Cultura Audiovisual II

Informació de la matèria

Estructura de l'examen i criteris generals d'avaluació

BLOC 1. Integració de so i imatge en la creació d’audiovisuals i nous mitjans

Continguts
 • Funció expressiva del so. Característiques tècniques. Enregistrament i difusió musical. Sistemes monofònics, estereofònics, Dolby Surround, 5.1, MP3 i altres de possibles.
 • Relació perceptiva entre imatge i so: diàlegs, veu en off, efectes especials i música. Adequació de la música i dels sons a les intencions expressives i comunicatives. Integració del so a les produccions audiovisuals.
 • Elements expressius del so en relació amb la imatge. Funcions de la banda sonora. Banda sonora en la història del cinema. Els grans creadors (J. Barry, J. Williams, E. Morricone, N. Rota, A. Iglesias). Fites històriques del procés de transformació en els llenguatges i en els mitjans tècnics en el pas del cinema mut al cinema sonor.
 • L’slapstick en l’obra de Max Sennet i Charlie Chaplin: The immigrant, 1918; The great dictator, 1940.
 • La comèdia visual en Buster Keaton: The general, 1926.
 • La comèdia dialogada. L’obra cinematográfica de Woody Allen.
 • La comèdia coral. L’obra cinematográfica de Luis García Berlanga: Bienvenido, Mr Marshall, 1953.
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
 1. Diferenciar els sistemes de captació microfònica a partir de les necessitats d’obtenció del so.
 2. Diferenciar les característiques tècniques principals d’enregistrament i difusió de sons a través dels diferents sistemes: monofònics, estereofónics, Dolby Surround, 5.1, MP3, etc.
 3. Analitzar el diferent resultat perceptiu obtingut en modificar els elements sonors en una producció audiovisual.
  1. Analitza el valor funcional, expressiu i comunicatiu dels recursos sonors (veu, efectes i música) emprats en una producció radiofònica o a la banda sonora d’una producció audiovisual.
 4. Analitzar la qualitat de la composició musical a les bandes sonores per al cinema i la importáncia que tenen en el conjunt total de la pel·lícula.
 5. Valorar la importància de la funció expressiva de la imatge, el so i la música en el procés de creació d’audiovisuals i de nous mitjans i analitzar les funcions comunicatives i estètiques dels productes audiovisuals.
 6. Analitzar la tècnica narrativa i les característiques tècniques del cinema mut.
  1. Explica les característiques principals de la narrativa visual del cinema mut i referencia esquetxos emblemàtics de la història d’aquest cinema.
 7. Comentar les diferències entre els gags visuals i sonors en el cinema.
  1. Comenta les diferències narratives entre la comèdia d’acudit visual i sonor.
 8.  Exposar la complexitat tècnica de la comèdia coral.

BLOC 2. Característiques de la producció audiovisual i multimèdia en els diferents mitjans

Continguts
 • Indústria cinematograàfica, videogràfica i televisiva. Organigrames i funcions professionals en la creació de productes audiovisuals.
 • Proceés de producció audiovisual i multimeèdia (diferenciar preproducció, producció i postproducció).
 • Edició i postproducció de documents multimèdia.
 • Els efectes en la història del cinema i la televisió la nit americana, la doble exposició, el croma, l’edició digital.
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
 1. Comentar el resultat artístic i tècnic dels creadors de la induústria del cinema i el teatre en el món de l’espectacle.
 2. Analitzar les característiques tècniques i expressives dels diferents mitjans de comunicació i les seves possibilitats informatives i comunicatives i identificar els tipus de destinataris dels missatges.
  1. Relaciona l’evolució històrica de la producció audiovisual i de la radiodifusió amb les necessitats i característiques dels productes demanats per la societat.
  2. Reconeix les diferents funcions dels equips tècnics humans que intervenen en les produccions audiovisuals i en les multimèdia.
 3. Analitzar els processos tècnics que es duen a terme en la postproducció de peces audiovisuals.
  1. Descriu la postproducció, la finalitat i les técniques aplicades a la creació audiovisual.
  2. Analitza l’evolució dels efectes en el cinema.

BLOC 3. Els mitjans de comunicació audiovisual

Continguts
 • El llenguatge de la televisió. Característiques tècniques i expressives. Geèneres i formats de programes de televisió. Televisió del futur. Televisió interactiva.
 • Internet com a mitjà difusor dels diversos mitjans de massa.
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
 1. Valorar l’ùs i accés als nous mitjans en relació amb les necessitats comunicatives actuals i les necessitats dels serveis públics de comunicació audiovisual tradicional.
 2. Explicar les característiques principals de la retransmissió radiofònica.
 3. Comentar les diferéncies de plantejament narratiu dels diferents gèneres radiofònics i establir-ne les característiques principals.
 4. Identificar i discernir les comunicacions que emeten els mitjans de difusió, diferenciant informació de propaganda comercial.
  1. Comenta la importància i la transcendència social dels programes informatius de ràdio i televisió.
  2. Compara la mateixa notícia relatada segons diferents mitjans de comunicació i estableix conclusions.
  3. Valora la influència dels mitjans de comunicació a través de la xarxa.

BLOC 4. La publicitat

Continguts
 • Anàlisi de la imatge publicitària.
 • Publicitat: informació, propaganda i seducció.
 • Funcions comunicatives. Funcions estètiques.
 • Noves formes de publicitat: emplaçament del producte, publicitat encoberta i subliminar, definicions correctes d’ambdues situacions.
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
 1. Valorar la dimensió social i de creació de necessitats dels missatges publicitaris i analitzar les funcions comunicatives i estètiques del missatge publicitari.
 2. Analitzar els sistemes d’inserció de publicitat en els programes de ràdio i televisió.

BLOC 5. Anàlisi d’imatges i missatges multimèdia

Continguts
 • Lectura denotativa i connotativa d’imatges. Anàlisi d’imatges fixes i en moviment.
 • Anàlisi de productes multimèdia.
 • Valors formals, estètics, expressius i de significat de les imatges.
 • Incidència dels missatges segons l’emissor i el mitjà utilitzat.
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
 1. Desenvolupar actituds selectives, crítiques i creatives davant els missatges que rebem a través dels diferents canals de difusió i aplicar solucions expressives per elaborar petites produccions audiovisuals.
 2. Seleccionar i discernir recursos audiovisuals adaptats a una necessitat concreta.

Informació addicional de la matèria

Professor designat per la universitat

Dra. Magdalena Brotons Capó
Edifici Ramon Llull
Universitat de les Illes Balears
Telèfon: 971 17 20 76
Contacte