Accés amb el títol de tècnic superior

Convocatòria 2017

En breu actualitzarem la informació per a l'admissió 2017-18. Disculpau les molèsties

 

Convocatòries anteriors a 2017

Requisits

Els qui tinguin el títol de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, tècnic esportiu superior o títols equivalents poden accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau sense necessitat de fer cap prova; la seva nota d’accés és la qualificació mitjana del cicle formatiu de grau superior cursat (entre 5 i 10 punts) i que té validesa indefinida.

Prova específica (voluntària)

No obstant això, per a l’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau en els quals el nombre de places sigui limitat, els estudiants podran presentar-se a la fase específica de la prova d’accés a la universitat per millorar-ne la nota.

Per tant, aquesta fase específica, de caràcter voluntari, ofereix la possibilitat de millorar la nota per obtenir plaça en un determinat estudi, sempre i quan les matèries examinades compleixin els següents requisits:

que siguin matèries superades (amb una puntuació igual o superior a cinc punts);
que les matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau al qual es vol accedir.

Les qualificacions de les matèries de la fase específica tenen validesa per als dos cursos acadèmics següents.

Què és i qui es pot presentar?

Qui s'hi pot presentar?

  • Els qui tinguin el títol de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, tècnic esportiu superior o equivalents.
  • Estudiants que estiguin cursant actualment els estudis corresponents per a l’obtenció del corresponent títol serà suficient acreditar la superació de tots els mòduls que componen el cicle formatiu o de grau superior de què es tracti, a excepció de la formació pràctica, del mòdul del projecte i estudi i tallers (en funció del títol corresponent).
    • No obstant això, s’ha d’acreditar en el moment de fer la matrícula als estudis o participar a la preinscripció universitària el corresponent títol o resguard d’haver-lo sol·licitat. 

Què és?

La fase específica, de caràcter voluntari, té per objecte l’avaluació dels coneixements i la capacitat de raonament en uns àmbits disciplinaris concrets relacionats amb els estudis universitaris oficials de grau que es pretenen cursar i s’ajustarà als criteris següents:

  • Cada estudiant podrà realitzar un màxim de quatre exercicis d’entre les matèries de modalitat que s’imparteixen al segon curs de batxillerat a les Illes Balears.
  • En cadascun dels exercicis s’oferirà a l’alumnat dues opcions, d’entre les quals se’n triarà una.
  • Cadascun dels exercicis dels quals s’examini l’estudiant en aquesta fase específica es qualificarà de 0 a 10 punts, amb dues xifres decimals. Es considerarà superat l’exercici si s’obté una nota igual o superior a 5 punts.
  • Les qualificacions de les matèries de la fase específica tenen validesa per als dos cursos acadèmics següents.
  • El criteri d’adjudicació per als estudis amb límit de places serà la nota d’admissió. Per calcular aquesta nota s’utilitzarà la fórmula següent:

Nota d’admissió = NMC + a* M1 + b* M2

NMC: nota mitjana del cicle formatiu.
M1, M2: les qualificacions d’un màxim de dos exercicis superats de la fase específica que proporcionin la millor nota d’admissió.
a, b: paràmetres de ponderació dels exercicis de la fase específica de la UIB

Amb el benentés per als alumnes que no fan aquesta fase específica la seva nota d’admissió serà la nota mitjana del cicle formatiu de grau superior.

Més informació

Contingut dels temaris, estructura dels exàmens, criteris d’avaluació i models d’exàmens de convocatòries anteriors.

Paràmetres de ponderació

Convocatòries i millora de la qualificació

Convocatòries anuals

Anualment es faran dues convocatòries: una d'ordinària (juny) i una d'extraordinària (setembre).

La qualificació de les matèries de la fase específica té validesa per a l'accés a la Universitat durant els dos cursos acadèmics següents a l'obtenció d'aquestes qualificacions.

Convocatòries per millorar la qualificació

Els estudiants es poden presentar en successives convocatòries per millorar la qualificació de qualsevol de les matèries de la fase específica, tot formalitzant una nova preinscripció. S'ha de tenir en consideració la qualificació obtinguda en la nova convocatòria, sempre que aquesta sigui superior a l'anterior.

On s'ha de realitzar

La nova prova s'ha de fer a la mateixa universitat, excepte si es justifica degudament un canvi de residència; en tal cas, és al nou lloc de residència on s'ha de fer la nova prova.

Revisió d'exàmens: doble correcció i reclamació

Un cop coneguts els resultats de la PAU, els estudiants poden sol·licitar una segona correcció o una reclamació d'aquells exercicis en què considerin incorrecta l'aplicació dels criteris generals d'avaluació i específics de correcció i qualificació.

Aquestes dues sol·licituds són excloents entre si, és a dir, per a un mateix exercici només es podrà sol·licitar reclamació o doble correcció.

El termini de presentació de les sol·licituds esmentades és de tres dies hàbils, comptats a partir de la data de la publicació de les qualificacions.

Doble correcció

Els estudiants poden presentar davant la presidència del tribunal sol·licitud de doble correcció: una segona correcció dels exercicis.

Els exercicis sobre els quals s'hagi presentat sol·licitud de segona correcció seran corregits per un professor especialista diferent de qui en va fer la primera correcció. Les noves qualificacions seran el resultat de la mitjana aritmètica d'ambdues correccions. En el supòsit que hi hagi una diferència de dos o més punts entre ambdues qualificacions, un altre tribunal diferent farà una tercera correcció. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres qualificacions. Aquestes qualificacions substitueixen les primeres i, per tant, poden ser més baixes o més altes que les inicialment atorgades.

Pel que fa a la qualificació atorgada després de la doble correcció, els estudiants podran presentar una reclamació davant la comissió organitzadora en un termini de tres dies hàbils, comptats a partir de la data en què es faci pública la qualificació sobre la qual es vulgui formular la reclamació.

L'estudiant tindrà dret a veure l'examen corregit en un termini de deu dies, un cop hagi acabat totalment el procés de correcció i reclamació establert al RD 1892/2008.

Reclamació

Els estudiants poden presentar directament a la comissió organitzadora de les PAU una sol·licitud de reclamació.

Els exercicis sobre els quals s'hagi presentat sol·licitud de reclamació només seran revisats amb la finalitat de comprovar que s'han avaluat totes les qüestions d'acord amb la correcta aplicació dels criteris específics de correcció, i que no hi ha error material en el càlcul de la nota final. Les noves qualificacions substitueixen les inicials i no poden ser més baixes que les inicialment atorgades.

Resolucions de la comissió organitzadora

La comissió organitzadora adoptarà les resolucions que estableixin formalment les qualificacions definitives dels exercicis la correcció dels quals hagi estat recorreguda, d'acord amb el que s'ha previst anteriorment, i ho notificarà a les persones que han reclamat.

Les resolucions de la comissió organitzadora exhaureixen la via administrativa, però els afectats poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol).

Normes generals per a la realització de la fase específica de la prova d'accés

Normes generals

No es permet utilitzar durant les proves cap tipus d'informació (apunts, llibres, etc.) ni telèfons mòbils o altres aparells electrònics no autoritzats.

Cal mantenir al llarg del desenvolupament dels exàmens un silenci absolut i una adequada correcció personal. El tribunal té la capacitat legal per expulsar de l'aula els candidats que incompleixin les normes elementals d'ètica o d'ordre pròpies d'un examen i per anul·lar-los les proves.

Els exàmens són anònims i no poden tenir cap marca d'identificació personal. Es lliura a cada estudiant un joc d'etiquetes amb codi de barres que l'identifica i que permet l'anonimat en la correcció. El candidat ha d'enganxar amb cura dues etiquetes en els requadres corresponents de cada un dels quaderns d'examen: l'una en la cara anterior i l'altra en la cara posterior.

Per a la realització de cada prova només es lliurarà a cada candidat un sol quadern d'examen. Els quaderns d'examen s'han de lliurar etiquetats encara que s'hagin deixat en blanc (el no lliurament d'aquests comporta l'anul·lació del conjunt de les proves).

Els estudiants han de portar sempre el seu DNI, NIE o passaport per tal d'identificar-se en qualsevol moment de les proves.

Llengües per a la realització dels exercicis

Pel que fa als enunciats dels exercicis, aquests es poden presentar escrits exclusivament en llengua catalana, tot i que se n'ha de preparar una versió traduïda al castellà per a les persones declarades exemptes de realitzar l'exercici de llengua catalana.

Per respondre els exercicis es pot utilitzar indistintament i per lliure elecció qualsevol de les dues llengües cooficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tret en els exercicis de llengua castellana, llengua catalana i llengua estrangera.

Alumnat amb discapacitat o necessitats especials

Suport a les persones amb discapacitat durant la prova d'accés

La UIB ofereix suport als estudiants amb discapacitat tenint en compte les seves característiques i necessitats. La finalitat del suport durant la prova és assegurar que tothom estigui en igualtat de condicions, i, per tant, es realitzen les adaptacions oportunes per a cada matèria objecte d'examen, i es disposa dels elements tècnics i materials específics i del suport personal que cada estudiant requereix.

En tot cas, la determinació d'aquestes mesures es farà d'acord amb les adaptacions curriculars cursades al batxillerat i la formació professional, que tindran els informes dels departaments d'orientació educativa corresponents.

Suport per a estudiants en altres situacions

El suport igualment es preveu per als alumnes que durant el batxillerat i la formació professional han tingut mesures d’adaptació (per dislèxia, TDA(H), malalties cròniques, disortografia, alumnes estrangers, etc.).

Aquest suport també el poden rebre estudiants amb situacions sobrevingudes prèvies a la PAU (accidents, traumatismes, etc.).

En tots els casos es requereix la sol·licitud i l’informe psicopedagògic del departament d’orientació educativa del centre d’educació secundària.

Suport en tots els punts d'examen de la prova d'accés

Qualsevol estudiant que es troba en les situacions anteriorment assenyalades o similars té dret a realitzar la prova d'accés al lloc que li correspon, és a dir, als diferents punts d'examen de Mallorca (Palma, Inca, Manacor), a Menorca, a Eivissa i a Formentera, amb el suport adient. En casos excepcionals, i sempre d'acord amb l'estudiant i els equips d'orientació dels instituts i centres i amb el vistiplau de les famílies, es demana que la prova es dugui a terme al campus de Palma.

Què ha de fer l'estudiant per rebre suport a la prova d'accés a la Universitat?

L'estudiant no demana directament el suport a la UIB; el cap del departament d'orientació, amb l'assentiment de l'estudiant, és el responsable de trametre a la Universitat la demanda de suport per a la realització de les provés d'accés. Per això ha d'elaborar els informes pertinents on s'especifiquin les necessitats d'adaptació i els recursos que es requereixen per fer els exàmens en igualtat de condicions.

Més informació

Per rebre’n més informació us podeu adreçar a M. Dolors Forteza (dolorsforteza@uib.es).

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris