Cultura Audiovisual II

Informació de la matèria

Estructura de l'examen

BLOC 1

  • Explica les característiques físiques del so, procés de creació i difusió.

  • Analitza el valor funcional, expressiu i comunicatiu dels recursos sonors emprats en una producció radiofònica o a la banda sonora d’una producció audiovisual.
  • Identifica les funcions i necessitats dels sistemes tècnics emprats en la integració d’imatge i so a un audiovisual.
  • Comenta les diferències narratives entre la comèdia d’acudit visual i sonor.

BLOC 2

  • Reconeix les diferents funcions dels equips tècnics humans que intervenen en les produccions audiovisuals.
  • Descriu la postproducció, la seva finalitat i les tècniques aplicades a la creació audiovisual.

BLOC 3

  • Analitza produccions televisives identificant els estereotips més comuns presents als productes audiovisuals. (Els gèneres televisius.)

BLOC 4

  • Reconeix les distintes funcions de la publicitat.
  • Analitza diferents recursos emprats per inserir publicitat als programes: l’espot, el patrocini, la publicitat encoberta, etc.

BLOC 5

  • Reconeix expressivament i narrativament un film i un programa de televisió on valoris les solucions tècniques o expressives en la creació del missatge.

Criteris generals d'avaluació

En general es tindrà en compte la precisió terminològica, la capacitat d'exposició i la capacitat de síntesi del tema.

L’alumne ha d’identificar i analitzar els elements tècnics i expressius de la imatge publicitària i de la producció audiovisual.

A la part pràctica (anàlisi de la imatge publicitària o story board i anàlisi de l’audiovisual) es tindrà en compte la utilització del vocabulari específic, i l’aplicació dels coneixements teòrics a l’anàlisi de la imatge fixa i de la imatge en moviment.

En la part audiovisual es valorarà l’aportació del comentari personal de l’alumne.

Informació addicional de la matèria

Professor designat per la universitat

Dra. Magdalena Brotons Capó
Edifici Ramon Llull
Universitat de les Illes Balears
Telèfon: 971 17 20 76
Contacte

Darrera actualització: 28/02/2017