Canvi de seu universitària

Requisits

S’entén que un estudiant pot sol·licitar el canvi de seu universitària si està matriculat en una titulació oficial de la UIB que s’imparteix a les seus de Menorca, d’Eivissa i Formentera o a Palma i la vol seguir cursant, però en una seu diferent.

Termini de sol·licituds

El termini que tenen els estudiants per presentar les sol·licituds d’accés serà el que determini el Consell de Direcció cada any acadèmic.

Procediment d'admissió

Estudis sense limitació de places

En el cas de les titulacions sense limitació de places, els centres també podran proposar un nombre màxim de places.

Estudis amb limitació de places

En el cas de les titulacions amb limitació de places i una vegada establert el numerus clausus, els centres responsables podran proposar el nombre d’estudiants que volen admetre per aquesta via i que disposin del corresponent certificat de reconeixement d’un mínim de 30 crèdits.

El nombre que es proposi no podrà ser inferior en cap cas al 2 per cent per escreix del numerus clausus proposat.

Criteris d’admissió

En el cas de sol·licitud de canvi de seu universitària, el Servei d’Alumnes comprovarà que l’estudiant té superats un mínim de 30 crèdits de la titulació. Amb tots els estudiants que compleixin aquesta condició de cada titulació es farà un ordre de prelació en funció d’aquests criteris: el nombre més alt de crèdits superats (en el cas dels estudis amb crèdits pràctics clínics, prevaldrà, en primer lloc, el total d’aquest tipus i, després, el total de crèdits en general) i, en cas d’empat, l’expedient acadèmic. A continuació es publicarà la llista dels admesos, els quals podran fer efectiu el canvi de seu universitària.