolupin els exàmens tindrà un responsable d’aula assignat que serà un membre del tribunal qualificador.

Per accedir a l'aula d'examen, els alumnes hauran de portar en lloc visible el document nacional d'identitat i els professors responsables de l'aula o el personal de suport hauran de validar la seva identitat.

Llengües per a la realització dels exàmens

Els enunciats i protocols dels exàmens corresponents a les matèries de Llengua Castellana i Literatura II, Llengua Catalana i Literatura II i primera Llengua Estrangera II de la PBAU es redactaran exclusivament en la llengua corresponent i s’han de respondre necessàriament en la llengua objecte de l'examen.

Els enunciats i protocols de la resta d’exàmens es poden presentar exclusivament en català. Tot i que hi haurà una versió traduïda al castellà per a les persones exemptes de català. Aquests exàmens es poden respondre indistintament i per lliure elecció en qualsevol de les dues llengües cooficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Persones amb discapacitat o necessitats especials

La Comissió Organitzadora ha d’establir les mesures oportunes perquè les persones amb discapacitat o necessitats especials puguin realitzar els exàmens en les condicions adequades a la seva situació, amb la col·laboració de l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials de la UIB.

Aquestes mesures poden consistir en l’adaptació dels temps, l’elaboració de models especials d’examen i la posada a disposició dels estudiants dels mitjans materials i humans, les assistències, els suports i les ajudes tècniques que requereixin per dur a terme la prova d’accés, així com en la garantia d’accessibilitat de la informació i la comunicació dels processos i la del recinte o espai físic en què tingui lloc la prova.

La determinació de les mesures especials s’ha de fer d’acord amb els informes corresponents del servei d’orientació del centre on estudien segon curs de batxillerat, del Centre Base de la Direcció General d’Atenció a la Dependència de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració de les Illes Balears o de l’òrgan competent d’acord amb el Reial decret 1414/2006, d’1 de desembre, pel qual es determina la consideració de persones amb discapacitats. Els centres han de presentar aquests informes a la Comissió Organitzadora.

Protocol d'adaptació de les proves d'accés a la UIB

Revisió de la qualificació

Es podrà sol·licitar per UIBdigital a la Comissió Organitzadora la revisió de la qualificació obtinguda en un o diversos exàmens de la PBAU.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de tres dies hàbils, comptats a partir de la data de publicació dels resultats provisionals.

Els exàmens seran revisats en el termini màxim de cinc dies hàbils, comptats a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de revisió.

Procediment de revisió

 1. Els exàmens sobre els quals s’hagi presentat una sol·licitud de revisió s’assignaran a un segon corrector diferent del primer que va corregir l’examen.
 2. Aquest segon corrector revisarà en primer lloc si hi ha qualque error material; en aquest cas s’esmenarà l’error.
 3. Si no hi ha error material, aleshores es procedirà a fer una segona correcció.
  1. Si la diferència entre la primera qualificació i la segona és menor de dos punts, la qualificació final de l’examen serà la mitjana aritmètica de les dues qualificacions obtingudes en les dues correccions.
  2. Si la diferència entre la primera qualificació i la segona és igual o superior a dos punts, aleshores es farà una tercera correcció, i la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres qualificacions.

Les qualificacions finals substitueixen les primeres i, per tant, poden ser iguals, més baixes o més altes que les inicialment atorgades.

Error material

Es considera un error material qualsevol de les següents circumstàncies:

 1. Hi ha exercicis de l’examen que no s’han corregit (o s’han corregit parcialment).
 2. No s’han sumat tots els punts de tots els exercicis o la suma no és correcta.
 3. S’ha enregistrat erròniament la suma de l’examen.

L’error material potser favorable o desfavorable.

Si l’estudiant que té un error material no està d’acord amb la nova qualificació, podrà presentar una sol·licitud de segona correcció dins el termini establert.

Resolució

Finalitzat el procés de revisió, la Comissió Organitzadora, adoptarà la resolució per establir les qualificacions definitives, la publicarà i avisarà els reclamants. Aquesta resolució posa fi a la via administrativa

Visualització dels exàmens

Les persones que hagin demanat revisió podran veure els exàmens revisats una vegada finalitzat tot el procés de revisió.

Han de fer una sol·licitud explícita en el termini màxim de 3 dies hàbils des de la publicació definitiva de les qualificacions.

Nota d'accés

La nota d’accés serà la nota mitjana del cicle formatiu de grau superior.

 

- Consultau com es calcula la nota d'admissió per a accedir a un grau de la UIB -

Normativa aplicable

Preguntes freqüents

 

Matrícula

Per realitzar la prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat a la convocatòria de juny de 2017, heu de realitzar les passes següents: 

1. Prematrícula

Termini

Es podran fer modificacions i noves inscripcions els dies 24 i 25 d'abril de 2017.

Instruccions per presentar la prematrícula

Emplenar el formulari d'inscripció i signar el full de prematrícula

Per realitzar la prematrícula heu d'emplenar el formulari que correspongui (dels indicats al punt 5) en funció dels estudis de procedència i el bloc de la PBAU al qual us presentau.

Un cop emplenat el formulari, heu de revisar que totes les dades són correctes i imprimir la prematrícula (per duplicat si l'heu de presentar presencialment). Finalment, heu de signar el full de la prematrícula. 

Presentar la prematrícula i la documentació complementària

Per presentar la prematrícula i la documentació complementària, si escau, podeu optar per fer-ho presencialment o en línia.

Presencialment

Heu de presentar la prematrícula i la documentació que escaigui al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica o a les seus universitàries d’Eivissa i Formentera o Menorca. 

En línia

Heu d'escanejar la prematrícula signada i l'heu d'enviar en PDF a través del formulari d'enviament de documentació (que trobareu al punt 6). En aquest mateix formulari podeu adjuntar el document d'identitat en PDF i la resta de documentació que estigui signada electrònicament. La resta de documentació s'ha de presentar presencialment per acarar-la.

Documentació

A més del full de prematrícula signat, heu d'adjuntar:

 • Una fotocòpia del document d'identitat: si el document d’identitat disposa d’informació a la cara posterior, l'anvers i el revers del document han de quedar a la mateixa cara del full.
  • Persones de nacionalitat espanyola: DNI.
  • Persones de nacionalitat estrangera: NIE que pot figurar a diferents documents, com ara: permís de residència, certificat de registre de ciutadà de la Unió, etc. Quan aquests documents no duguin la signatura i fotografia del titular, han d'anar acompanyats del passaport o de la carta d'identitat del seu país.

Si escau (còpia de la documentació que us indicam i presentar l'original per acarar-lo)

Condicions personals

 • Acreditació de l'exempció de la prova de Llengua Catalana i Literatura per a la PAU o PBAU.
  • Els interessats ho han d'indicar al formulari d'inscripció i han d'adjuntar el document d'exempció que expedeix la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats o presentar una sol·licitud d'exempció a la Comissió Organitzadora acompanyada del certificat d'empadronament històric o certificat dels moviments padronals dels darrers tres anys.
 • Beneficiaris d'algun descompte previst al decret de preus públics:
  • Famílies nombroses
   • Títol o certificat expedit per l’organisme competent actualitzat.
  • Víctimes d’actes terroristes
   • Aquesta condició s’acredita presentant la resolució administrativa corresponent.
   • A més, en el cas del cònjuge i els fills, s’hi ha d’adjuntar el llibre de família.
  • Víctimes de violència de gènere
   • Aquesta condició s’acredita presentant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent.
   • A més, en el cas dels fills dependents també s’ha de presentar el llibre de família.
  • Joves tutelats i extutelats en vies d'emancipació
   • Aquesta condició s’acredita presentant el certificat acreditatiu corresponent emès pel departament d'afers socials del consell insular del qual depenguin.

Batxillerat

 • Persones amb el títol de batxiller homologat o en tràmit d'homologació:
  • Credencial d'homologació del títol de batxiller.
  • Les persones que encara estan en tràmits d'homologació del títol de batxiller i volen realitzar la PBAU poden sol·licitar al Ministeri d'Educació un volant per a la inscripció condicional a centres docents o a exàmens oficials.

Tècnic Superior

 • Persones amb el títol de tècnic superior obtingut fora de les Illes Balears:
  • Títol o resguard d'haver-lo sol·licitat.

No heu de presentar documentació:

 • si la vàreu presentar a una convocatòria de 2015 o 2016 i no està caducada.
 • si es tracta d'una modificació de prematrícula i ja l'heu aportada. 

2. Obtenció del rebut de pagament

Termini

 • A partir del dia 25 de maig fins a l'1 de juny de 2017.
 • Si heu presentat la prematrícula en el termini corresponent, podreu recollir el rebut de pagament:

Alumnes que han fet els seus estudis a les Illes Balears

 • Al vostre centre. El procediment per recollir el rebut l'indicarà el centre.
 • Els estudiants de matrícula lliure poden recollir el rebut al lloc on varen lliurar la prematrícula.

Alumnes que han fet els seus estudis fora de  les Illes Balears

 • Al lloc on vàreu lliurar la prematrícula.
 • Un cop tingueu el rebut, l'heu de revisar i comprovar que tot éscorrecte. En cas que hi detecteu algun error, comunicau-ho al centre o al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica.

3. Pagament de la matrícula

Termini

 • Fins a l'1 de juny de 2017, inclòs.

Heu de fer efectiu l'import de la matrícula en una entitat bancària d'entre les indicades al mateix rebut o al caixer automàtic.

No heu de tornar al centre el rebut de pagament, l'entitat bancària comunicarà directament el pagament a la UIB.

No es considerarà matriculat cap alumne que no hagi fet el pagament.

Preus de la matrícula

 • Bloc d'accés: 69,21 euros.
 • Bloc d'admissió: 13,85 euros per exercici.

Si voleu gaudir del descomptes prevists al decret de preus públics, heu de lliurar la documentació que ho acrediti: 

 • Famílies nombroses.
 • Víctimes d’actes terroristes.
 • Víctimes de violència de gènere.
 • Joves tutelats i extutelats en vies d'emancipació.

4. Distribució per aules

Un cop tinguem la distribució d'alumnes feta, la farem pública a la web de la UIB. Heu de comprovar el punt d'examen, l'edifici i l'aula que us pertoca.

Si no us trobau a la distribució, o hi detectau algun error, posau-vos en contacte amb el Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica per tal de solucionar la incidència.

5. Formularis d'inscripció

 • Inscripció tancada.

6. Formulari d'enviament de documentació

 • Inscripció tancada.

7. Més informació

Per a més informació, posau-vos en contacte amb el Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica.

Dates de la prova

6, 7 i 8 de juny de 2017

Horari i punts d'examen

Paràmetres de ponderació

Resultats de la prova

En breu actualitzarem el contingut d'aquesta plana

Revisions de les qualificacions

En breu actualitzarem el contingut d'aquesta plana

 

Dates de la prova

6, 7 i 8 de setembre de 2017

Horari i punts d'examen

Paràmetres de ponderació

Resultats de la prova

En breu actualitzarem el contingut d'aquesta plana

Revisions de les qualificacions

En breu actualitzarem el contingut d'aquesta plana