Acreditació d'experiència laboral o professional

Obtenció de credencials d'UIBdigital

Guia per obtenir credencials d'UIBdigital per realitzar tràmits electrònics de la UIB

Convocatòria 2018

1a fase: valoració

Terminis

Terminis

Ampliació de matrícula: del 19 al 20 de febrer de 2018

 • Matrícula: del 22 de gener al 5 de febrer de 2018
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: 16 de febrer de 2018
 • Període d'al·legacions: 19 i 20 de febrer de 2018
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: 22 de febrer de 2018

Lloc

Presencialment a:

 

Cost

 • Preu: 46,11*
 • Termini de pagament: data límit 15 de febrer de 2018
Exempcions i bonificacions
 • Sobre aquest preu s’aplicarà el 50 per cent de reducció per a beneficiaris amb el títol de família nombrosa general
 • La matrícula serà gratuïta per als que tinguin el títol de família nombrosa especial, a les víctimes d'actes terroristes, víctimes de violència de gènere i joves tutelats, extutelats en vies d'emancipació i les persones amb una discapacitat del 33% o superior

Formalització de la matrícula

Els candidats que vulguin sol·licitar l'accés per als més grans de 40 anys han de formalitzar la matrícula a:

Documentació que cal presentar

 • Full de sol·licitud (per duplicat)
 • Fotocòpia del document nacional d'identitat, NIE o passaport.
 • Currículum.
 • Carta de motivació on es justifiqui l'interès per cursar l'ensenyament oficial de grau escollit.
 • Documentació acreditativa d'experiència laboral o professional relacionada amb l'ensenyament universitari oficial de grau triat.
  • Per a treballadors o treballadores assalariats:
   Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l’Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual estiguessin afiliats, on consti l’empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació, i contracte de treball o certificació de l’empresa on hagin adquirit l’experiència laboral, en què consti específicament la durada dels períodes de prestació del contracte, l’activitat exercida i l’interval de temps en què s’ha realitzat l’activitat.
  • Per a treballadors o treballadores autònoms o per compte propi:
   Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de l’Institut Social de la Marina dels períodes d’alta en la Seguretat Social en el règim especial corresponent, i descripció de l’activitat exercida i interval de temps en què s’ha dut a terme.
  • Per a treballadors o treballadores voluntaris o becaris:
   Certificació de l’organització on s’hagi prestat l’assistència en què constin, específicament, les activitats i funcions realitzades, l’any en què s’han realitzat i el nombre total d’hores que hi han dedicat.
 • Documentació acreditativa de la formació relacionada amb l'ensenyament universitari oficial de grau triat, si escau.
 • Documentació acreditativa del coneixement de català, si escau.
 • Documentació acreditativa del coneixement de terceres llengües, si escau.

De tota la documentació original se n'ha d'aportar, conjuntament, fotocòpia a l'efecte de confrontar-la

No es valoraran els mèrits del currículum que no quedin acreditats.

Les persones que vulguin fer valer la documentació d’anys anteriors i no aporten documentació nova no cal que facin el pagament. Serà suficient que emplenin el full de sol·licitud per ser considerats candidats per a aquesta convocatòria. Si no aporten documentació nova però volen que se'ls recalculi la puntuació, han de formalitzar la inscripció i fer el pagament corresponent.

Publicació dels resultats de la fase de valoració

 • Dia 26 de febrer de 2018

Consultau els resultats de la fase de valoració.

Les reclamacions als resultats de la fase de valoració es faran del 26 al 28 de febrer presencialment al Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica i a les seus universitàries.

Els resultats de les reclamacions es publicaran dia 5 de març.

 

 

2a fase: entrevista personal

Terminis

Termini
26, 27 i 28 de febrer de 2018 
On formalitzar la matrícula

 Es pot realitzar:

 • presencialment*
 • sol·licitant el rebut de pagament de l'entrevista a alumnes@uib.cat des del correu electrònic que vàreu indicar a la matrícula
Preu de l’entrevista personal
46,11**
Realització de l'entrevista personal
del 6 al 9 de març de 2018
Resultat de l'entrevista personal

16 de març de 2018

 
*Llocs d'atenció:
 **Exempcions i bonificacions
 • Sobre aquest preu s’aplicarà el 50 per cent de reducció per a beneficiaris amb el títol de família nombrosa general
 • La matrícula serà gratuïta per als que tinguin el títol de família nombrosa especial, a les víctimes d'actes terroristes, víctimes de violència de gènere i joves tutelats, extutelats en vies d'emancipació i les persones amb una discapacitat del 33% o superior
 

Informació general del procediment d'accés

Requisits

 • Haver complert 40 anys l'any natural en què s'inicia el curs acadèmic per al qual sol·liciten l'accés.
 • No posseir cap titulació que habiliti per accedir a la Universitat.
 • Acreditar experiència laboral o professional en relació amb l'ensenyament de grau per al qual sol·liciten l'accés.

Fase de valoració: Experiència laboral o professional

L'experiència laboral o professional es valorarà amb un màxim de 7 punts, qualificació numèrica que s'expressarà amb tres decimals.

Aquesta experiència laboral o professional la valorarà la comissió avaluadora sempre que s'hagi desenvolupat en les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement a la qual estigui vinculat l'ensenyament universitari oficial de grau triat.

En particular, es valorarà l'experiència adquirida i demostrable en treballs que es relacionin específicament amb l'ensenyament universitari oficial de grau sol·licitat per la persona interessada fins a un màxim de 0,05 per mes complet d'experiència professional i fins a un màxim de 0,025 per mes complet per a l'experiència no específica en les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement a la qual estigui vinculat l'ensenyament universitari oficial de grau triat.

Per realitzar aquesta valoració, la comissió d'avaluació utilitzarà el Catàleg nacional de qualificacions professionals (CNCP, 2009 ) de l'Institut Nacional de les Qualificacions (INCUAL), que ordena les qualificacions professionals susceptibles de reconeixement i acreditació, identificades en el sistema productiu en funció de les competències apropiades per a l'exercici professional.

Fase de valoració: Formació

La formació es valorarà amb un màxim de 2 punts, qualificació numèrica que s'expressarà amb tres decimals.

Per als cursos de formació i perfeccionament el contingut dels quals estigui directament relacionat amb l'ensenyament universitari oficial de grau sol·licitat, de durada igual o superior a 15 hores, que hagin estat cursats per la persona interessada, s'atorgaran 0,002 punts per hora.

Per als cursos de formació i perfeccionament el contingut dels quals estigui inclòs a les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement i no estigui directament relacionat amb l'ensenyament universitari oficial de grau sol·licitat, de durada igual o superior a 15 hores, que hagin estat cursats per la persona interessada, s'atorgaran 0,001 punts per hora.

L'acreditació de la formació es realitzarà mitjançant el corresponent certificat del curs, en el qual han de constar, necessàriament, la denominació, el període de realització i les hores de durada

Fase de valoració: Coneixements d'idioma

El coneixement d’idioma es valorarà amb 1 punt com a màxim. S’acumularà la puntuació de català i de terceres llengües.

Coneixement de català

L’acreditació prèvia del coneixement de català es farà amb el certificat corresponent, d’acord amb l’escala següent:

 • Certificat de nivell B1 (nivell llindar) o equivalent: 0,300 punts.
 • Certificat de nivell B2 (nivell avançat) o equivalent: 0,600 punts.
 • Certificat de nivell C1 (nivell de domini funcional efectiu) o equivalent: 0,900 punts.
 • Certificat de nivell C2 (nivell de domini) o equivalent: 1,000 punt.
 • Certificat de llenguatge administratiu (E) o equivalent: 1,000 punt.

La valoració del coneixement de català s'efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut.

Els certificats acreditatius són els establerts al Decret 6/2012, de 3 de febrer, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana (BOIB núm. 19, de 7 de febrer), l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març), i l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regula l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de la Direcció General de Política Lingüística, i el procediment per obtenir-la (BOIB núm. 69, de 10 de maig de 2011).

Coneixements de terceres llengües

El coneixement de terceres llengües es valorarà amb l’acreditació prèvia del certificat corresponent, d’acord amb l’escala següent:

 • Certificat de nivell A2: 0,100 punts.
 • Certificat de nivell B1: 0,300 punts.
 • Certificat de nivell B2: 0,500 punts.
 • Certificat de nivell C1: 0,800 punts.
 • Certificat de nivell C2: 1,000 punts.

La valoració del coneixement de cada llengua s'efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut en cadascuna. Els certificats acreditatius els han d'haver expedit l'Escola Oficial d'Idiomes o les escoles o serveis de llengües modernes de les universitats.

De la mateixa manera, es poden valorar els certificats emesos per entitats acadèmiques de prestigi reconegut d'acord amb el marc europeu comú de referències (MECR) , així com d'altres que puguin establir les autoritats competents.

Fase d'entrevista personal

 • Una vegada superada la fase de valoració, la comissió avaluadora passarà l'expedient del corresponent procediment d'accés a la comissió de reconeixement i transferència de crèdits del grau al qual es vol accedir.
 • La comissió de reconeixement i transferència de crèdits convocarà, mitjançant la pàgina web de la UIB, el sol·licitant a l'entrevista i li indicarà el lloc, el dia i l'hora que tindrà lloc. Es considerarà que els interessats que no hi assisteixin desisteixen de la seva sol·licitud.
 • A l'entrevista es valorarà i apreciarà la maduresa i idoneïtat dels candidats per seguir amb èxit l'ensenyament universitari oficial de grau triat. Els criteris que s'hi han de valorar, com a mínim, són: maduresa, motivació, idoneïtat de la formació prèvia i idoneïtat de l'experiència laboral o professional.
 • La comissió farà constar a l'acta de qualificacions corresponent els aspectes valorats i la qualificació parcial obtinguda per cada un dels candidats.
 • El resultat de la fase d'entrevista personal serà d'apte o no apte.

Qualificació de la fase de valoració

El resultat serà una puntuació de 0 a 10 punts. Es considerarà que el candidat ha superat la fase de valoració si obté una puntuació de 5 o més punts.

Qualificació de la fase d'entrevista personal

El resultat de la fase d’entrevista serà una puntuació de 0 a 10 punts. Es considera que el candidat ha superat la fase d’entrevista si obté una puntuació de 5 o més punts. Es considerarà que els interessats que no hi assisteixin desisteixen de la seva sol·licitud.

Qualificació final

La qualificació final serà la mitjana ponderada de les dues fases calculada de la forma següent:
 • 60% serà la nota de la fase de valoració
 • 40% correspondrà a la nota de la fase d’entrevista.

No obstant això, només seran aptes els candidats que hagin superat les dues fases individualment.

Els estudiants que superin el procediment d’accés per a un grau i seu hauran de presentar-se a la convocatòria d'admissió per a aquest grau i seu.

Reclamacions

Les persones interessades podran, sobre la qualificació final obtinguda, presentar una reclamació. El termini de presentació de reclamacions és de tres dies hàbils comptats a partir de la data de publicació de les qualificacions. La sol·licitud en què s'ha d'exposar la reclamació s'ha de presentar al Registre General de la UIB, adreçada al president de la comissió avaluadora.

Transcorregut el termini de presentació de reclamacions i una vegada resoltes, si se n'han presentades, es publicarà la relació definitiva de qualificacions. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, s'hi pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar a partir de la data de la publicació d'aquesta resolució, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri pertinent, d'acord amb les disposicions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Validesa

Aquest procediment d'accés té validesa per a l'any en què se supera el procediment d'accés i els dos anys posteriors, només per al grau que s'ha superat.

Convocatòria i repetició per millorar nota

Només hi ha una convocatòria per any.

Transcorregut el termini de validesa, com a mínim s'ha de tornar superar la fase d'entrevista.

En qualsevol convocatòria posterior és possible tornar-se presentar a la fase de valoració aportant més mèrits.

Admissió als estudis universitaris oficials de grau

S’ha de consultar la informació sobre preinscripció universitària i matrícula. No obstant això, s’ha de tenir en compte que, per a aquells estudis que tenen numerus clausus, l’adjudicació de places es fa reservant un nombre de places d’un 1 per cent de les disponibles per als candidats aptes prioritzant la qualificació final obtinguda.

Persones amb discapacitat o necessitats especials

 • Per a les persones que justifiquin degudament que presenten alguna discapacitat, les comissions de valoració de la Universitat de les Illes Balears amb la col·laboració de l'Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials de la Universitat de les Illes Balears, establirà les mesures oportunes perquè aquestes persones puguin realitzar l'entrevista personal en les condicions adequades a la seva situació.
 • S'han de presentar en el moment de la inscripció, els informes corresponents del Centre Base de la Direcció General d'Atenció a la Dependència de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració o òrgan competent d'acord amb el Reial decret 1414/2006, d'1 de desembre.

Normativa aplicable

 

Format PDF Descarrega la informació

Seguiu #Mésgrans40UIB a Twitter

Altres dades

suport