Geografia (convocatòries anteriors al 2017)

Estructura de l'examen

El model d’examen consisteix en quatre exercicis: un primer exercici de mapatge (3 punts), un segon de definicions breus de 5 termes per escollir entre els 8 proposats (3 punts), un comentari de mapa, estadística o gràfic (2 punts) i un comentari de text (2 punts).

Cada examen presenta dues opcions (A i B): se n’ha d’escollir una i s’ha de rebutjar l’altra; no es poden respondre alternativament qüestions d’opcions diferents.

En les opcions de l’examen s’estableix una relació entre els continguts de caràcter socioeconòmic i els ambientals, de manera que, si el mapa de localització era de geografia física, els dos comentaris són de geografia humana. A l’altra opció la localització seria de geografia humana, així com un dels dos comentaris, l’altre comentari seria de geografia física. En les definicions breus es manté en tot cas un sentit d’equilibri entre els continguts ambientals i socioeconòmics.

Criteris generals d'avaluació

A la primera part de la prova es planteja un exercici de mapatge. En aquest cas cal identificar els elements que són objecte de la qüestió i localitzar-los amb certa exactitud. Els elements s'han d’assenyalar sobre el mapa, bé amb símbols convencionals, bé amb el nom localitzat sobre l'indret. Cal afegir una llegenda i assenyalar els topònims principals, així com un breu comentari.

Per a aquest exercici s’emprarà, en el cas de les qüestions de geografia física, un mapa on estan indicades les principals unitats de relleu; si la pregunta tracta sobre geografia humana o econòmica, s’utilitzarà un mapa de base que inclou les divisions administratives en comunitats autònomes i províncies.

Es valorarà a parts iguals la identificació, la localització i el comentari.

La segona part va referida a la breu definició o descripció de diversos termes o conceptes. S'exigeix una correcta i succinta definició, sempre en referència a la matèria de Geografia d'Espanya: es valorarà que vagi acompanyada de qualque exemple il·lustratiu.

S’han d’escollir cinc termes entre els vuit proposats i cal tenir present que no s’ha de respondre molt àmpliament, ja que l'espai de resposta ha estat acotat entre línies. El pes total d'aquestes qüestions és de 3 punts, de manera que cadascuna es valora fins a un màxim de 0,6 punts.

La tercera i la quarta part de la prova consisteixen en comentaris dirigits. Es tindrà en compte la correcta resposta a les qüestions plantejades sobre els continguts del text o que es deriven de la visió del mapa temàtic o de la interpretació de les taules estadístiques. La tercera part va referida a un mapa, taula estadística, dades o gràfic i la quart a un text, cadascuna de les quals serà valorada fins a 2 punts.

Els comentaris seran guiats, amb quatre preguntes cada un, aquestes es referiran a la temàtica del document, els termes, els factors i el seu context, la reflexió i relació entre el que tracta el document per comentar i altres qüestions geogràfiques.

Tot i que no es tracta d'una prova específica sobre expressió escrita, es recorda que cal parar esment a evitar els errors ortogràfics i d'expressió.

Informació addicional de la matèria

Professor especialista d'universitat
Dr. Antoni Ordinas Garau
Edifici Beatriu de Pinós
Universitat de les Illes Balears
Telèfon: 971 17 23 58
Contacte

Darrera actualització: (23/02/2016)