Acreditació d'experiència laboral

Informació de l'accés

Requisits

 • Haver complert 40 anys l'any natural en què s'inicia el curs acadèmic per al qual sol·liciten l'accés.
 • No posseir cap titulació que habiliti per accedir a la Universitat.
 • Acreditar experiència laboral o professional en relació amb l'ensenyament de grau per al qual sol·liciten l'accés.

Dades del procediment d'accés

Fase de valoració

Experiència laboral o professional

L'experiència laboral o professional es valorarà amb un màxim de 6 punts, qualificació numèrica que s'expressarà amb tres decimals.

Aquesta experiència laboral o professional la valorarà la comissió avaluadora sempre que s'hagi desenvolupat en les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement a la qual estigui vinculat l'ensenyament universitari oficial de grau triat, segons la vinculació que estableix el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre.

En particular, es valorarà l'experiència adquirida i demostrable en treballs que es relacionin específicament amb l'ensenyament universitari oficial de grau sol·licitat per la persona interessada fins a un màxim de 0,05 per mes complet d'experiència professional i fins a un màxim de 0,025 per mes complet per a l'experiència no específica en les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement a la qual estigui vinculat l'ensenyament universitari oficial de grau triat. Aquesta experiència professional es considerarà acreditada:

 1. Per a treballadors o treballadores assalariats:
  Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l’Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual estiguessin afiliats, on consti l’empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació, i contracte de treball o certificació de l’empresa on hagin adquirit l’experiència laboral, en què consti específicament la durada dels períodes de prestació del contracte, l’activitat exercida i l’interval de temps en què s’ha realitzat l’activitat.
 2. Per a treballadors o treballadores autònoms o per compte propi:
  Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de l’Institut Social de la Marina dels períodes d’alta en la Seguretat Social en el règim especial corresponent, i descripció de l’activitat exercida i interval de temps en què s’ha dut a terme.
 3. Per a treballadors o treballadores voluntaris o becaris:
  Certificació de l’organització on s’hagi prestat l’assistència en què constin, específicament, les activitats i funcions realitzades, l’any en què s’han realitzat i el nombre total d’hores que hi han dedicat.

Per realitzar aquesta valoració, la comissió d'avaluació utilitzarà el Catàleg nacional de qualificacions professionals (CNCP, 2009 ) de l'Institut Nacional de les Qualificacions (INCUAL), que ordena les qualificacions professionals susceptibles de reconeixement i acreditació, identificades en el sistema productiu en funció de les competències apropiades per a l'exercici professional.

Formació

La formació es valorarà amb un màxim de 2 punts, qualificació numèrica que s'expressarà amb tres decimals.

Per als cursos de formació i perfeccionament el contingut dels quals estigui directament relacionat amb l'ensenyament universitari oficial de grau sol·licitat, de durada igual o superior a 15 hores, que hagin estat cursats per la persona interessada, s'atorgaran 0,002 punts per hora.

Per als cursos de formació i perfeccionament el contingut dels quals estigui inclòs a les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement i no estigui directament relacionat amb l'ensenyament universitari oficial de grau sol·licitat, de durada igual o superior a 15 hores, que hagin estat cursats per la persona interessada, s'atorgaran 0,001 punts per hora.

L'acreditació de la formació es realitzarà mitjançant el corresponent certificat del curs, en el qual han de constar, necessàriament, la denominació, el període de realització i les hores de durada

Coneixements de català

El coneixement de català es valorarà amb 1 punt com a màxim, amb l'acreditació prèvia del certificat corresponent, d'acord amb l'escala següent:

 • Certificat de nivell A2 (nivell bàsic) o equivalent: 0,150 punts.
 • Certificat de nivell B1 (nivell llindar) o equivalent: 0,300 punts.
 • Certificat de nivell B2 (nivell avançat) o equivalent: 0,600 punts.
 • Certificat de nivell C1 (nivell de domini funcional efectiu) o equivalent: 0,900 punts.
 • Certificat de nivell C2 (nivell de domini) o equivalent: 1,000 punt.
 • Certificat de llenguatge administratiu (E) o equivalent: 1,000 punt.

La valoració del coneixement de català s'efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut.

Els certificats acreditatius són els establerts al Decret 6/2012, de 3 de febrer, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana (BOIB núm. 19, de 7 de febrer), l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març), i l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regula l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de la Direcció General de Política Lingüística, i el procediment per obtenir-la (BOIB núm. 69, de 10 de maig de 2011).

Coneixements de terceres llengües

El coneixement de terceres llengües es valorarà amb 1 punt com a màxim, amb l'acreditació prèvia del certificat corresponent, d'acord amb l'escala següent:

 • Certificat de nivell A2: 0,100 punts.
 • Certificat de nivell B1: 0,300 punts.
 • Certificat de nivell B2: 0,500 punts.
 • Certificat de nivell C1: 0,800 punts.
 • Certificat de nivell C2: 1,000 punts.

La valoració del coneixement de cada llengua s'efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut en cadascuna. Els certificats acreditatius els han d'haver expedit l'Escola Oficial d'Idiomes o les escoles o serveis de llengües modernes de les universitats.

De la mateixa manera, es poden valorar els certificats emesos per entitats acadèmiques de prestigi reconegut d'acord amb el marc europeu comú de referències (MECR) , així com d'altres que puguin establir les autoritats competents.

 

Fase d'entrevista personal

Més informació de la fase d'entrevista personal

 • Una vegada superada la fase de valoració, la comissió avaluadora passarà l'expedient del corresponent procediment d'accés a la comissió de reconeixement i transferència de crèdits del grau al qual es vol accedir.
 • La comissió de reconeixement i transferència de crèdits convocarà, mitjançant la pàgina web de la UIB, el sol·licitant a l'entrevista i li indicarà el lloc, el dia i l'hora que tindrà lloc. Es considerarà que els interessats que no hi assisteixin desisteixen de la seva sol·licitud.
 • A l'entrevista es valorarà i apreciarà la maduresa i idoneïtat dels candidats per seguir amb èxit l'ensenyament universitari oficial de grau triat. Els criteris que s'hi han de valorar, com a mínim, són: maduresa, motivació, idoneïtat de la formació prèvia i idoneïtat de l'experiència laboral o professional.
 • La comissió farà constar a l'acta de qualificacions corresponent els aspectes valorats i la qualificació parcial obtinguda per cada un dels candidats.
 • El resultat de la fase d'entrevista personal serà d'apte o no apte.

 

 

Qualificació

Qualificació de la fase de valoració

El resultat de la fase de valoració serà una puntuació entre 0 i 10 punts.

Per accedir a la fase d'entrevista cal haver obtingut una puntuació igual o superior a 5 punts.

Tot i això, a la fase d'entrevista la comissió encarregada de valorar-la podrà ajustar la relació entre l'experiència laboral o professional i la titulació per a la qual se sol·licita l'accés.

Qualificació de la fase d'entrevista personal

El resultat de la fase d'entrevista personal serà d'apte o no apte.

Qualificació final

La comissió avaluadora determinarà, en funció dels resultats obtinguts a les dues fases i de les places disponibles, quines persones s'han de declarar admeses i quines no admeses per accedir als ensenyaments oficials de grau sol·licitats.

Aquesta qualificació té validesa exclusivament per accedir al curs acadèmic que s'iniciarà després d'obtenir-la i no és vàlida per a cursos posteriors.

La comissió avaluadora no pot declarar admeses més persones per a cada ensenyament que places reservades.

 

Reclamacions

Més informació de reclamacions

 • Les persones interessades podran, sobre la qualificació final obtinguda, presentar una reclamació. El termini de presentació de reclamacions és de tres dies hàbils comptats a partir de la data de publicació de les qualificacions. La sol·licitud en què s'ha d'exposar la reclamació s'ha de presentar al Registre General de la UIB, adreçada al president de la comissió avaluadora.
 • Transcorregut el termini de presentació de reclamacions i una vegada resoltes, si se n'han presentades, es publicarà la relació definitiva de qualificacions. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, s'hi pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar a partir de la data de la publicació d'aquesta resolució, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri pertinent, d'acord amb les disposicions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 

Convocatòria 2018

1a fase: valoració

Terminis

Termini per a l'inscripció presencial (consultau el horaris d'atenció)
del 22 de gener al 5 de febrer de 2018
Llista provisional d'admesos i exclosos
16 de febrer de 2018
Període d'al·legacions
presencialment els dies 19 i 20 de febrer de 2018
Llista definitiva d'admesos i exclosos

22 de febrer de 2018

Llocs d'atenció:

Cost

 • Preu: 46,11*
 • Termini de pagament: data límit 15 de febrer de 2018
Exempcions i bonificacions
 • Sobre aquest preu s’aplicarà el 50 per cent de reducció per a beneficiaris amb el títol de família nombrosa general
 • La matrícula serà gratuïta per als que tinguin el títol de família nombrosa especial, a les víctimes d'actes terroristes, víctimes de violència de gènere i joves tutelats, extutelats en vies d'emancipació i les persones amb una discapacitat del 33% o superior

Formalització de la matrícula

Els candidats que vulguin sol·licitar l'accés per als més grans de 40 anys han de formalitzar la matrícula a:

Documentació que cal presentar

 • Full de sol·licitud (per duplicat)
 • Fotocòpia del document nacional d'identitat, NIE o passaport.
 • Currículum.
 • Carta de motivació on es justifiqui l'interès per cursar l'ensenyament oficial de grau escollit.
 • Documentació acreditativa d'experiència laboral o professional relacionada amb l'ensenyament universitari oficial de grau triat.
 • Documentació acreditativa de la formació relacionada amb l'ensenyament universitari oficial de grau triat, si escau.
 • Documentació acreditativa del coneixement de català, si escau.
 • Documentació acreditativa del coneixement de terceres llengües, si escau.

Les persones que vulguin fer valer la documentació d’anys anteriors i no aporten documentació nova no cal que facin el pagament. Serà suficient que emplenin el full de sol·licitud per ser considerats candidats per a aquesta convocatòria.

De tota la documentació original se n'ha d'aportar, conjuntament, fotocòpia a l'efecte de confrontar-la

No es valoraran els mèrits del currículum que no quedin acreditats.

Publicació dels resultats de la fase de valoració

 • Dia 26 de febrer de 2018
 

2a fase: entrevista personal

Terminis

Termini presencial per a l'inscripció a l'entrevista personal
(consultau els horaris d'atenció)
26, 27 i 28 de febrer de 2018
Preu de l’entrevista personal
46,11*. Data límit de pagament: 10 de març
Forma de pagament
Un cop feta la inscripció, al candidat li lliuraran el rebut de pagament nominal per fer efectiu l'import indicat. El candidat no caldrà que torni a la Universitat per acreditar el pagament, serà l'entitat bancaria qui ens ho comunicarà, i a partir d'aquest moment la matrícula serà efectiva
Realització de l'entrevista personal
del 6 al 9 de març de 2018
Resultat de l'entrevista personal

16 de març de 2018

 Exempcions i bonificacions
 • Sobre aquest preu s’aplicarà el 50 per cent de reducció per a beneficiaris amb el títol de família nombrosa general
 • La matrícula serà gratuïta per als que tinguin el títol de família nombrosa especial, a les víctimes d'actes terroristes, víctimes de violència de gènere i joves tutelats, extutelats en vies d'emancipació i les persones amb una discapacitat del 33% o superior

Llocs d'atenció:

 

Publicació de les qualificacions finals i reclamació de la qualificació final

Reclamacions

   19 i 20 de març de 2018

Resultats finals. Publicació de la llista d’admesos

23 de març de 2018

 

Altres dades

Normativa aplicable

Persones amb discapacitat o necessitats especials

 • Per a les persones que justifiquin degudament que presenten alguna discapacitat, les comissions de valoració de la Universitat de les Illes Balears amb la col·laboració de l' Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials de la Universitat de les Illes Balears , establirà les mesures oportunes perquè aquestes persones puguin realitzar l'entrevista personal en les condicions adequades a la seva situació.
 • S'han de presentar en el moment de la inscripció, els informes corresponents del Centre Base de la Direcció General d'Atenció a la Dependència de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració o òrgan competent d'acord amb el Reial decret 1414/2006, d'1 de desembre.

Preguntes freqüents

Trobada informativa

 

suport