Física

Informació de la matèria

Estructura de l'examen

L’estructura de l’examen es basarà en els de blocs de la matèria de Física a segon de batxillerat que està formada per un primer bloc transversal anomenat «l’activitat científica» i cinc blocs temàtics específics. A l’examen hi haurà un problema sobre la matèria específica de cada un d’aquests cinc blocs. Es podran presentar apartats per facilitar la resolució dels problemes o per demanar diversos aspectes d’un tema.

Les preguntes 1 i 2 amb els seus apartats seran dels blocs «Interacció gravitatòria» i «Interacció electromagnètica» i tendran assignats un total de 5 punts. La puntuació total de cada pregunta serà des de 2 fins a 3 punts. 

Les preguntes 3, 4 i 5, amb els seus apartats si escau, seran dels blocs «Ones», «Òptica geomètrica» i «Física del segle XX», respectivament. Les tres preguntes tendran assignats un total de 5 punts i la puntuació total de cada pregunta serà des de 1 fins a 2 punts.

En el full d’examen hi haurà escrita la puntuació màxima de cada apartat.

Es donaran dos conjunts diferents de cinc preguntes identificats com a opció A i opció B. Cada alumne ha d'elegir respondre les preguntes d'una de les opcions.

Amb els enunciats es donaran las constants necessàries per resoldre els exercicis, excepte la constant de gravitació universal, la constant de la llei de Coulomb, la velocitat de la llum en el buit, la càrrega elèctrica d’un electró i l’acceleració de la gravetat a la superfície de la Terra.

L’examen s’ha de respondre dins 4 pàgines DINA4. Es poden usar els marges del full d’enunciats per fer anotacions o reservar una part dins les pàgines donades per respondre.

Criteris generals d'avaluació

 1. S'ha de justificar la resposta sempre. La valoració d'una resposta pot ser zero, encara que la solució donada sigui correcta, quan el corrector consideri que s'havia de justificar l'obtenció de la resposta i la justificació no s'hagi donat o sigui incorrecta.
 2. En la resolució de problemes, es valorarà el plantejament correcte, clar i raonat. En la redacció de respostes es valorarà la correcció, la precisió i la claredat del text. En qualsevol pregunta es valorarà positivament l'ús apropiat d'esquemes, diagrames i altres dibuixos per contestar.
 3. Quan la resposta a un enunciat hagi de ser un resultat numèric, es valorarà:
  1. La correcció del valor donat com a solució.
  2. La presència i la correcció de les unitats del valor solució en el sistema internacional d'unitats.
  3. Un escrit devora la solució que indiqui raonadament que l'alumne és conscient que ha comès alguna errada si, amb un plantejament correcte, el resultat final és erroni per signe o ordre de magnitud.
 4. Quan els criteris de correcció específics de les preguntes estableixin la resta de punts per incorreccions (per exemple, perquè les unitats d'un resultat numèric són incorrectes o no s'han indicat), la valoració mínima que pot tenir una pregunta és de 0 punts: si la nota d'una pregunta arriba a ser negativa, es pot posar en la correcció; però en el còmput de la nota de l'examen es comptabilitzarà com a zero.
 5. S'han de saber els valors de les constants fonamentals i dades físiques indicades a continuació, almenys amb l'aproximació que es dóna aquí. 
  Qualsevol altra constant física o dada que s'hagi d'usar en un problema s'indicarà a l'enunciat.

 quadre / cuadro

 1. Si les unitats de totes les dades s'expressen en el sistema internacional d'unitats al començament de la resolució d'un problema numèric, no es restaran punts perquè hi hagi resultats pel mig de la resolució sense unitats. En el resultat final, s'aplicaran els punts 3 i 4.
 2. Els apartats d'un enunciat que en tingui es corregiran independentment. Els apartats que necessitin el resultat numèric d'un apartat anterior per resoldre's es corregiran assumint que el resultat numèric de l'apartat anterior és correcte, tant si ho és realment com si no.
 3. Els problemes inacabats es valoraran en la mesura que compleixin alguns dels criteris particulars indicats per a cadascun.
 4. Es pot portar una calculadora científica a l'examen. El professorat podrà inspeccionar el contingut emmagatzemat a la memòria si la calculadora és programable.

Informació addicional de la matèria

Professor designat per la universitat

Dr. Antoni Amengual Colom
Edifici Mateu Orfila i Rotger
Universitat de les Illes Balears

Contacte