Física

Informació de la matèria

Estructura de l'examen

L’estructura de l’examen de Física a les PBAU es basa en la matriu d’especificacions dels estàndards avaluables que recull l’Ordre ECD/1941/2016.

L'alumne rebrà dos conjunts diferents de preguntes identificats com a opció A i opció B. Cada alumne només ha de respondre les preguntes d'una de les opcions. Cada opció constarà de cinc enunciats amb dues qüestions per a cada enunciat, cada una de les qüestions tindrà una puntuació d’un punt:

L'examen s'ha de contestar en 4 pàgines DIN A4 (es donarà un full DIN A3 doblegat per la meitat) en un temps màxim d'una hora i mitja. Les preguntes es poden contestar en l'ordre que es vulgui.

El temari de segon de batxillerat està dividit en sis blocs: activitat científica, interacció gravitatòria, interacció electromagnètica, ones, òptica geomètrica i Física del segle XX. La distribució de les preguntes entre els cinc darrers blocs es farà atenent, tant com sigui possible, els pesos assignats en la matriu d’especificacions.

Criteris generals d'avaluació

 1. S'ha de justificar la resposta sempre. La valoració d'una resposta pot ser zero, encara que la solució donada sigui correcta, quan el corrector consideri que s'havia de justificar l'obtenció de la resposta i la justificació no s'hagi donat o sigui incorrecta.
 2. En la resolució de problemes, es valorarà el plantejament correcte, clar i raonat. En la redacció de respostes es valorarà la correcció, la precisió i la claredat del text. En qualsevol pregunta es valorarà positivament l'ús apropiat d'esquemes, diagrames i altres dibuixos per contestar.
 3. Quan la resposta a un enunciat hagi de ser un resultat numèric, es valorarà:
  1. La correcció del valor donat com a solució.
  2. La presència i la correcció de les unitats del valor solució en el sistema internacional d'unitats.
  3. Un escrit devora la solució que indiqui raonadament que l'alumne és conscient que ha comès alguna errada si, amb un plantejament correcte, el resultat final és erroni per signe o ordre de magnitud.
 4. Quan els criteris de correcció específics de les preguntes estableixin la resta de punts per incorreccions (per exemple, perquè les unitats d'un resultat numèric són incorrectes o no s'han indicat), la valoració mínima que pot tenir una pregunta és de 0 punts: si la nota d'una pregunta arriba a ser negativa, es pot posar en la correcció; però en el còmput de la nota de l'examen es comptabilitzarà com a zero.
 5. S'han de saber els valors de les constants fonamentals i dades físiques indicades a continuació, almenys amb l'aproximació que es dóna aquí. 
  Qualsevol altra constant física o dada que s'hagi d'usar en un problema s'indicarà a l'enunciat.

 quadre / cuadro

 1. Si les unitats de totes les dades s'expressen en el sistema internacional d'unitats al començament de la resolució d'un problema numèric, no es restaran punts perquè hi hagi resultats pel mig de la resolució sense unitats. En el resultat final, s'aplicaran els punts 3 i 4.
 2. Els apartats d'un enunciat que en tingui es corregiran independentment. Els apartats que necessitin el resultat numèric d'un apartat anterior per resoldre's es corregiran assumint que el resultat numèric de l'apartat anterior és correcte, tant si ho és realment com si no.
 3. Els problemes inacabats es valoraran en la mesura que compleixin alguns dels criteris particulars indicats per a cadascun.
 4. Es pot portar una calculadora científica a l'examen. El professorat podrà inspeccionar el contingut emmagatzemat a la memòria si la calculadora és programable.

Informació addicional de la matèria

Professor designat per la universitat

Dr. Antoni Amengual Colom
Edifici Mateu Orfila i Rotger
Universitat de les Illes Balears

Contacte