Anglès (convocatòries anteriors al 2017)

Estructura de l’examen

La prova d'accés a la Universitat de la matèria d'Anglès de l'alumnat que ha cursat els ensenyaments de batxillerat prevists a la LOE tindrà com a referència els continguts, objectius i criteris d'avaluació especificats per a aquesta matèria al Reial decret 1467/2007, de 2 de novembre, i els que complementàriament estableix el Decret 82/2008, de 25 de juliol (BOIB d'1 d'agost), que estableix l'estructura i el currículum del batxillerat a les Illes Balears.

El Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, estableix que la prova consistirà en la resposta per escrit a una sèrie de qüestions adequades al tipus de coneixements i capacitats que s'hagin d'avaluar, el format de resposta de la qual ha de garantir l'aplicació de criteris objectius prèviament aprovats. La prova ha de presentar dues opcions diferents, entre les quals l'estudiant ha d'elegir-ne una.

La comissió organitzadora de les proves d'accés a la Universitat va acordar d'acord amb el que estableix el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre:

 • Cada model de la prova presentarà dues opcions diferents amb la mateixa estructura, entre les quals l'estudiant n'haurà de triar una.
 • La prova contindrà una part pràctica.
 • Hi haurà preguntes de tots els blocs de continguts, bé dins cada opció en cas de ser un nombre reduït de blocs, o entre les dues opcions en cas contrari.

Cada una de les dues opcions constarà de sis preguntes que s'hauran de contestar necessàriament al mateix full d'examen. L'estructura de l'examen per a cada opció es detalla a la taula següent:

Components de la prova d'Anglès per a cada opció (A i B)

Pregunta Puntuació Tipus d'ítem Tècnica Nombre d'ítems
1 1 Objectiu Vertader/fals 2 enunciats
2 1 Subjectiu Pregunta oberta de comprensió 1 enunciat
3 1 Objectiu Sinònims 4 paraules/phrases
4 2 Objectiu Gramàtica 4 oracions (transformacions, fill-in the gaps, etc.)
5 1 Objectiu Fonètica 4 enunciats tipus odd-one-out
6 4 Subjectiu Redacció 1 opció

Les preguntes i instruccions de l'examen (opcions A i B) són formulades en anglès i hauran de ser respostes en anglès sense ajut del diccionari ni de cap altre material didàctic. Totes les preguntes de l'examen es formulen o estan basades sobre un mateix text inicial de comprensió escrita de caire autèntic o semiautèntic (i.e. simplificat) i de dificultat mitjana. El tema del text de comprensió inicial versa sobre aspectes d'interès general (textos de cultura general, articles periodístics de divulgació, reportatges, etc.) i fa ús d'un llenguatge estàndard comú no especialitzat. El text tindrà una extensió aproximada de 250-300 paraules per a cada opció.

Pregunta 1: Pregunta de comprensió escrita (vertader/fals)

Es tracta d'una pregunta de la modalitat vertader/fals. Els candidats hauran de respondre dos enunciats de comprensió escrita sobre el text inicial de l'examen. S'atorgaran 0,5 punts per a cada un dels dos enunciats de què consta la pregunta (valor total de la pregunta = 1 punt).

És important assenyalar que només s'avaluarà la comprensió escrita dels enunciats. És a dir, no es penalitzaran les errades ortogràfiques ni gramaticals. No obstant això, és necessari que els candidats expliquin en tots els casos el perquè de la seva resposta, bé utilitzant les seves pròpies paraules, bé esmentant l'evidència que es trobi al text.

Pregunta 2: Pregunta oberta de comprensió escrita

Aquesta pregunta consisteix en una activitat de comprensió que requereix una resposta oberta dels candidats. La pregunta conté un enunciat que té com a finalitat avaluar el nivell de comprensió escrita dels candidats, com també la correcció lingüística i gramatical a l'hora d'expressar-se per escrit. Els candidats no poden copiar literalment les respostes del text ni tampoc expressar la seva opinió personal , sinó que han de cenyir-se al que es diu i es comenta al text inicial. El valor de l'enunciat és de 0, 5 punts per la comprensió i 0,5 punts per la correcció lingüística. El valor total de la pregunta és d'1 punt.

Pregunta 3: Pregunta de vocabulari

Aquesta pregunta avalua els coneixements lèxics dels candidats. Es demana als candidats que localitzin una paraula o expressió lèxica en el text inicial de comprensió escrita que sigui sinònima (en relació amb el significat i no necessàriament amb la forma) en el mateix context de les paraules o expressions que s'assenyalen. La pregunta consta de quatre paraules o expressions lèxiques, i cada una té un valor de 0,25 punts. El valor total de la pregunta és d'1 punt.

Cal assenyalar que tots els temps verbals d’aquesta pregunta apareixeran en forma infinitiva (independentment del temps verbal en què aquestes formes apareguin al text). Així mateix, només s’acceptaran com a vàlides aquelles respostes dels estudiants que únicament i exclusivament responguin la pregunta dels temps verbals amb una forma infinitiva o “non-finite” (és a dir, “to-infinitive”, “bare-infinitive” o “–ing”). La instrucció d’aquesta pregunta 3 anirà acompanyada del següent enunciat: “In the case of verbs, only infinitive forms will be accepted”.

Pregunta 4: Pregunta de gramàtica

Aquesta pregunta avalua la competència gramatical (morfològica i sintàctica) dels candidats. La pregunta consta de quatre apartats (els quals poden contenir algun subapartat) on es demana als candidats que transformin o completin quatre oracions (per exemple, transformar d'activa a passiva, de llenguatge directe a indirecte, completar oracions de relatiu, condicionals, omplir buits, etc.). Cada una de les quatre oracions de què consta aquesta pregunta té un valor de 0,5 punts. El valor total de la pregunta és de 2 punts.

Pregunta 5: Pregunta de fonètica

Es tracta d'una pregunta de la modalitat odd-one-out de discriminació auditiva on s'avaluen els coneixements fonètics de discriminació de sons de l'alumnat (vocals, consonants, diftongs, etc.). El valor total de la pregunta és d'1 punt.

Pregunta 6: Pregunta de producció lliure o redacció

Els candidats han d'elaborar una redacció personal de 120-150 paraules a partir d'un tema relacionat amb el text inicial de comprensió escrita de la prova. Aquesta redacció s'ha d'ajustar necessàriament a la temàtica que es plateja a la pregunta. En cas contrari, o bé es penalitzarà la resposta o bé no es puntuarà. És important destacar que s'han de contestar totes i cada una de les preguntes que es formulen a la instrucció. La redacció serà qualificada fins a 4 punts. Es valoraran aspectes com ara: l'ortografia, l'estructura sintàctica, la morfologia i l'ús adequat i la riquesa del lèxic, i finalment l'organització de les idees i la creativitat.

Criteris generals d'avaluació

Pregunta 1: Pregunta de comprensió escrita (vertader/fals). Valor total = 1 punt

 • 0,5 punts per a cada un dels dos enunciats de què consta la pregunta (2 enunciats).
 • Només s'avaluarà la comprensió escrita dels enunciats. No es valoraran:
 • les respostes sense cap tipus de justificació.
 • les cites gramaticalment incoherents o incompletes (per exemple, abús de punts suspensius).
 • les respostes en les quals només s'indica la línia del text on es pot trobar l'evidència.
 • les cites textuals que no contenen la justificació precisa o inclouen més d'una possible justificació.
 • els casos clars de contradicció entre la resposta i l'evidència trobada al text.

Pregunta 2: Pregunta oberta de comprensió escrita. Valor total = 1 punt

 • 1 punt per l'enunciat (0,5 punts per la comprensió i 0,5 punts per la correcció lingüística).
 • Els criteris d'avaluació esmentats per a la correcció d'aquesta pregunta només s'aplicaran si la resposta no resulta ser una còpia literal del text. Els alumnes tampoc no poden expressar la seva opinió personal , sinó que han d'ajustar-se al que es troba i es comenta al text.

Pregunta 3: Pregunta de vocabulari. Valor total = 1 punt

 • 0, 25 per a cada paraula o expressió lèxica (4 paraules o expressions lèxiques).

Pregunta 4: Pregunta de gramàtica. Valor total = 2 punts

 • 0, 5 per a cada oració gramaticalment correcta (4 oracions, que poden contenir algun subapartat).

Pregunta 5: Pregunta de fonètica. Valor total = 1 punt

 • 0, 25 per a cada resposta correcta (4 enunciats).

Pregunta 6: Pregunta de producció lliure o redacció. Valor total = 4 punts

 • Els criteris d'avaluació que s'apliquen són els següents:
 • Fins a 1 punt per l'ortografia i l'ús adequat i la riquesa del lèxic,
 • Fins a 1 punt per l'estructura sintàctica i morfològica,
 • Fins a 1 punt per l'organització de les idees,
 • Fins a 1 punt pel desenvolupament del contingut i la creativitat.
 •  L'extensió desajustada de la redacció es penalitzarà fins a 1 punt.
 • No es valoraran les redaccions que desenvolupin un tema distint del que es demana a l'enunciat.

Informació addicional de la matèria

Coordinador del Seminari Específic de Llengües Estrangeres: Sr. Ferran Gayà.

E-mail: gayaferran@gmail.com

Així mateix, es recomanen les pàgines web: <BreakingNewsEnglish.com> i <http://www.agendaweb.org/phonetic.html> per poder practicar exercicis de la prova d'anglès en general i de la pregunta de fonètica en particular amb l'alumnat de batxillerat.

Professora especialista d'universitat
Dra. Marian Amengual Pizarro
Edifici Beatriu de Pinós
Universitat de les Illes Balears
Telèfon: 971 17 23 13
Contacte

Darrera actualització: (09/05/2016)