Química (convocatòries anteriors al 2017)

Estructura de l'examen

La prova d'accés a la Universitat de la matèria de Química de l'alumnat que ha cursat els ensenyaments de batxillerat prevists a la LOE tindrà com a referència els continguts, objectius i criteris d'avaluació especificats per a aquesta matèria al Reial decret 1467/2007, de 2 de novembre, i els que complementàriament estableix el Decret 82/2008, de 25 de juliol (BOIB d'1 d'agost), que estableix l'estructura i el currículum del batxillerat a les Illes Balears.

El Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, estableix que la prova consistirà en la resposta per escrit a una sèrie de qüestions adequades al tipus de coneixements i capacitats que s'hagin d'avaluar, el format de resposta de la qual ha de garantir l'aplicació de criteris objectius prèviament aprovats. La prova ha de presentar dues opcions diferents, entre les quals l'estudiant ha d'elegir-ne una.

La comissió organitzadora de les proves d'accés a la Universitat va acordar d'acord amb el que estableix el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre:

  • Cada model de la prova presentarà dues opcions diferents amb la mateixa estructura, entre les quals l'estudiant n'haurà de triar una.
  • La prova contindrà una part pràctica.
  • Hi haurà preguntes de tots els blocs de continguts, bé dins cada opció en cas de ser un nombre reduït de blocs, o entre les dues opcions en cas contrari.

La prova consta de dues opcions de cinc preguntes cada una. L'alumnat ha de contestar a les preguntes d'una de les opcions. La puntuació de cada pregunta s'indicarà a l'examen. No es necessari que la puntuació estigui igualment distribuïda. Cada pregunta podrà tenir diversos apartats explícits. La prova inclou qüestions teòriques i problemes numèrics relacionats amb els continguts de la matèria. Es podrà formular una pregunta de caràcter “competencial” (que valdrà) 1 punt. La preguntar haurà d’estar centrada en un dels següents temes:  Cinètica química, Equilibri químic, Àcid- Base i Redox.
Les característiques d’aquesta pregunta seran:

  • Ha d'estar contextualitzada en una situació real, d'actualitat, quotidiana, industrial, ambiental, ...
  • Ha de partir d'un text d'un màxim de set línies. Es recomana que dugui una figura (visible en una fotocòpia en blanc i negre), un esquema, una taula o una gràfica.
  • S'ha d'intentar que no sigui quantitativa (la part més important de la resposta hauria de ser de raonament encara que es necessitin alguns càlculs). La resposta s'ha de fonamentar en un raonament físic o químic.Els continguts en què s'ha de basar la resposta han de formar part dels continguts de segon de batxillerat de física i de química, d’acord amb els criteris consensuats a les respectives reunions de coordinació.

La durada de la prova és de 90 minuts. Per la realització de la prova és disposarà d'una taula periòdica, que s'adjuntarà amb l'examen. L'alumnat també tendrà la constant del gasos ideals (R = 0.082 atm L/K mol = 8.31 J/K mol) i l'equivalència entre joules i calories. També es podrà usar una calculadora.

Criteris generals d'avaluació

L' alumnat ha de justificar les seves respostes de manera que el corrector pugui seguir el raonament que s'ha seguit. Una resposta correcta sense raonament ni justificació pot ser valorada amb un zero si el corrector no és capaç de veure d'on ha sortit el resultat. Les preguntes numèriques, en cas de resultat incorrecte, es podran qualificar fins a un màxim del 80 per cent de la nota màxima, sempre que els plantejaments siguin correctes, ordenats i clarament explicats.Si a la resposta d'una pregunta, tant numèrica com teòrica, es detecten errors de concepte, contradiccions o absurds, àdhuc si la solució final és correcta, la pregunta no es qualificarà. Es consideraran com a font d'error, i per tant baixaran la qualificació: la formulació incorrecta, la igualació incorrecta d'equacions, errors en els càlculs i en les unitats de les magnituds (o el fet de no posar-les). Es recomana que en el cas que els resultats siguin il·lògics o absurds, l'alumnat faci un raonament sobre aquest resultat, indicant-ne la seva falsedat. Els apartats en què es necessiti la solució dels anteriors es qualificaran independentment del resultat anterior. Cal resoldre els exercicis fins al resultat final i no es poden deixar indicades les operacions. Es valorarà positivament una presentació acurada.

Informació addicional de la matèria

Professor especialista d'universitat
Dr. Bartomeu Vilanova Canet
Edifici Mateu Orfila i Rotger
Universitat de les Illes Balears

Telèfon: 971 17 30 05
Contacte

Els exercicis a les Proves d'Accés a la Universitat de Química tindran com a referència els continguts especificats per a aquesta matèria de segon curs en el Reial Decret 1467/2007, de 2 de novembre, i es complementaran en els aspectes que procedeixi pel Decret 82/2008, de 25 de juliol, (BOIB de l'1 d'agost de 2008), que estableix l'estructura i el currículum del batxillerat de les Illes Balears. En els següents documents es troba informació addicional:

Altres documents:

Darrera actualització: (23/02/2016)