Accés amb el títol de batxillerat o equivalent

Convocatòria 2017

En breu actualitzarem la informació per a l'admissió 2017-18. Disculpau les molèsties

 

Convocatòries anteriors a 2017

Per accedir als estudis universitaris és necessari superar la prova d'accés que, juntament amb les qualificacions del batxillerat, valora, amb caràcter objectiu, la maduresa acadèmica i els coneixements que els alumnes hagin obtingut al batxillerat. Poden participar en aquesta prova els alumnes que hagin obtingut el títol de batxiller.

La característica fonamental de la prova d'accés és que cada estudiant defineix, mitjançant les matèries de modalitat, el seu propi perfil d'accés.

Aquest model diferencia entre la superació de la prova d'accés i el procediment d'admissió. La superació de la prova d'accés és requisit per anar a qualsevol universitat, i l'admissió és a un estudi de grau concret d'una determinada universitat.

Per això, es parla d'una fase general obligatòria la superació de la qual permet accedir a qualsevol universitat i té validesa indefinida; i d'una fase específica, de caràcter voluntari, que té com a finalitat calcular una nota d'admissió per a cada títol de grau on vulgui accedir un estudiant, en els casos en què calgui ordenar les sol·licituds d'ingrés si l'oferta de places és inferior a la demanda.

La fase general consta de cinc exercicis, un sobre els continguts d'una matèria de modalitat de segon de batxillerat que tria l'estudiant.

Pel que fa a la fase específica, l'estudiant es pot examinar d'un màxim de quatre matèries de modalitat de segon curs de batxillerat.

Informació de la prova d'accés

Fase general

La fase general és obligatòria per superar la prova d'accés a la Universitat. Té per objecte valorar la maduresa i les destreses bàsiques que ha d'assolir l'estudiant en finalitzar el batxillerat per seguir els ensenyaments universitaris oficials de grau, especialment pel que fa a la comprensió de missatges, l'ús del llenguatge per analitzar, relacionar, sintetitzar i expressar idees, la comprensió bàsica d'una llengua estrangera i els coneixements o tècniques fonamentals d'una matèria de modalitat.

Consta de cinc exercicis:

 • Llengua Catalana i Literatura (comentari de text)
 • Llengua Castellana i Literatura (comentari de text)
 • Llengua Estrangera (anglès, francès, alemany, italià o portuguès)
 • Història de la Filosofia o Història d'Espanya
 • Una matèria de modalitat de segon de batxillerat triada per l'estudiant

En cadascun dels exercicis s'oferirà a l'alumnat dues opcions, d'entre les quals se'n triarà una.
La qualificació de la fase general serà la mitjana aritmètica dels cinc exercicis.

En aquesta pàgina trobareu informació sobre les matèries de la PAU, com també els criteris generals de correcció i models d'exàmens de distintes convocatòries.

Fase específica

La fase específica és de caràcter voluntari, i té per objecte l'avaluació dels coneixements i la capacitat de raonament en uns àmbits disciplinaris concrets relacionats amb els estudis que es pretenen cursar. En aquesta fase cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de quatre matèries de modalitat de segon de batxillerat distintes de la matèria de la qual s'haurà examinat en la fase general, sempre que s'hagi examinat de les dues fases a la mateixa convocatòria.

En cadascun dels exercicis s'oferirà a l'alumnat dues opcions, d'entre les quals se'n triarà una.

Cada matèria serà qualificada per separat i es considerarà superada si s'obté una nota igual o superior a 5 punts. Les qualificacions de les matèries de la fase específica tenen validesa per als dos cursos acadèmics següents.

Adscripció de matèries de modalitat a les branques de coneixement dels estudis de grau

 • Anàlisi musical II
  • Ciències Socials i Jurídiques
  • Arts i Humanitats
 • Arts escèniques
  • Ciències Socials i Jurídiques
  • Arts i Humanitats
 • Biologia
  • Ciències Socials i Jurídiques
  • Enginyeria i Arquitectura
  • Ciències
  • Ciències de la Salut
 • Ciències de la terra i mediambientals
  • Ciències Socials i Jurídiques
  • Enginyeria i Arquitectura
  • Ciències
  • Ciències de la Salut
 • Dibuix artístic II
  • Arts i Humanitats
  • Ciències Socials i Jurídiques
 • Dibuix tècnic II
  • Arts i Humanitats
  • Ciències Socials i Jurídiques
  • Enginyeria i Arquitectura
 • Disseny
  • Arts i Humanitats
  • Ciències Socials i Jurídiques
  • Enginyeria i Arquitectura
 • Economia de l’empresa
  • Arts i Humanitats
  • Ciències Socials i Jurídiques
  • Enginyeria i Arquitectura
 • Electrotècnia
  • Enginyeria i Arquitectura
  • Ciències
 • Física
  • Ciències Socials i Jurídiques
  • Enginyeria i Arquitectura
  • Ciències
  • Ciències de la Salut
 • Geografia
  • Arts i Humanitats
  • Ciències Socials i Jurídiques
 • Grec II
  • Arts i Humanitats
  • Ciències Socials i Jurídiques
 • Història de l’Art
  • Arts i Humanitats
  • Ciències Socials i Jurídiques
 • Història de la música i de la dansa
  • Arts i Humanitats
  • Ciències Socials i Jurídiques
 • Llatí II
  • Arts i Humanitats
  • Ciències Socials i Jurídiques
 • Literatura universal
  • Arts i Humanitats
  • Ciències Socials i Jurídiques
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials II
  • Arts i Humanitats
  • Ciències Socials i Jurídiques
 • Matemàtiques II
  • Ciències Socials i Jurídiques
  • Enginyeria i Arquitectura
  • Ciències
  • Ciències de la Salut
 • Química
  • Ciències Socials i Jurídiques
  • Enginyeria i Arquitectura
  • Ciències
  • Ciències de la Salut
 • Tècniques d’expressió graficoplàstica
  • Arts i Humanitats
  • Ciències Socials i Jurídiques
 • Tecnologia industrial II
  • Enginyeria i Arquitectura
  • Ciències

Nota d'accés i nota d'admissió

El nou model d'accés a la Universitat diferencia entre la superació de la PAU, segons la Nota d'accés, i el procediment d'admissió a un estudi de grau concret d'una determinada universitat, que depèn de la Nota d'admissió.

Nota d'accés

La nota d'accés és el resultat de la mitjana ponderada del 60 per cent de la nota mitjana de batxillerat ( NMB ) i el 40 per cent de la qualificació de la fase general ( QFG ), sempre que aquesta sigui superior o igual a 4 punts, és a dir:

Nota d'accés = 0,6 × NMB + 0,4 × QFG

Es considera que un estudiant ha superat la prova d'accés a la Universitat si obté una nota d'accés igual o superior a 5 punts.

Aquesta nota d'accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida.

Nota d'admissió

En els casos en què l'oferta de places universitàries sigui inferior a la demanda serà necessari ordenar els estudiants segons la seva nota d'admissió.

Incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica només en el cas que estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau.

Es calcula amb la fórmula:

Nota d'admissió = Nota d'accés + a × M1 + b × M2

M1 i M2 = les qualificacions d'un màxim de dues matèries superades a la fase específica que proporcionin millor nota d'admissió.
a i b = paràmetres de ponderació de la fase específica de la UIB (0,1 - 0,2)

Les qualificacions M1 i M2 de les matèries de la fase específica tenen validesa per als dos cursos acadèmics següents.

La nota d'admissió pot ser diferent per a cada títol de grau i universitat on l'estudiant sol·liciti ser admès.

Paràmetres de ponderació

Convocatòries i millora de la qualificació

Anualment es faran dues convocatòries: una d'ordinària (juny) i una d'extraordinària (setembre).

La superació de la fase general té validesa indefinida. La qualificació de les matèries de la fase específica té validesa per a l'accés a la Universitat durant els dos cursos acadèmics següents a l'obtenció d'aquestes qualificacions.

Convocatòries per millorar la qualificació

Els estudiants es poden presentar en successives convocatòries per millorar la qualificació de la fase general o de qualsevol de les matèries de la fase específica. S'ha de tenir en consideració la qualificació obtinguda en la nova convocatòria, sempre que aquesta sigui superior a l'anterior.

Fase general

Per millorar la qualificació de la fase general la persona interessada ha de presentar-se a tots els exercicis de què consta aquesta fase, tot formalitzant una nova preinscripció.

Fase específica

La persona interessada pot presentar-se en convocatòries successives de les proves d'accés a qualsevol dels exercicis de les matèries de modalitat de segon curs de batxillerat, tot formalitzant una nova preinscripció.

La nova prova s'ha de fer a la mateixa universitat, excepte si es justifica degudament un canvi de residència; en tal cas, és al nou lloc de residència on s'ha de fer la nova prova.

Revisió d'exàmens: doble correcció i reclamació

Un cop coneguts els resultats de la PAU, els estudiants poden sol·licitar una segona correcció o una reclamació d'aquells exercicis en què considerin incorrecta l'aplicació dels criteris generals d'avaluació i específics de correcció i qualificació.

Aquestes dues sol·licituds són excloents entre si, és a dir, per a un mateix exercici només es podrà sol·licitar reclamació o doble correcció.

El termini de presentació de les sol·licituds esmentades és de tres dies hàbils, comptats a partir de la data de la publicació de les qualificacions.

Doble correcció

Els estudiants poden presentar davant la presidència del tribunal sol·licitud de doble correcció: una segona correcció dels exercicis.

Els exercicis sobre els quals s'hagi presentat sol·licitud de segona correcció seran corregits per un professor especialista diferent de qui en va fer la primera correcció. Les noves qualificacions seran el resultat de la mitjana aritmètica d'ambdues correccions. En el supòsit que hi hagi una diferència de dos o més punts entre ambdues qualificacions, un altre tribunal diferent farà una tercera correcció. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres qualificacions. Aquestes qualificacions substitueixen les primeres i, per tant, poden ser més baixes o més altes que les inicialment atorgades.

Pel que fa a la qualificació atorgada després de la doble correcció, els estudiants podran presentar una reclamació davant la comissió organitzadora en un termini de tres dies hàbils, comptats a partir de la data en què es faci pública la qualificació sobre la qual es vulgui formular la reclamació.

L'estudiant tindrà dret a veure l'examen corregit en un termini de deu dies, un cop hagi acabat totalment el procés de correcció i reclamació establert al RD 1892/2008.

Reclamació

Els estudiants poden presentar directament a la comissió organitzadora de les PAU una sol·licitud de reclamació.

Els exercicis sobre els quals s'hagi presentat sol·licitud de reclamació només seran revisats amb la finalitat de comprovar que s'han avaluat totes les qüestions d'acord amb la correcta aplicació dels criteris específics de correcció, i que no hi ha error material en el càlcul de la nota final. Les noves qualificacions substitueixen les inicials i no poden ser més baixes que les inicialment atorgades.

Resolucions de la comissió organitzadora

La comissió organitzadora adoptarà les resolucions que estableixin formalment les qualificacions definitives dels exercicis la correcció dels quals hagi estat recorreguda, d'acord amb el que s'ha previst anteriorment, i ho notificarà a les persones que han reclamat.

Les resolucions de la comissió organitzadora exhaureixen la via administrativa, però els afectats poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol).

Normes generals per a la realització de la prova

No es permet utilitzar durant les proves cap tipus d'informació (apunts, llibres, etc.) ni telèfons mòbils o altres aparells electrònics no autoritzats.

Cal mantenir al llarg del desenvolupament dels exàmens un silenci absolut i una adequada correcció personal. El tribunal té la capacitat legal per expulsar de l'aula els candidats que incompleixin les normes elementals d'ètica o d'ordre propis d'un examen i per anul·lar-los les proves.

Els exàmens són anònims i no poden tenir cap marca d'identificació personal. Es lliura a cada estudiant un joc d'etiquetes amb codi de barres que l'identifica i que permet l'anonimat en la correcció. El candidat ha d'enganxar amb cura etiquetes amb el codi de barres en els requadres corresponents dels fulls que lliuri a cada examen.

Per els exercicis que no s'hagin de respondre als mateixos fulls d'enunciats els candidats disposaran d'un sol quadern d'examen.

Els estudiants han de portar sempre el seu DNI, NIE o passaport per tal d'identificar-se en qualsevol moment de les proves.

Només es permetrà l’entrada de l’estudiant a l’aula dins els primers quinze minuts de començament de l’examen.

Encara que hagin acabat l’examen, els estudiants no podran sortir de l’aula fins que hagin transcorregut trenta minuts.

Únicament per a les matèries de la fase específica, els estudiants podran optar per:

 • No presentar-se i per tant no entrar a l'aula sense haver-ho de comunicar
 • Entrar a l'aula i, dins un termini de 30 minuts, decidir no lliurar l'examen

En ambdós casos la seva qualificació serà de no presentat.

Aquesta possibilitat no es permetrà a la fase general.

Llengües per a la realització dels exercicis

Els enunciats dels exercicis corresponents a llengua castellana, llengua catalana i llengua estrangera es presentaran exclusivament en la llengua a què corresponen, i s'han de respondre necessàriament en la mateixa llengua en què estan escrits els enunciats.

Pel que fa als enunciats de la resta dels exercicis, aquests es poden presentar escrits exclusivament en llengua catalana, tot i que se n'ha de preparar una versió traduïda al castellà per a les persones declarades exemptes de realitzar l'exercici de llengua catalana.

Es pot concedir l'exempció de l'exercici de llengua catalana a aquelles persones que acreditin que fa menys de tres anys que viuen en un territori de parla catalana i no tinguin cap qualificació prèvia de llengua catalana. Els interessats ho han d'indicar al formulari d'inscripció i han d'adjuntar el document d'exempció que expedeix la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.

Per respondre els exercicis es pot utilitzar indistintament i per lliure elecció qualsevol de les dues llengües cooficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tret en els exercicis de llengua castellana, llengua catalana i llengua estrangera.

Alumnat amb discapacitat o necessitats especials

Suport a les persones amb discapacitat durant la prova d'accés

La UIB ofereix suport als estudiants amb discapacitat tenint en compte les seves característiques i necessitats. La finalitat del suport durant la prova és assegurar que tothom estigui en igualtat de condicions, i, per tant, es realitzen les adaptacions oportunes per a cada matèria objecte d'examen, i es disposa dels elements tècnics i materials específics i del suport personal que cada estudiant requereix.

En tot cas, la determinació d'aquestes mesures es farà d'acord amb les adaptacions curriculars cursades al batxillerat i la formació professional, que tindran els informes dels departaments d'orientació educativa corresponents.

Suport per a estudiants en altres situacions

El suport igualment es preveu per als alumnes que durant el batxillerat i la formació professional han tingut mesures d’adaptació (per dislèxia, TDA(H), malalties cròniques, disortografia, alumnes estrangers, etc.).

Aquest suport també el poden rebre estudiants amb situacions sobrevingudes prèvies a la PAU (accidents, traumatismes, etc.).

En tots els casos es requereix la sol·licitud i l’informe psicopedagògic del departament d’orientació educativa del centre d’educació secundària.

Suport en tots els punts d'examen de la prova d'accés

Qualsevol estudiant que es troba en les situacions anteriorment assenyalades o similars té dret a realitzar la prova d'accés al lloc que li correspon, és a dir, als diferents punts d'examen de Mallorca (Palma, Inca, Manacor), a Menorca, a Eivissa i a Formentera, amb el suport adient. En casos excepcionals, i sempre d'acord amb l'estudiant i els equips d'orientació dels instituts i centres i amb el vistiplau de les famílies, es demana que la prova es dugui a terme al campus de Palma.

Què ha de fer l'estudiant per rebre suport a la prova d'accés a la Universitat?

L'estudiant no demana directament el suport a la UIB; el cap del departament d'orientació, amb l'assentiment de l'estudiant, és el responsable de trametre a la Universitat la demanda de suport per a la realització de les provés d'accés. Per això ha d'elaborar els informes pertinents on s'especifiquin les necessitats d'adaptació i els recursos que es requereixen per fer els exàmens en igualtat de condicions.

Més informació

Per rebre’n més informació us podeu adreçar a M. Dolors Forteza (dolorsforteza@uib.es).

Adaptació de l'alumnat de sistemes educatius anteriors

Els estudiants amb el títol de batxillerat LOGSE o amb el curs d'orientació universitària (COU) realitzat després del curs 1974-75 que vulguin examinar-se de les PAU, hauran d'adaptar-se a les PAU actuals.

Aquests estudiants podran examinar-se tant de la fase general de la prova com de la fase específica, com de totes dues.

Es tindrà en consideració la qualificació de la fase general obtinguda en la nova convocatòria, sempre que aquesta sigui superior a la qualificació definitiva de la prova d'accés anterior.

Per a aquells estudiants que optin per conservar la qualificació definitiva de la prova d'accés anterior (igual o superior a 5) i vulguin presentar-se únicament a la fase específica, la Nota d'admissió es calcularà de la manera següent:

Nota d'admissió = QDA + a × M1 + b × M2

QDA = qualificació definitiva de la prova d'accés anterior
M1 i M2 = les qualificacions d'un màxim de dues matèries superades a la fase específica que proporcionin millor nota d'admissió.
a i b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica.