Biologia (convocatòries anteriors al 2017)

Estructura de l'examen

La prova d'accés a la Universitat de la matèria de Biologia de l'alumnat que ha cursat els ensenyaments de batxillerat prevists a la LOE tindrà com a referència els continguts, objectius i criteris d'avaluació especificats per a aquesta matèria al Reial decret 1467/2007, de 2 de novembre, i els que complementàriament estableix el Decret 82/2008, de 25 de juliol (BOIB d'1 d'agost), que estableix l'estructura i el currículum del batxillerat a les Illes Balears.

El Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, estableix que la prova consistirà en la resposta per escrit a una sèrie de qüestions adequades al tipus de coneixements i capacitats que s'hagin d'avaluar, el format de resposta de l'examen ha de garantir l'aplicació de criteris objectius prèviament aprovats. La prova ha de presentar dues opcions diferents, amb la mateixa estructura, entre les quals l'aspirant ha d'elegir-ne una.

La comissió organitzadora de les proves d'accés a la Universitat va acordar, segons el que estableix el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre:

 • Cada model de la prova presentarà dues opcions diferents amb la mateixa estructura, entre les quals l'estudiant n'haurà de triar una.
 • La prova contindrà una part pràctica.
 • Hi haurà preguntes de tots els blocs de continguts, bé dins cada opció en cas de ser un nombre reduït de blocs, o entre les dues opcions en cas contrari.

La prova consisteix en:

 • Dos models, dels quals l'alumne n'escull íntegrament un.
 • Cinc preguntes a cada model, de 2 punts cadascuna. En alguns casos, la pregunta estarà constituïda per subpreguntes.

Blocs temàtics:

 • Base físicoquímica de la vida: bioelements i principis immediats
 • Estructura cel·lular. Orgànuls cel·lulars.
 • Fisiologia cel·lular i metabolisme.
 • Genètica. Genètica mendeliana i les seves ampliacions, genètica molecular. Reproducció sexual, meiosi, i cicles biològics.
 • Microbiologia i autoconservació. Biotecnologia. Immunologia.

Tipologies de les preguntes:

 • Definicions i classificacions
 • Qüestions obertes
 • Interpretació de resultats experimentals
 • Discussió de problemes

Procediments:

 • interpretar gràfics
 • interpretar taules
 • interpretar esquemes
 • interpretar fotografies
 • fer gràfics
 • fer taules
 • fer esquemes
 • aplicar el codi genètic
 • petits càlculs senzills
 • interpretar pedigrís

Criteris generals d'avaluació

Aspectes generals per avaluar:

 • Coneixement
 • Comprensió
 • Aplicació
 • Anàlisi i valoració crítica
 • Lectura, interpretació i elaboració de gràfics i taules
 • Formulació d'hipòtesis
 • Capacitat de síntesi, expressió, sintaxi i gramàtica.

Les respostes s'han d'ajustar a l'enunciat de la pregunta. A més de valorar el contingut de la resposta, es tindrà en compte la claredat en l'exposició dels conceptes, dels processos, dels passos que cal seguir i de les hipòtesis, l'ordre lògic, l'ús correcte dels termes científics i la contextualització segons l'enunciat. A més, també es valorarà l'ús d'esquemes, sobretot quan es demanin explícitament.

La resposta que suposi una confusió o un disbarat afectarà negativament la puntuació de la pregunta concreta.

En cas que una pregunta plantegi una resposta que tingui una probabilitat molt alta de ser contestada correctament a l'atzar, no es donarà puntuació total si no es dóna o justifica la raó de la resposta.

Els problemes (si n'hi ha) no demanen la realització de càlculs llargs; s'hi valorarà l'exposició dels passos seguits (raonaments i càlculs). Els càlculs s'han de resoldre correctament i sense errades. Si l'exercici no està totalment resolt, es puntuarà en funció de les parts realitzades.

En les respostes obertes cal que l'alumnat mostri una adequada capacitat de comprensió de les qüestions plantejades i organitzi de forma lògica la resposta, tot analitzant i utilitzant les variables en joc. També es valorarà el grau de pertinença de la resposta, el que l'alumnat diu (i no solament el que hauria de dir o simplement es deixa) i les mancances manifestes sobre el tema en qüestió.

Informació addicional de la matèria

Professor especialista d'universitat
Dr. Jaume Flexas Sans
Edifici Mateu Orfila i Rotger
Universitat de les Illes Balears
Telèfon: 971 17 23 65
Contacte

Darrera actualització: (23/02/2016)