Accés amb el títol de batxiller o equivalent

Obtenció de credencials

Consulta de notes i revisions
Trasllat d'expedient

Convocatòria juny 2018

Matrícula

Termini

Termini tancat.

1. Prematrícula

Per realitzar la prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat heu de realitzar les passes següents:

Emplenar el formulari d'inscripció i signar el full de prematrícula

Per realitzar la prematrícula dins termini heu d'emplenar el formulari que correspongui (dels indicats al punt 2) en funció dels estudis de procedència i el bloc de la PBAU al qual us presentau.

Un cop emplenat el formulari, heu de revisar que totes les dades són correctes i imprimir la prematrícula per duplicat. Finalment, heu de signar el full de la prematrícula. 

Presentar la prematrícula i la documentació complementària

Per presentar la prematrícula i la documentació complementària, si escau, podeu optar per fer-ho presencialment o en línia.

Presencialment

Heu de presentar la prematrícula i la documentació que escaigui al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica o a les seus universitàries d’Eivissa i Formentera o Menorca.

En línia

Heu d'escanejar la prematrícula signada i l'heu d'enviar en PDF a través del formulari d'enviament de documentació (que trobareu al punt 3). En aquest mateix formulari podeu adjuntar el document d'identitat en PDF i la resta de documentació que estigui signada electrònicament. La resta de documentació s'ha de presentar presencialment per acarar-la.

Documentació

A més del full de prematrícula signat, heu d'adjuntar:

 • Una fotocòpia del document d'identitat, excepte si ja l’heu presentada en una altra convocatòria.Si el document d’identitat disposa d’informació a la cara posterior, l'anvers i el revers del document han de quedar a la mateixa cara del full
  • Persones de nacionalitat espanyola: DNI.
  • Persones de nacionalitat estrangera: NIE que pot figurar a diferents documents, com ara: permís de residència, certificat de registre de ciutadà de la Unió, etc. Quan aquests documents no duguin la signatura i fotografia del titular, han d'anar acompanyats del passaport o de la carta d'identitat del seu país.

Condicions personals

Si escau, s'ha de presentar còpia de la documentació que us indicam i l'original per acarar-lo.

Documentació que han de presentar els beneficiaris d'algun descompte previst al decret de preus públics:

 • Famílies nombroses
  • Títol o certificat expedit per l’organisme competent actualitzat.
 • Víctimes d’actes terroristes
  • Aquesta condició s’acredita presentant la resolució administrativa corresponent.
  • A més, en el cas del cònjuge i els fills, s’hi ha d’adjuntar el llibre de família.
 • Víctimes de violència de gènere
  • Aquesta condició s’acredita presentant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent.
  • A més, en el cas dels fills dependents també s’ha de presentar el llibre de família.
 • Joves tutelats i extutelats en vies d'emancipació
  • Aquesta condició s’acredita presentant el certificat acreditatiu corresponent emès pel departament d'afers socials del consell insular del qual depenguin.
 • Persones amb una discapacitat del 33% o superior
  • Aquesta condició s’acredita presentant el certificat expedit per l’organisme competent actualitzat.

Batxillerat

 • Si escau, acreditació de l'exempció de la prova de Llengua Catalana i Literatura per a la PAU o PBAU
  • Els interessats ho han d'indicar al formulari d'inscripció i han d'adjuntar el document d'exempció que expedeix la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats o presentar una sol·licitud d'exempció a la Comissió Organitzadora acompanyada del certificat d'empadronament històric o certificat dels moviments padronals dels darrers tres anys.
 • Persones amb títol de batxiller anterior amb PAU realitzada fora de les Illes Balears:
  • Certificat acadèmic personal de la PAU.
 • Títols, diplomes o estudis de batxillerat procedents de sistemes educatius d’estats membres de la UE o d’altres estats amb els quals s’hagin subscrit acords internacionals aplicables sobre això, en règim de reciprocitat, sempre que aquests compleixin els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes educatius per accedir a les seves universitats. També hi estan inclosos el Títol de Batxillerat Europeu i el Diploma de Batxillerat Intenacional.
  • Credencial d'accés de la UNED.
 • Persones amb el títol de batxiller homologat o en tràmit d'homologació:
  • Credencial d'homologació del títol de batxiller.
  • Les persones que encara estan en tràmits d'homologació del títol de batxiller i volen realitzar la PBAU poden sol·licitar al Ministeri d'Educació un volant per a la inscripció condicional a centres docents o a exàmens oficials.

Tècnic Superior

 • Persones amb el títol de tècnic superior obtingut fora de les Illes Balears:
  • Títol o resguard d'haver-lo sol·licitat.

2. Formularis d'inscripció

 • Termini tancat

3. Formulari d'enviament de documentació

 • Termini tancat

 

Pagament

Obtenció del rebut de pagament

Termini

A partir del 29 de maig fins al 4 de juny de 2018

On obtenir el rebut

 • Alumnes que han fet els seus estudis a les Illes Balears
  • Al vostre centre. El procediment per recollir el rebut l'indicarà el centre
  • Els estudiants de matrícula lliure poden recollir el rebut al lloc on varen lliurar la prematrícula
 • Alumnes que han fet els seus estudis fora de  les Illes Balears
  • Al lloc on vàreu lliurar la prematrícula
  • Un cop tingueu el rebut, l'heu de revisar i comprovar que tot és correcte. En cas que hi detecteu algun error, comunicau-ho al centre o al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica

Pagament de la matrícula

Termini

 • Fins al 4 de juny de 2018, inclòs.

Heu de fer efectiu l'import de la matrícula en una entitat bancària d'entre les indicades al mateix rebut o al caixer automàtic.

No heu de tornar al centre el rebut de pagament, l'entitat bancària comunicarà directament el pagament a la UIB.

No es considerarà matriculat cap alumne que no hagi fet el pagament.

Preus de la matrícula

 • Bloc d'accés: 69,21 euros.
 • Bloc d'admissió: 13,85 euros per examen.

Si voleu gaudir del descomptes prevists al decret de preus públics, heu de lliurar la documentació que ho acrediti: 

Condició

Preu

Família nombrosa general

Reducció del 50% sobre el preu

Família nombrosa especial

Matrícula gratuïta

Amb una discapacitat del 33% o superior

Matrícula gratuïta

Víctimes d’actes terroristes

Matrícula gratuïta

Víctimes de violència de gènere

Matrícula gratuïta

Joves tutelats i extutelats en vies d'emancipació

Matrícula gratuïta

 

Distribució per aules

Comprovau a la distribució d'alumnes per aules el punt d'examen,  l'edifici i l'aula que us pertoca.

Si no us trobau a la distribució, o hi detectau algun error, posau-vos en contacte amb el Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica per tal de solucionar la incidència.

Dates de la prova

Dies 5, 6 i 7 de juny de 2018

Horari i punts d'examen

 • Horari dels exàmens
  • Norma: quan hi hagi una coincidència d’horari de diverses matèries, l’alumne s’examinarà a l’hora indicada de la primera matèria per ordre alfabètic, llevat de les matèries d’Arts (Arts Escèniques, Cultura Audiovisual II i Diseny), la prova de les quals s’ha de fer a l’hora programada. Per examinar-se de la resta de matèries, el tribunal informarà l’alumne, perquè es pugui examinar durant els tres dies en què es fa la prova d’accés.
 • Punts d'examen
  • Campus universitari
  • Eivissa: IES Isidor Macabich, convocatòries de juny i juliol
  • Formentera: IES Marc Ferrer, convocatòries de juny i juliol
  • Inca: IES Berenguer d’Anoia, convocatòria de juny
  • Manacor: IES Mossèn Alcover, convocatòria de juny
  • Menorca: IES Josep Miquel Guàrdia, convocatòries de juny i juliol

 

Resultats de la prova

Previsiblement el 14 de juny per UIBdigital.

Per poder consultar els resultats, primer us heu de registrar a UIBdigital.

En cas de dubte, podeu contactar amb la Unitat d’Atenció al Alumne al 971101070 o a <alumnes@uib.cat>  

Sol·licitud disponible a UIBdigital per obtenir les paperetes

Previsiblement el 19 de juny.

Des d'UIBdigital podeu obtenir els resultats de la prova d’accés i el resum per a preinscripció, ambdós amb codi de verificació electrònica.

Per obtenir aquests documents, heu d’anar a UIBdigital>Formació>Accés a la universitat>Proves d’accés>Documentació. En aquesta pantalla us apareix el botó “Sol·licitar resguard” que us permetrà seleccionar quins documents voleu obtenir i en quins idiomes. La generació dels documents pot tardar uns minuts i us apareixeran en aquesta mateixa pàgina.

En cas de dubte, podeu contactar amb la Unitat d’Atenció al Alumne al 971101070 o a <alumnes@uib.cat>.

Revisions de les qualificacions

Termini per sol·licitar la revisió

Del 14 al 18 de juny per UIBdigital.

Consultau l'apartat de la revisió de la qualificació a la informació general d'aquesta prova.

Publicació dels resultats de les revisions

Previsiblement el 26 de juny per UIBdigital.

Termini per sol·licitar una segona correcció als errors materials

Dia 26 de juny s'ha de presentar una sol·licitud:

Publicació de resultats de la segona correcció als errors materials

Previsiblement el 28 de juny per UIBdigital.

Sol·licitud disponible a UIBdigital per obtenir les paperetes

Previsiblement el 29 de juny.

Termini per sol·licitar veure els exàmens

Els dies 26 i 27 de juny, s'ha de presentar una sol·licitud:

 

Convocatòria extraordinària de juliol 2018

Matrícula

Per realitzar la prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat a la convocatòria de juliol de 2018, heu de realitzar les passes següents:

 • Fer la prematrícula
  • Del 19 al 25 de juny de 2018
 • Obtenir el rebut de pagament
  • A partir del 29 de juny de 2018
 • Fer el pagament de la matrícula
  • Del 29 de juny al 6 de juliol de 2018
 • Consultar la distribució d'alumnes per aules
  • A partir del 5 de juliol de 2018
Avís important per a l'admissió a grau de la UIB
Convocatòria única d'admissió
Hi ha un termini únic per a tots els estudiants que vulguin participar a l'admissió a grau de la UIB per a l'any acadèmic 2018-19 que acaba dia 4 de juliol a les 14 hores. Per això, tots els estudiants han de formalitzar la sol·licitud d'admissió abans d'aquesta data, fins i tot els que es matriculen a la convocatòria extraordinària de juliol de la PBAU.
Quan es publiquin les notes de la convocatòria extraordinària ja serà tard per fer preinscripció.

Criteris d'admissió
A l'hora d'adjudicar les places, els alumnes aptes d'anys anteriors i de la convocatòria de juny d'enguany tenen preferència sobre els alumnes aptes a la convocatòria extraordinària (juliol). Per tant, si teniu la PBAU superada al juny i us presentau per millorar nota al juliol, els resultats de la convocatòria de juliol no es tindran en compte en aquesta convocatòria única d'admissió. Aquests resultats millorats serviran per a la convocatòria d'admissió de l'any que ve.
Anàlogament, les matèries del bloc d'admissió superades a la convocatòria extraordinària (juliol) no es tindran en compte si l'alumne és apte al juny.
Exemple: un 5 de juny o anys anteriors va davant un 14 de juliol.

1. Prematrícula

Termini

Del 19 al 25 de juny de 2018

Heu d'emplenar el formulari que correspongui (dels indicats més avall) en funció dels estudis de procedència i del bloc de la PBAU al qual us presentau.

Instruccions per presentar la prematrícula

Un cop emplenada la prematrícula, revisau que totes les dades són correctes i imprimiu-la per duplicat.

Si heu cursat el batxillerat l'any acadèmic 2017-18 a les Illes Balears o sou estudiants que ja estau en possessió del títol de batxiller obtingut a les Illes Balears

Podeu presentar la prematrícula signada al vostre centre, al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica, a les seus universitàries d’Eivissa i Formentera o Menorca o en línia, i us heu de quedar un exemplar com a justificant per tenir constància de les assignatures de què us heu d'examinar.

Estudiants que han fet els seus estudis fora de les Illes Balears

Heu de lliurar-ne un exemplar signat al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica, a les seus universitàries d’Eivissa i Formentera o Menorca o en línia, i us heu de quedar l'altre exemplar com a justificant per tenir constància de les assignatures de què us heu d'examinar.

Presentació en línia

Heu d'escanejar la prematrícula signada i l'heu d'enviar en PDF a través del formulari d'enviament de documentació (que trobareu al punt 4). En aquest mateix formulari podeu adjuntar el document d'identitat en PDF i la resta de documentació que estigui signada electrònicament. La resta de documentació s'ha de presentar presencialment per acarar-la.

Documentació

No heu de presentar documentació:

 • Si l'heu presentada a la convocatòria de juny de 2018 o la vàreu presentar a una convocatòria de 2015, 2016 o 2017 i no està caducada.

A més del full de prematrícula signat, heu d'adjuntar:

 • Una fotocòpia del document d'identitat, excepte si ja l’heu presentada en una altra convocatòria. Si el document d’identitat disposa d’informació a la cara posterior, l'anvers i el revers del document han de quedar a la mateixa cara del full
  • Persones de nacionalitat espanyola: DNI.
  • Persones de nacionalitat estrangera: NIE que pot figurar a diferents documents, com ara: permís de residència, certificat de registre de ciutadà de la Unió, etc. Quan aquests documents no duguin la signatura i fotografia del titular, han d'anar acompanyats del passaport o de la carta d'identitat del seu país.

Condicions personals

Si escau, s'ha de presentar còpia de la documentació que us indicam i l'original per acarar-lo.

Documentació que han de presentar els beneficiaris d'algun descompte previst al decret de preus públics:

 • Famílies nombroses
  • Títol o certificat expedit per l’organisme competent actualitzat.
 • Víctimes d’actes terroristes
  • Aquesta condició s’acredita presentant la resolució administrativa corresponent.
  • A més, en el cas del cònjuge i els fills, s’hi ha d’adjuntar el llibre de família.
 • Víctimes de violència de gènere
  • Aquesta condició s’acredita presentant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent.
  • A més, en el cas dels fills dependents també s’ha de presentar el llibre de família.
 • Joves tutelats i extutelats en vies d'emancipació
  • Aquesta condició s’acredita presentant el certificat acreditatiu corresponent emès pel departament d'afers socials del consell insular del qual depenguin.
 • Persones amb una discapacitat del 33% o superior
  • Aquesta condició s’acredita presentant el certificat expedit per l’organisme competent actualitzat.

Batxillerat

 • Si escau, acreditació de l'exempció de la prova de Llengua Catalana i Literatura per a la PAU o PBAU
  • Els interessats ho han d'indicar al formulari d'inscripció i han d'adjuntar el document d'exempció que expedeix la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats o presentar una sol·licitud d'exempció a la Comissió Organitzadora acompanyada del certificat d'empadronament històric o certificat dels moviments padronals dels darrers tres anys.
 • Persones amb títol de batxiller anterior amb PAU realitzada fora de les Illes Balears:
  • Certificat acadèmic personal de la PAU.
 • Títols, diplomes o estudis de batxillerat procedents de sistemes educatius d’estats membres de la UE o d’altres estats amb els quals s’hagin subscrit acords internacionals aplicables sobre això, en règim de reciprocitat, sempre que aquests compleixin els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes educatius per accedir a les seves universitats. També hi estan inclosos el Títol de Batxillerat Europeu i el Diploma de Batxillerat Intenacional.
  • Credencial d'accés de la UNED.
 • Persones amb el títol de batxiller homologat o en tràmit d'homologació:
  • Credencial d'homologació del títol de batxiller.
  • Les persones que encara estan en tràmits d'homologació del títol de batxiller i volen realitzar la PBAU poden sol·licitar al Ministeri d'Educació un volant per a la inscripció condicional a centres docents o a exàmens oficials.

Tècnic Superior

 • Persones amb el títol de tècnic superior obtingut fora de les Illes Balears:
  • Títol o resguard d'haver-lo sol·licitat.

3. Formularis d'inscripció

 • Termini tancat 

4. Formulari d'enviament de documentació

5. Més informació

 

Pagament

Termini

A partir del 29 de juny i abans del 6 de juliol de 2018

On obtenir el rebut

 • Alumnes que han fet els seus estudis a les Illes Balears
  • Al vostre centre. El procediment per recollir el rebut l'indicarà el centre
  • Els estudiants de matrícula lliure poden recollir el rebut al lloc on varen lliurar la prematrícula
 • Alumnes que han fet els seus estudis fora de  les Illes Balears
  • Al lloc on vàreu lliurar la prematrícula

Un cop tingueu el rebut, l'heu de revisar i comprovar que tot és correcte. En cas que hi detecteu algun error, comunicau-ho al centre o al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica

Pagament de la matrícula

Termini
 • Fins al 6 de juliol de 2018, inclòs.

Heu de fer efectiu l'import de la matrícula en una entitat bancària d'entre les indicades al mateix rebut o al caixer automàtic.

No heu de tornar al centre el rebut de pagament; l'entitat bancària comunicarà directament el pagament a la UIB.

No es considerarà matriculat cap alumne que no hagi fet el pagament.

Preus de la matrícula

 • Bloc d'accés: 69,21 euros.
 • Bloc d'admissió: 13,85 euros per examen.

Si voleu gaudir del descomptes prevists al decret de preus públics, heu de lliurar la documentació que ho acrediti: 

Condició

Preu

Família nombrosa general

Reducció del 50% sobre el preu

Família nombrosa especial

Matrícula gratuïta

Amb una discapacitat del 33% o superior

Matrícula gratuïta

Víctimes d’actes terroristes

Matrícula gratuïta

Víctimes de violència de gènere

Matrícula gratuïta

Joves tutelats i extutelats en vies d'emancipació

Matrícula gratuïta

Dates de la prova

Dies 10, 11 i 12 de juliol de 2018

Distribució per aules

Comprovau a la distribució d'alumnes per aules el punt d'examen,  l'edifici i l'aula que us pertoca.

Si no us trobau a la distribució, o hi detectau algun error, posau-vos en contacte amb el Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica per tal de solucionar la incidència.

Horaris i punts d'examen

 • Horari dels exàmens
  • Norma: quan hi hagi una coincidència d’horari de diverses matèries, l’alumne s’examinarà a l’hora indicada de la primera matèria per ordre alfabètic, llevat de les matèries d’Arts (Arts Escèniques, Cultura Audiovisual II i Diseny), la prova de les quals s’ha de fer a l’hora programada. Per examinar-se de la resta de matèries, el tribunal informarà l’alumne, perquè es pugui examinar durant els tres dies en què es fa la prova d’accés.
 • Punts d'examen
  • Campus universitari
  • Eivissa: IES Isidor Macabich, convocatòries de juny i juliol
  • Formentera: IES Marc Ferrer, convocatòries de juny i juliol
  • Menorca: IES Josep Miquel Guàrdia, convocatòries de juny i juliol

 

Resultats de la prova

Previsiblement el 18 de juliol per UIBdigital.

Per poder consultar els resultats, primer us heu de registrar a UIBdigital.

En cas de dubte, podeu contactar amb la Unitat d’Atenció al Alumne al 971101070 o a <alumnes@uib.cat>  

Sol·licitud disponible a UIBdigital per obtenir les paperetes

El 23 de juliol.

Des d'UIBdigital podeu obtenir els resultats de la prova d’accés i el resum per a preinscripció, ambdós amb codi de verificació electrònica.

Per obtenir aquests documents, heu d’anar a UIBdigital>Formació>Accés a la universitat>Proves d’accés>Documentació. En aquesta pantalla us apareix el botó “Sol·licitar resguard” que us permetrà seleccionar quins documents voleu obtenir i en quins idiomes. La generació dels documents pot tardar uns minuts i us apareixeran en aquesta mateixa pàgina.

En cas de dubte, podeu contactar amb la Unitat d’Atenció al Alumne al 971101070 o a <alumnes@uib.cat>.

Revisions de les qualificacions

Termini per sol·licitar la revisió

Del 18 al 20 de juliol per UIBdigital.

Consultau l'apartat de la revisió de la qualificació a la informació general d'aquesta prova.

Publicació dels resultats de les revisions

Previsiblement el 30 de juliol per UIBdigital.

Termini per sol·licitar una segona correcció als errors materials

Dia 30 de juliol s'ha de presentar una sol·licitud:

Publicació de resultats de la segona correcció als errors materials

Previsiblement el 31 de juliol per UIBdigital.

Sol·licitud disponible a UIBdigital per obtenir les paperetes

Previsiblement el 31 de juliol.

Termini per sol·licitar veure els exàmens

El dia 30 de juliol, s'ha de presentar una sol·licitud:

 

 

Prova de batxillerat per a l'accés a la universitat

Les persones en possessió del títol de batxiller tenen accés als estudis universitaris oficials de grau:

Amb prova d'accés superada

Tots hi tenen accés.

 • Per millorar la nota d'accés, es poden presentar a la prova de batxillerat per a l'accés a la universitat.
 • Per millorar la nota d'admissió, es poden presentar directament al bloc d'admissió de la prova.

Consultau els paràmetres corresponents a les matèries de l’avaluació/prova de batxillerat per a l'accés a la universitat:

Sense prova d'accés superada

Amb currículum LOMQE (Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre)

No tenen accés als estudis de grau. Han de superar la prova de batxillerat per a l'accés a la universitat.

Amb currículum anterior a la LOMQUE, obtingut els anys 2016 o 2017

Els alumnes que hagin obtingut el títol de Batxillerat l’any 2016 o els que ho han obtingut l’any 2017 amb assignatures soltes (currículum anterior a la LOMQE) tenen accés als estudis de grau sense necessitat de fer la prova de batxillerat per a l’accés a la universitat.

Han de superar la prova de batxillerat per a l'accés a la universitat si volen competir a l’admissió de la UIB amb les mateixes condicions que els alumnes que tenen una prova d’accés superada.

No es poden presentar únicament al bloc d’admissió sense tenir la prova d'accés superada.

Amb títol de batxiller obtingut abans de l’any 2016

No tenen accés als estudis de grau. Han de superar la prova de batxillerat per a l'accés a la universitat.

Batxillerat europeu

Tenen accés als estudis de grau, sense necessitat de fer la prova de batxillerat per a l'accés a la universitat.

Es poden presentar directament al bloc d’admissió de la prova per incrementar la nota d’admissió.

Diploma de batxillerat internacional

Tenen accés als estudis de grau, sense necessitat de fer la prova de batxillerat per a l'accés a la universitat.

Es poden presentar directament al bloc d’admissió de la prova per incrementar la nota d’admissió.

Títols, diplomes o estudis de batxillerat procedents de sistemes educatius d’estats membres de la UE que compleixen requisits per accedir a les seves universitats

Títols, diplomes o estudis de batxillerat procedents de sistemes educatius d’estats membres de la UE o d’altres estats amb els quals s’hagin subscrit acords internacionals aplicables sobre això, en règim de reciprocitat, sempre que aquests compleixin els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes educatius per accedir a les seves universitats.

Tenen accés als estudis de grau, sense necessitat de fer la prova de batxillerat per a l'accés a la universitat.

Es poden presentar directament al bloc d’admissió de la prova per incrementar la nota d’admissió.

Títols, diplomes o estudis de batxillerat procedents de sistemes educatius d’estats membres de la UE que NO compleixen requisits per accedir a les seves universitats

Títols, diplomes o estudis equivalents al títol de batxillerat del sistema educatiu espanyol, procedents de sistemes educatius d’estats membres de la Unió Europea o d’altres estats amb els quals s’hagin subscrit acords internacionals aplicables sobre això, en règim de reciprocitat, quan els estudiants NO compleixin els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes educatius per accedir a les seves universitats.

Tenen accés als estudis de grau, sense necessitat de fer la prova de batxillerat per a l'accés a la universitat.

Han de superar la prova de batxillerat per a l'accés a la universitat si volen competir a l’admissió de la UIB amb les mateixes condicions que els alumnes que tenen una prova d’accés superada.

No es poden presentar directament al bloc d’admissió sense tenir la prova d'accés superada.

Títols, diplomes o estudis obtinguts o realitzats en sistemes educatius d’estats que no siguin membres de la UE, homologats o equivalents al títol de batxiller

Títols, diplomes o estudis obtinguts o realitzats en sistemes educatius d’estats que no siguin membres de la UE amb els quals NO s’hagin subscrit acords internacionals per al reconeixement del títol de batxillerat en règim de reciprocitat, homologats o declarats equivalents al títol de batxiller

Tenen accés als estudis de grau, sense necessitat de fer la prova de batxillerat per a l'accés a la universitat.

Han de superar la prova de batxillerat per a l'accés a la universitat si volen competir a l’admissió de la UIB amb les mateixes condicions que els alumnes que tenen una prova d’accés superada.
No es poden presentar directament al bloc d’admissió sense tenir la prova d'accés superada.

 

Informació general de la prova

Què és?

La prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat (PBAU) és la prova d'accés destinada a atorgar un requisit d’accés a les persones amb el títol de batxiller i no és necessària per obtenir el títol. L’han de fer exclusivament els estudiants que vulguin accedir a estudis universitaris.

Aquesta prova versarà sobre les matèries generals cursades del bloc de les assignatures troncals de segon curs de batxillerat.

Estructura

La prova està estructurada en dos blocs:

Bloc d’accés

Aquest bloc és obligatori per obtenir una nota d’accés a la universitat.

El bloc d’accés consta de les matèries troncals generals següents:

Bloc d’admissió

És de caràcter voluntari i té per objecte l'avaluació dels coneixements i la capacitat de raonament en uns àmbits disciplinaris concrets relacionats amb els estudis que es pretenen cursar.

En aquest bloc els estudiants podran examinar-se de fins a tres matèries d’opció del bloc d’assignatures troncals de segon curs de batxillerat.

Cada matèria serà qualificada per separat. La qualificació obtinguda de cada matèria superada (nota igual o superior a 5 punts) pot servir per calcular la nota d’admissió si aquesta matèria pondera en el grau.

El bloc d’admissió consta de les següents matèries:

** La matèria de modalitat matriculada en el bloc d'accés ja es considerarà per a l'admissió i no es pot matricular en el bloc d'admissió en la mateixa convocàtoria.

Tipus de matrícula

Per tenir dret a examinar-se de la PBAU les persones han d’haver formalitzat i pagat prèviament la matrícula dins els terminis publicats a la convocatòria.

Hi ha dos tipus de matrícula: completa i lliure.

Matrícula completa

Inclou la matrícula de les matèries del bloc d’accés i fins a 3 matèries addicionals d’entre les matèries del bloc d’admissió.

La matèria de modalitat matriculada en el bloc d'accés no es pot matricular en el bloc d'admissió en la mateixa convocatòria.

Per poder formalitzar la matrícula completa cal tenir el títol de batxiller.

Si un alumne vol millorar la seva nota d’accés en convocatòries posteriors, haurà de formalitzar una matrícula completa.

Matrícula lliure

Inclou fins a un màxim de 3 matèries del bloc d’admissió.

Per poder formalitzar una matrícula lliure cal tenir una prova d’accés de batxillerat superada (la PBAU, la PAU o equivalent), Batxillerat Internacional, Batxillerat Europeu, o bé tenir el títol de tècnic superior o equivalent.

Convocatòries

Cada any es faran dues convocatòries: una ordinària que se celebrarà el mes de juny i una altra extraordinària.

Els estudiants han de fer la PBAU, tant en la convocatòria ordinària com en l’extraordinària, en l’àmbit territorial de l’administració educativa en la qual hagi finalitzat els estudis que li permetin accedir a la prova, al lloc que determini cada administració educativa.

Els alumnes que es presentin en successives convocatòries per tal de superar l’avaluació final, millorar la qualificació o canviar d’opció o modalitat, ho poden fer en l’àmbit de gestió de l’administració educativa en la qual resideixin o en la qual van finalitzar els seus estudis.

Exàmens

Cada examen de la PBAU constarà d’un mínim de 2 preguntes i un màxim de 15.

En cadascun dels exàmens s'oferirà a l'alumnat dues opcions, d'entre les quals se'n triarà una.

L’horari i la durada dels exàmens els determinarà la Comissió Organitzadora, tot respectant les següents restriccions:

 1. Els exàmens de la PBAU han de tenir una durada màxima de 90 minuts.
 2. S’ha d’establir un interval mínim de trenta minuts entre el final d’un examen i l’inici del següent. Els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu als quals s’hagi prescrit la mesura d’ampliació del temps de realització d’exàmens també han de disposar del mateix interval entre exàmens.

Durant el desenvolupament de l'examen, els candidats s'hauran d'atendre al que estableixin les normes generals de realització publicades per la Comissió Organitzadora.

Els exàmens són anònims i no poden tenir cap marca d’identificació personal.

Cada lloc on es desenvolupin els exàmens tindrà un responsable d’aula assignat que serà un membre del tribunal qualificador.

Per accedir a l'aula d'examen, els alumnes hauran de portar en lloc visible el document nacional d'identitat i els professors responsables de l'aula o el personal de suport hauran de validar la seva identitat.

Per resoldre els exàmens de les matèries detallades a continuació els alumnes podran disposar del que s’esmenta:

Matèria

Material que poden utilitzar

Dibuix Tècnic

Es poden dur paral·lex i poliedres. L’examen es pot resoldre utilitzant llapis, tinta o qualsevol altre mitjà que es consideri oportú.

Economia de l’Empresa

Física

Matemàtiques II

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II

Química

Es pot utilitzar calculadora científica, gràfica o programable, però no s’autoritza l’ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.

Llatí II

Grec II

Es pot utilitzar diccionari amb gramàtica.

Per a les proves de Llengua Estrangera

No es pot disposar de cap diccionari.

Obligatorietat de l'examen de Llengua Catalana i Literatura II

L’examen de Llengua Catalana i Literatura II en el bloc d’accés de la PBAU és obligatori. Ara bé, n’estaran exempts les persones que estiguin exemptes de ser avaluades d’aquesta matèria en el batxillerat d’acord amb la normativa vigent.

Per a casos que no estiguin contemplats a la normativa, es pot sol·licitar, a la Comissió Organitzadora, l’exempció de l’examen de Llengua Catalana i Literatura II en el moment de formalitzar la matrícula de la prova.

Llengües per a la realització dels exàmens

Els enunciats i protocols dels exàmens corresponents a les matèries de Llengua Castellana i Literatura II, Llengua Catalana i Literatura II i primera Llengua Estrangera II de la PBAU es redactaran exclusivament en la llengua corresponent i s’han de respondre necessàriament en la llengua objecte de l'examen.

Els enunciats i protocols de la resta de matèries es presentaran en català. Tot i que hi haurà una versió traduïda al castellà per a les persones exemptes de català i per als alumnes que ho sol·licitin. Aquests exàmens es poden respondre indistintament i per lliure elecció en qualsevol de les dues llengües cooficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Normes generals per a la realització de la prova

 • A cada estudiant li lliuraran un joc d'etiquetes amb codi de barres que l'identifica i que permet l'anonimat en la correcció. L’estudiant ha d'enganxar amb cura les etiquetes amb codi de barres als requadres corresponents dels fulls que lliuri de cada examen.
 • Cal mantenir al llarg del desenvolupament dels exàmens un silenci absolut i una adequada correcció personal. El tribunal té la capacitat legal per expulsar de l'aula els candidats que incompleixin les normes elementals d'ètica o d'ordre propis d'un examen i per anul·lar-los les proves.
 • Per als exercicis que no s'hagin de respondre als mateixos fulls d'enunciats, els candidats disposaran d'un sol quadern d'examen.
 • Els estudiants han de portar sempre el seu DNI, NIE o passaport, per tal d'identificar-se en qualsevol moment de les proves.

Entrada i sortida de l’aula

 • Només es permetrà l’entrada de l’estudiant a l’aula dins els primers quinze minuts a partir del començament de l’examen.
 • Encara que hagin acabat l’examen, els estudiants no podran sortir de l’aula fins que hagin transcorregut trenta minuts des del començament de l’examen.
 • Únicament per a les matèries del bloc d’admissió, els estudiants poden optar per:
  • No presentar-se i, per tant, no entrar a l'aula sense haver-ho de comunicar
  • Entrar a l'aula i, dins el termini dels trenta primers minuts, decidir no lliurar l'examen i sortir sense lliurar-lo.

En ambdós casos la qualificació serà de no presentat.

Aquesta possibilitat no es permet al bloc d’accés.

No són permeses les accions següents:

 • Fer marques d’identificació personal sobre l’examen. Els exàmens són anònims.
 • Durant la realització dels exàmens, utilitzar dispositius electrònics que puguin emmagatzemar, transmetre o rebre informació.
 • Utilitzar calculadores que no siguin les especificades a les normes d’ús en les assignatures que ho permeten.
 • Consultar apunts, llibres o qualsevol tipus de documents que puguin contenir informació de la matèria, excepte en les assignatures que ho permeten de forma explícita, i només el material autoritzat.
 • La suplantació de personalitat.
 • Compartir informació amb altres estudiants de forma oral o escrita.
 • Abandonar l’aula durant l’examen. Una vegada abandonada l’aula, l’estudiant no podrà tornar a entrar-hi fins al següent examen, si no és amb autorització expressa del tribunal.
 • És responsabilitat exclusiva de l’estudiant el compliment d’aquestes normes.

Incompliment d’aquestes normes

 • L’incompliment d’aquestes normes pot donar lloc a un expedient informatiu i/o disciplinari, que pot ocasionar que la qualificació obtinguda en la matèria sigui un zero i, segons la gravetat dels fets, el tribunal, amb informe motivat, pot suspendre tota la prova a aquest estudiant.
 • L’estudiant ha d’abandonar immediatament l’aula on es desenvolupa l’examen.
 • Si l’estudiant considera que l’actuació és injusta, tindrà dret a ser oït pel tribunal i a presentar un escrit per exposar la seva versió dels fets a la comissió organitzadora.
 • En cap cas no es retornarà a l’estudiant l’import de les taxes abonades per fer la prova.
 • L’estudiant es pot presentar a una altra convocatòria formalitzant l’oportuna matrícula per a la nova convocatòria.

Estudiants amb necessitats de suport

La Comissió Organitzadora ha d’establir les mesures oportunes perquè les persones amb discapacitat o necessitats especials puguin realitzar els exàmens en les condicions adequades a la seva situació, amb la col·laboració de l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials de la UIB.

Aquestes mesures poden consistir en l’adaptació dels temps, l’elaboració de models especials d’examen i la posada a disposició dels estudiants dels mitjans materials i humans, les assistències, els suports i les ajudes tècniques que requereixin per dur a terme la prova d’accés, així com en la garantia d’accessibilitat de la informació i la comunicació dels processos i la del recinte o espai físic en què tingui lloc la prova.

La determinació de les mesures especials s’ha de fer d’acord amb els informes corresponents del servei d’orientació del centre on estudien segon curs de batxillerat, del Centre Base de la Direcció General d’Atenció a la Dependència de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració de les Illes Balears o de l’òrgan competent d’acord amb el Reial decret 1414/2006, d’1 de desembre, pel qual es determina la consideració de persones amb discapacitats. Els centres han de presentar aquests informes a la Comissió Organitzadora.

Protocol d'adaptació de les proves d'accés a la UIB

Qualificació

La nota de la PBAU serà la mitjana de les qualificacions dels exàmens realitzats, corresponent a les matèries que integren el bloc d’accés. Aquesta nota es calcularà en una escala de 0 a 10 punts amb tres xifres decimals arrodonides a la mil·lèsima més pròxima i, en cas d’equidistància, a la superior.

Si la persona està exempta de Llengua Catalana i Literatura II, aquesta matèria no formarà part de la seva mitjana. 

Revisió de la qualificació

Es podrà sol·licitar per UIBdigital a la Comissió Organitzadora la revisió de la qualificació obtinguda en un o diversos exàmens de la PBAU.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de tres dies hàbils, comptats a partir de la data de publicació dels resultats provisionals.

Els exàmens seran revisats en el termini màxim de cinc dies hàbils, comptats a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de revisió.

Procediment de revisió

 1. Els exàmens sobre els quals s’hagi presentat una sol·licitud de revisió s’assignaran a un segon corrector diferent del primer que va corregir l’examen.
 2. Aquest segon corrector revisarà en primer lloc si hi ha qualque error material; en aquest cas s’esmenarà l’error.
 3. Si no hi ha error material, aleshores es procedirà a fer una segona correcció.
  1. Si la diferència entre la primera qualificació i la segona és menor de dos punts, la qualificació final de l’examen serà la mitjana aritmètica de les dues qualificacions obtingudes en les dues correccions.
  2. Si la diferència entre la primera qualificació i la segona és igual o superior a dos punts, aleshores es farà una tercera correcció, i la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres qualificacions.

Les qualificacions finals substitueixen les primeres i, per tant, poden ser iguals, més baixes o més altes que les inicialment atorgades.

Error material

Es considera un error material qualsevol de les següents circumstàncies:

 1. Hi ha exercicis de l’examen que no s’han corregit (o s’han corregit parcialment).
 2. No s’han sumat tots els punts de tots els exercicis o la suma no és correcta.
 3. S’ha enregistrat erròniament la suma de l’examen.

L’error material potser favorable o desfavorable.

Si l’estudiant que té un error material no està d’acord amb la nova qualificació, podrà presentar una sol·licitud de segona correcció dins el termini establert.

Resolució

Finalitzat el procés de revisió, la Comissió Organitzadora, adoptarà la resolució per establir les qualificacions definitives, la publicarà i avisarà els reclamants. Aquesta resolució posa fi a la via administrativa

Visualització dels exàmens

Les persones que hagin demanat revisió podran veure els exàmens revisats una vegada finalitzat tot el procés de revisió.

Han de fer una sol·licitud explícita en el termini màxim de 3 dies hàbils des de la publicació definitiva de les qualificacions.

Obtenció de les paperetes

A partir de la data prevista de cada convocatòria, des d'UIBdigital, podeu obtenir els resultats de la prova d’accés i el resum per a preinscripció, ambdós amb codi de verificació electrònica.

Per obtenir aquests documents, heu d’anar a UIBdigital>Formació>Accés a la universitat>Proves d’accés>Documentació. En aquesta pantalla us apareix el botó “Sol·licitar resguard” que us permetrà seleccionar quins documents voleu obtenir i en quins idiomes. La generació dels documents pot tardar uns minuts i us apareixeran en aquesta mateixa pàgina.

En cas de dubte, podeu contactar amb la Unitat d’Atenció al Alumne al 971101070 o a <alumnes@uib.cat>.

Nota d'accés

Si l’alumne obté una nota de la PBAU igual o superior a 4 punts, aleshores es podrà calcular la nota d’accés de la següent forma:

La nota d’accés serà la ponderació del 40 per cent la nota de la PBAU i un 60 per cent la qualificació final de l’etapa de batxillerat.

Nota d'accés = 0,6 × QEB + 0,4 × QPBAU

On:

 • QEB: Qualificació final de l’etapa de batxillerat.
 • QPBAU: Qualificació de la PBAU.

L'estudiant tindrà accés a la Universitat si la nota d’accés és igual o superior a 5 punts.

La superació del bloc d’accés té vigència per a qualsevol convocatòria. En el supòsit que es presenti en diferents convocatòries per millorar nota, només es considerarà la qualificació més alta obtinguda de tot el bloc en conjunt.

- Consultau com es calcula la nota d'admissió per a accedir a un grau de la UIB -

Paràmetres de ponderació

Paràmetres corresponents a les matèries de l’avaluació/prova de batxillerat per a l'accés a la universitat:

Les notes d’accés, específica i d’admissió s’expressaran amb tres xifres decimals. La nota d’accés, si la normativa corresponent o el certificat de l’alumne té més precisió, s’arrodonirà a la mil·lèsima més propera i, en cas d’equidistància, a la superior; i si la normativa corresponent o el certificat de l’alumne té una precisió inferior, es consideraran únicament les xifres significatives. 

Vigència de la nota específica

Les qualificacions M1 i M2 de les matèries que es considerin en el càlcul de la nota específica tindran validesa per a l’admissió a la UIB l’any en què s’obtenen més els dos anys acadèmics següents a l’obtenció de les qualificacions.

Preguntes freqüents

Normativa aplicable

Trasllat d'expedient

Trasllat d'expedient (PBAU)

Qui ha de fer el trasllat d'expedient

Els estudiants que iniciïn estudis de grau a una altra universitat i han realitzat la PBAU a la UIB, si la universitat de destinació els demana el trasllat d'expedient, poden sol·licitar-lo una vegada que s'hagin publicat les qualificacions definitives.

Procediment

Podeu sol·licitar el trasllat d'expedient de la PBAU des d’UIBdigital>Gestions i serveis>Sol·licituds>Disponibles, adjuntant la carta d’admissió o la matrícula de la universitat de destí.

Una vegada que l'àrea d’accés hagi comprovat que les dades siguin correctes, se us generarà el rebut de pagament a UIBdigital>Gestions i serveis>Pagament de rebuts i podreu pagar directament amb targeta o imprimir el rebut i anar a pagar per finestreta.

Finalment, a UIBdigital>Gestions i serveis>Pagament de rebuts>Històric tindreu el justificant de pagament del trasllat signat electrònicament per lliurar-lo a la universitat de destí.

Consultes i suggeriments

En cas de dubte, contactau amb la Unitat d'Atenció a l'Alumne a <alumnes@uib.cat> o al 971101070.

 

Exàmens PBAU

                                

Models d'exàmens i criteris generals de correcció

 

:

:

Seleccioneu una matèria i un any acadèmic.

Si teniu algun problema amb la visualització dels exàmens o si teniu algun suggeriment, ens ho podeu comunicar a l'adreça electrònica següent: salumnes.proves-acces@uib.es

                               

 

 

Convocatòries anteriors al 2017

Consells per preparar els exàmens, afrontar les proves...

 

suport