Nota d'admissió

Nota d'admissió

Per a la UIB, la nota d’admissió és el resultat de la suma de la nota d’accés i la nota específica, si escau.

Aquesta nota és la que es tindrà en compte per establir l’ordre de prelació de les sol·licituds per a l’admissió als estudis universitaris oficials de grau a la UIB. El càlcul d’aquesta nota el farà la UIB en el moment d’adjudicar les places en funció dels paràmetres de ponderació establerts i els estudis sol·licitats en aquesta universitat.

Nota específica

A la UIB, a la nota específica es tindrà en compte les dues millors notes ponderades entre les matèries del bloc d’admissió i la matèria de modalitat del bloc d’accés.

El valor de la nota específica serà un valor entre 0 i 4 punts calculats de la següent forma:

a*M1 + b*M2

on:

  • M1 i M2 són les qualificacions de dues matèries superades (puntuació igual o superior a 5) que proporcionen millor nota d’admissió.
  • a i b són els coeficients de ponderació de les matèries corresponents a les qualificacions M1 i M2 en el grau pel qual es calcula la nota d’admissió.

Paràmetres de ponderaciò per a l'admissió 2017-18

Amb fase específica de la PAU de convocatòries anteriors i que sigui vigent

Els paràmetres de ponderació a i b corresponents a les matèries de l’extingida prova d’accés a la universitat seran els que estaven vigents per a l’admissió de l’any 2016-17 regulats a l’Acord normatiu 9680/2011, de 2 de febrer, modificat per l’acord normatiu 11848/2016.