Llengua Castellana i Literatura (convocatòries anteriors al 2017)

Les proves d’accés a la Universitat de les matèries Llengua Castellana i Literatura II de l’alumnat que ha cursat els ensenyaments de batxillerat prevists a la LOE tindran com a referència els continguts especificats per a aquestes matèries de segon curs al Reial decret 1467/2007, de 2 de novembre, i es complementaran en els aspectes que sigui procedent pel Decret 82/2008, de 25 de juliol (BOIB de l’1 d’agost), que estableix l’estructura i el currículum del batxillerat de les Illes Balears.

Bloc de continguts

 1. La varietat dels discursos i el tractament de la informació
 2. El discurs literari
 3. Coneixement de la llengua

Estructura de l'examen

La prova consistirà en el comentari escrit d’un text, d’acord amb el que estableix el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments oficials de grau (BOE núm. 283, de 24 de novembre). Cada model de la prova presentarà dues opcions diferents, entre les quals l’estudiant n’ha de triar una; les preguntes de l’exercici s’articularan segons les orientacions establertes. Així, les proves constaran de tres parts:

 1. Qüestions referides a comprensió i síntesi del text.
 2. Comentari crític sobre el contingut del text.
 3. Qüestions sobre llengua i literatura.

Cada opció anirà encapçalada per un text que serà periodístic, assagístic no especialitzat o bé literari dels segles XX i XXI. A cada model, una de les opcions ha d’incloure un text literari de qualsevol obra dels segles abans esmentats. No hi ha lectures obligatòries per a la prova.

Criteris generals d'avaluació

(A cada prova s’hauran de concretar les valoracions que es faran de les diferents parts)

Les qualificacions dels exercicis es faran d’acord amb els principis següents:

 1. Distribució de la qualificació: 30% (3 punts) per a la primera part (qüestions referides a comprensió i síntesi del text); 30% (3 punts) per a la segona part (comentari crític sobre el contingut del text); i 40% (4 punts) per a la tercera part, distribuïts de la manera següent: 20% (2 punts) per a qüestions sobre llengua referides al text i 20% (2 punts) per a qüestions de literatura.
 2. Criteris generals de correcció: es valoraran en conjunt el contingut i l’expressió. Quant a l’expressió, es tindrà en compte el següent:
  1. Correcció formal i gramatical (netedat, ortografia, ús dels signes de puntuació, etc.).
  2. Precisió i claredat en l’expressió.
  3. Ordre i coherència de l’exposició (estructura, argumentació, adequació a les qüestions i els temes proposats, etc.).
  4. Adequació del discurs a la situació comunicativa i riquesa d’estil (varietat lèxica i sintàctica, ús de recursos expressius...).

Observacions sobre les parts de les proves

En la primera part (qüestions referides a comprensió i síntesi del text) les preguntes de comprensió pretenen avaluar la capacitat d’anàlisi i de síntesi de l’alumne. Es formularan diversos tipus de preguntes, referides a algunes de les qüestions següents:

 • Preguntes de lectura crítica.
 • Preguntes adreçades a determinar el significat d’una paraula, locució, frase feta o expressió, en el seu context.
 • Preguntes destinades a demostrar que l’estudiant ha entès la informació rellevant que aporta el text, per mitjà de l’elaboració d’una síntesi breu o un esquema, titulació del text, etc.
 • Preguntes destinades a relacionar parts d’un text entre si o amb el conjunt, a fer-hi inferències i reconèixer-hi implicacions, a seguir la lògica d’un argument i a reconèixer la coherència o la incoherència d’un raonament.
 • Preguntes destinades a demostrar que l’estudiant reconeix el tipus i l’estructura del text.
 • Preguntes sobre les relacions anafòriques, les correlacions de temps verbals i l’ús dels connectors discursius, que permeten de valorar el grau de coherència i de cohesió del text.
 • Preguntes sobre els recursos expressius del text.

En la segona part (comentari crític sobre el contingut del text) s’entén per comentari crític una valoració del text mitjançant criteris explícits. Consisteix, per tant, en l’expressió de judicis interpretatius i valoratius del text. Tant la interpretació del text com la valoració s’ha de fonamentar en raons i arguments convincents.

Per facilitar que el comentari es desenvolupi en fases progressives i articulades, se suggereixen les passes següents:

 • Adopció, per part de l’alumne, d’un determinat punt de vista (perspectiva objectiva o subjectiva) davant el tema bàsic o la tesi desenvolupada en el text.
 • Confrontació del punt de vista adoptat amb les idees, els judicis i els raonaments desplegats per l’autor en el procés del discurs.
 • Conclusió sintètica i personal (objectiva o subjectiva, però raonada).

Es formularan diversos tipus de preguntes referides, entre d’altres, a les qüestions següents:

 • Preguntes destinades a demostrar que l’estudiant reconeix la intenció de l’autor.
 • Preguntes destinades a avaluar l’habilitat de l’alumne a l’hora d’analitzar idees, opinions i arguments.

En la tercera part (qüestions sobre llengua i literatura), pel que fa a les qüestions de llengua, i d’acord amb el que estableix el currículum corresponent, s’han de proposar:

 • Preguntes referides als continguts del bloc 2 (el discurs literari) i el bloc 3 (coneixement de la llengua).

Per a les qüestions de literatura, la tipologia de les preguntes podrà tenir formulacions com ara les següents:

 1. Explicar les característiques, els autors i les obres més representatives de les diferents tendències de la narrativa, la lírica, el teatre, el periodisme i l’assaig.
 2. Descriure les principals característiques del gènere, i assenyalar-ne algun exemple al text proposat.

Informació addicional de la matèria

Professora especialista d’Universitat
Dra. Patricia Trapero Llobera
Edifici Ramon Llull
Universitat de les Illes Balears
Telèfon: 971 17 33 15
Contacte

Darrera actualització: (23/02/2016)