Geologia

Informació de la matèria

Estructura de l'examen

El model d’examen de la prova presenta dues opcions amb la mateixa estructura, entre les quals l’estudiant n’ha de triar una.

La prova contindrà cinc preguntes obertes que s’hauran de respondre de forma concreta i breu.

Hi haurà també una pregunta que inclourà una figura o un esquema (secció geològica, mapa geològic...), l’alumne haurà de respondre tot indicant els processos geològics implicats (com ara la història geològica, el tipus d’estructures presents...) i, a més, es faran una sèrie de preguntes semiobertes.

La prova també inclourà una sèrie de deu preguntes d’opció múltiple.

La prova inclourà igualment, en qualsevol cas, una pregunta per cada un dels blocs definits a la matriu d’especificacions (publicada al BOE, Ordre ECD 1941/2016, de 22 de desembre). La seva valoració serà proporcional al percentatge assignat a cada un dels blocs.

Criteris generals d'avaluació

L’avaluació de les respostes de la prova de Geologia es farà d’acord amb els criteris generals que s’exposen a continuació.

En primer lloc es tindrà en compte que l’alumne respongui amb rigor i precisió a les qüestions que es plantegin, emprant un llenguatge i una terminologia de la matèria acurats. En qualsevol cas, les respostes han d’estar ben justificades i organitzades d’una forma lògica.

En segon lloc es valorarà la capacitat de síntesi de l’alumne en l’exposició escrita, així com que sàpiga reconèixer i interpretar els processos geològics. La part gràfica és molt important en geologia, per la qual cosa es valorarà positivament la utilització d’esquemes i de diagrames. En cap cas no es valoraran les respostes que s’allunyin de la pregunta plantejada.

Finalment, a part de la valoració global del coneixement i de la comprensió, també es tindrà present l’expressió escrita: una presentació formal acurada, una cal·ligrafia acceptable i una correcta ortografia.

Informació addicional de la matèria

Professor designat per la universitat

Dr. Joan J. Fornós i Astó
Edifici Guillem Colom Casasnovas
Universitat de les Illes Balears
Telèfon: 971 17 31 61
Contacte