Llengua Castellana i Literatura II

Informació de la matèria

Estructura de l'examen

La prova s’estructura en tres parts. La primera és un comentari de text i està dividida en dos blocs diferents. En el primer bloc, l’alumne ha de ser capaç d’identificar el tema del text proposat, resumir-lo i fer un esquema que reflecteixi tant l’estructura del text com les idees que conté (de forma jerarquitzada). Finalment, ha de justificar quin tipus de text és i les modalitats textuals que s’hi empren. Aquesta justificació s’ha de basar en aspectes pragmàtics, estructurals i lingüístics i ha d’anar exemplificada. La segona part del comentari consisteix a elaborar un text argumentatiu (entre 150 i 200 paraules) relacionat amb el contingut del text.

La segona part de l’examen avalua els coneixements de llengua de l’alumne. Les qüestions que s’hi plantegin poden basar-se en aspectes morfosintàctics, lèxics i semàntics inclosos en el Currículum de batxillerat de Llengua Castellana de les Illes Balears.

Finalment, la tercera part se centra en l’avaluació dels continguts de Literatura que especifica el currículum de la matèria per a segon de batxillerat, que es poden consultar al Currículum de batxillerat de Llengua Castellana de les Illes Balears.

A més a més, es poden trobar exemples i llistes de temes i altres qüestions dins el blog del Seminari de Castellà.

Podem resumir l’estructura de la prova amb la taula següent:

Parts de la prova

Qüestions

Puntuació

Comentari de text

Bloc 1

Tema

0,5

Resum

1

Esquema de l’estructura

1

Tipus de text i modalitats textuals

1,5

Bloc 2

Text argumentatiu

2

Llengua

Morfosintàctiques i lexicosemàntiques

2

Literatura

Història de la literatura del segle XX, segons currículum oficial

2

Criteris generals d'avaluació

  • Comprendre textos de diferent tipus (literaris, cientificotècnics i humanístics divulgatius, periodístics) i amb modalitats diferents (narrativa, descriptiva, dialogal, expositiva, argumentativa). Identificar-ne el tema i l’estructura i resumir-los.
  • Analitzar fragments significatius de la literatura espanyola i hispanoamericana del segle XX fins als nostres dies.
  • Escriure textos argumentatius de l’àmbit acadèmic amb rigor, claredat i correcció, emprar arguments adequats i convincents i ajustar-ne l’expressió a la situació comunicativa.
  • Identificar i comentar els trets propis del tipus de text i de les diferents modalitats textuals que hi apareixen.
  • Reconèixer les categories gramaticals (substantiu, adjectiu, pronom, verb, etc.), els sintagmes o grups amb els seus components i la funció sintàctica que realitzen dins el discurs del qual formen part.
  • Identificar les diferents estructures sintàctiques (simples i compostes) que s’estableixen en un fragment d’un text.
  • Explicar el significat contextual de paraules i/o expressions d’un text.
  • Desenvolupar per escrit un tema de la història de la literatura del segle XX fins als nostres dies, exposar les idees amb adequació, rigor, claredat i coherència.

Pel que fa a la correcció i puntuació, cada una de les preguntes de l’examen s’avalua a partir d’unes bandes que podeu consultar.

També es poden consultar models d'exàmens d'anys anteriors amb llur resolució.

Informació addicional de la matèria

Des que la UIB va crear la figura dels seminaris específics, la matèria en té un que continua reunint-se. Es pot trobar informació sobre la matèria al seu blog:

Professor designat per la universitat

Dra. Ruth Miguel Franco
Edifici Ramon Llull
Universitat de les Illes Balears
Telèfon: 971 25 97 80
Contacte