Acreditació d'experiència laboral o professional

Obtenció de credencials d'UIBdigital

Guia per obtenir credencials d'UIBdigital per realitzar tràmits electrònics de la UIB

Convocatòria 2019

En breu actualitzarem el contingut d'aquesta plana

Informació general del procediment d'accés

Requisits

 • Haver complert 40 anys l'any natural en què s'inicia el curs acadèmic per al qual sol·liciten l'accés.
 • No posseir cap titulació que habiliti per accedir a la Universitat.
 • Acreditar experiència laboral o professional en relació amb l'ensenyament de grau per al qual sol·liciten l'accés.

Fase de valoració: Experiència laboral o professional

L'experiència laboral o professional es valorarà amb un màxim de 7 punts, qualificació numèrica que s'expressarà amb tres decimals.

Aquesta experiència laboral o professional la valorarà la comissió avaluadora sempre que s'hagi desenvolupat en les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement a la qual estigui vinculat l'ensenyament universitari oficial de grau triat.

En particular, es valorarà l'experiència adquirida i demostrable en treballs que es relacionin específicament amb l'ensenyament universitari oficial de grau sol·licitat per la persona interessada fins a un màxim de 0,05 per mes complet d'experiència professional i fins a un màxim de 0,025 per mes complet per a l'experiència no específica en les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement a la qual estigui vinculat l'ensenyament universitari oficial de grau triat. Aquesta experiència professional es considerarà acreditada si s’aporta documentació que posi de manifest les funcions dutes a terme i els períodes (dates d’inici i de finalització) d’activitats, certificades per l’entitat en la qual s’ha desenvolupat la tasca professional o qualsevol altre mitjà que en possibiliti l’acreditació.

Per realitzar aquesta valoració, la comissió d'avaluació utilitzarà el Catàleg nacional de qualificacions professionals (CNCP, 2009 ) de l'Institut Nacional de les Qualificacions (INCUAL), que ordena les qualificacions professionals susceptibles de reconeixement i acreditació, identificades en el sistema productiu en funció de les competències apropiades per a l'exercici professional.

Fase de valoració: Formació

La formació es valorarà amb un màxim de 2 punts, qualificació numèrica que s'expressarà amb tres decimals.

Per als cursos de formació i perfeccionament el contingut dels quals estigui directament relacionat amb l'ensenyament universitari oficial de grau sol·licitat, de durada igual o superior a 15 hores, que hagin estat cursats per la persona interessada, s'atorgaran 0,002 punts per hora.

Per als cursos de formació i perfeccionament el contingut dels quals estigui inclòs a les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement i no estigui directament relacionat amb l'ensenyament universitari oficial de grau sol·licitat, de durada igual o superior a 15 hores, que hagin estat cursats per la persona interessada, s'atorgaran 0,001 punts per hora.

L'acreditació de la formació es realitzarà mitjançant el corresponent certificat del curs, en el qual han de constar, necessàriament, la denominació, el període de realització i les hores de durada d’acord amb la taula següent:

Concepte

Valoració

Accés a un cicle formatiu de grau superior

300 hores

Accés a cicle formatiu de grau mitjà

No es valora

Batxillerat superior

600 hores* 0,001

Certificat de professionalitat

*Ha d’anar acompanyat del títol amb les hores. Es valora considerant estudis/branca de coneixement

Segons hores certificades

 

COU

300 hores * 0,002

Cursos d’informàtica, idiomes i prevenció de riscs laborals

Segons nivell o hores certificades

Estudis estrangers sense equivalència

No es valora

FP1 (cicle formatiu de grau mitjà) relacionat amb els estudis

600 hores * 0,002

FP1 (cicle formatiu de grau mitjà) relacionat amb la branca de coneixement

600 hores * 0,002

FP1 (Cicle formatiu de grau mitjà) no relacionat amb els estudis ni amb la branca

600 hores * 0,001

Graduat Escolar

No es valora

PREU (sense prova de maduresa, ja que amb prova de maduresa dona accés a la universitat)

800 hores * 0,002

Publicacions

No es valora

Títol de tècnic expedit per un institut americà (es valora com a FP)

600 hores

L’assistència a jornades i simpòsiums

No es valora

Els voluntariats, col·laboracions en ONG, beques... *sempre que aportin certificat de l’entitat que especifiqui tasques i temps (expressat en dies)

Es valoren*

Feines no remunerades. *Sempre que aportin certificat original de la persona/entitat que els contracta, amb NIF/NIE i durada

Es valoren*

Feines domèstiques, cura de persones dependents, infants... *Sempre que aportin certificat original de la persona/entitat que els contracta, amb NIF/NIE i durada

Es valoren*

Ponències i docència (en el capítol d’experiència professional)

8 hores = 1 dia

Assignatures cursades com a matrícula extraordinària

Segons la correspondència en hores. Màxim 30 crèdits.

 

Fase de valoració: Coneixements d'idioma

El coneixement d’idioma es valorarà amb 1 punt com a màxim. S’acumularà la puntuació de català i de terceres llengües.

Coneixement de català

L’acreditació prèvia del coneixement de català es farà amb el certificat corresponent, d’acord amb l’escala següent:

 • Certificat de nivell A2 o equivalent: 0,150 punts.
 • Certificat de nivell B1 o equivalent: 0,300 punts.
 • Certificat de nivell B2 o equivalent: 0,600 punts.
 • Certificat de nivell C1 o equivalent: 0,900 punts.
 • Certificat de nivell C2  o equivalent: 1,000 punt.

La valoració del coneixement de català s'efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut.

Els certificats acreditatius són els que estableix l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 16 de febrer de 2000 per la qual es determinen els títols, certificats o diplomes que garanteixen els coneixements de llengua catalana compresos en els certificats de la Junta Avaluadora de Català, ampliada per l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 21 de febrer de 2015 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut.

Coneixements de terceres llengües

El coneixement de terceres llengües es valorarà amb l’acreditació prèvia del certificat corresponent, d’acord amb l’escala següent:

 • Certificat de nivell A2: 0,100 punts.
 • Certificat de nivell B1: 0,300 punts.
 • Certificat de nivell B2: 0,500 punts.
 • Certificat de nivell C1: 0,800 punts.
 • Certificat de nivell C2: 1,000 punts.

La valoració del coneixement de cada llengua s'efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut en cadascuna.

Només es valoraran els certificats emesos per entitats acadèmiques de reconegut prestigi d’acord amb el Marc europeu comú de referència (MECR), així com d’altres que puguin establir les autoritats competents.

Fase d'entrevista personal

 • Una vegada superada la fase de valoració, la comissió avaluadora passarà l'expedient del corresponent procediment d'accés a la comissió de reconeixement i transferència de crèdits del grau al qual es vol accedir.
 • La comissió de reconeixement i transferència de crèdits convocarà, mitjançant la pàgina web de la UIB, el sol·licitant a l'entrevista i li indicarà el lloc, el dia i l'hora que tindrà lloc. Es considerarà que els interessats que no hi assisteixin desisteixen de la seva sol·licitud.
 • A l'entrevista es valorarà i apreciarà la maduresa i idoneïtat dels candidats per seguir amb èxit l'ensenyament universitari oficial de grau triat. Els criteris que s'hi han de valorar, com a mínim, són: maduresa, motivació, idoneïtat de la formació prèvia i idoneïtat de l'experiència laboral o professional.
 • La comissió farà constar a l'acta de qualificacions corresponent els aspectes valorats i la qualificació parcial obtinguda per cada un dels candidats.
 • El resultat de la fase d'entrevista personal serà d'apte o no apte.

Qualificació de la fase de valoració

El resultat serà una puntuació de 0 a 10 punts. Es considerarà que el candidat ha superat la fase de valoració si obté una puntuació de 5 o més punts.

Qualificació de la fase d'entrevista personal

El resultat de la fase d’entrevista serà una puntuació de 0 a 10 punts. Es considera que el candidat ha superat la fase d’entrevista si obté una puntuació de 5 o més punts. Es considerarà que els interessats que no hi assisteixin desisteixen de la seva sol·licitud.

Qualificació final

La qualificació final serà la mitjana ponderada de les dues fases calculada de la forma següent:
 • 60% serà la nota de la fase de valoració
 • 40% correspondrà a la nota de la fase d’entrevista.

No obstant això, només seran aptes els candidats que hagin superat les dues fases individualment.

Els estudiants que superin el procediment d’accés per a un grau i seu hauran de presentar-se a la convocatòria d'admissió per a aquest grau i seu.

Reclamacions

Les persones interessades podran, sobre la qualificació final obtinguda, presentar una reclamació. El termini de presentació de reclamacions és de tres dies hàbils comptats a partir de la data de publicació de les qualificacions. La sol·licitud en què s'ha d'exposar la reclamació s'ha de presentar al Registre General de la UIB, adreçada al president de la comissió avaluadora.

Transcorregut el termini de presentació de reclamacions i una vegada resoltes, si se n'han presentades, es publicarà la relació definitiva de qualificacions. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, s'hi pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar a partir de la data de la publicació d'aquesta resolució, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri pertinent, d'acord amb les disposicions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Validesa

Aquest procediment d'accés té validesa per a l'any en què se supera el procediment d'accés i els dos anys posteriors, només per al grau que s'ha superat.

Convocatòria i repetició per millorar nota

Només hi ha una convocatòria per any.

Transcorregut el termini de validesa, com a mínim s'ha de tornar superar la fase d'entrevista.

En qualsevol convocatòria posterior és possible tornar-se presentar a la fase de valoració si té més mèrits per aportar.

Admissió als estudis universitaris oficials de grau

S’ha de consultar la informació sobre preinscripció universitària i matrícula. No obstant això, s'ha de tenir en compte que es reserva un 1% del total de places per a més grans de 40 anys amb experiència laboral o professional, llevat del PCEO, per als quals no es reservarà cap plaça.

Els centres poden proposar, per a la seva aprovació pel Consell de Direcció, modificacions per a qualsevol estudi i seu de les places reservades, sempre respectant els llindars establerts pels articles 24 a 28 del Reial decret 412/2014.

Persones amb discapacitat o necessitats especials

 • Per a les persones que justifiquin degudament que presenten alguna discapacitat, les comissions de valoració de la Universitat de les Illes Balears amb la col·laboració de l'Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials de la Universitat de les Illes Balears, establirà les mesures oportunes perquè aquestes persones puguin realitzar l'entrevista personal en les condicions adequades a la seva situació.
 • S'han de presentar en el moment de la inscripció, els informes corresponents del Centre Base de la Direcció General d'Atenció a la Dependència de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració o òrgan competent d'acord amb el Reial decret 1414/2006, d'1 de desembre.

Normativa aplicable

 

Format PDF Descarrega la informació

Seguiu #Mésgrans40UIB a Twitter

Altres dades

suport