Accés amb el títol de batxiller o equivalent

Les persones en possessió del títol de batxiller tenen accés als estudis universitaris oficials de grau:

Amb prova d'accés superada

 • Tots hi tenen accés.
  • Per millorar la nota d'accés, es poden presentar a la prova de batxillerat per a l'accés a la universitat.
  • Per millorar la nota d'admissió, es poden presentar directament al bloc d'admissió de la prova.

Sense prova d'accés superada

Amb currículum LOMQE (Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre)

No tenen accés als estudis de grau. Han de superar la prova de batxillerat per a l'accés a la universitat.

Amb currículum anterior a la LOMQE, obtingut els anys 2016 o 2017

Tenen accés als estudis de grau sense necessitat de fer la prova de batxillerat per a l'accés a la universitat.

Han de superar la prova de batxillerat per a l'accés a la universitat si volen competir a l’admissió de la UIB amb les mateixes condicions que els alumnes que tenen una prova d’accés superada.

No es poden presentar únicament al bloc d’admissió sense tenir la prova d'accés superada.

Amb títol de batxiller obtingut abans de l’any 2016

No tenen accés als estudis de grau. Han de superar la prova de batxillerat per a l'accés a la universitat.

Batxillerat europeu

Tenen accés als estudis de grau, sense necessitat de fer la prova de batxillerat per a l'accés a la universitat.

Es poden presentar directament al bloc d’admissió de la prova per incrementar la nota d’admissió.

Diploma de batxillerat internacional

Tenen accés als estudis de grau, sense necessitat de fer la prova de batxillerat per a l'accés a la universitat.

Es poden presentar directament al bloc d’admissió de la prova per incrementar la nota d’admissió.

Títols, diplomes o estudis de batxillerat procedents de sistemes educatius d’estats membres de la UE que compleixen requisits per accedir a les seves universitats

Títols, diplomes o estudis de batxillerat procedents de sistemes educatius d’estats membres de la UE o d’altres estats amb els quals s’hagin subscrit acords internacionals aplicables sobre això, en règim de reciprocitat, sempre que aquests compleixin els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes educatius per accedir a les seves universitats.

Tenen accés als estudis de grau, sense necessitat de fer la prova de batxillerat per a l'accés a la universitat.

Es poden presentar directament al bloc d’admissió de la prova per incrementar la nota d’admissió.

Títols, diplomes o estudis de batxillerat procedents de sistemes educatius d’estats membres de la UE que NO compleixen requisits per accedir a les seves universitats

Títols, diplomes o estudis equivalents al títol de batxillerat del sistema educatiu espanyol, procedents de sistemes educatius d’estats membres de la Unió Europea o d’altres estats amb els quals s’hagin subscrit acords internacionals aplicables sobre això, en règim de reciprocitat, quan els estudiants NO compleixin els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes educatius per accedir a les seves universitats.

Tenen accés als estudis de grau, sense necessitat de fer la prova de batxillerat per a l'accés a la universitat.

Han de superar la prova de batxillerat per a l'accés a la universitat si volen competir a l’admissió de la UIB amb les mateixes condicions que els alumnes que tenen una prova d’accés superada.

No es poden presentar directament al bloc d’admissió sense tenir la prova d'accés superada.

Títols, diplomes o estudis obtinguts o realitzats en sistemes educatius d’estats que no siguin membres de la UE, homologats o equivalents al títol de batxiller

Títols, diplomes o estudis obtinguts o realitzats en sistemes educatius d’estats que no siguin membres de la UE amb els quals NO s’hagin subscrit acords internacionals per al reconeixement del títol de batxillerat en règim de reciprocitat, homologats o declarats equivalents al títol de batxiller

Tenen accés als estudis de grau, sense necessitat de fer la prova de batxillerat per a l'accés a la universitat.

Han de superar la prova de batxillerat per a l'accés a la universitat si volen competir a l’admissió de la UIB amb les mateixes condicions que els alumnes que tenen una prova d’accés superada.
No es poden presentar directament al bloc d’admissió sense tenir la prova d'accés superada.

 

Prova de batxillerat per a l'accés a la universitat

Què és?

La prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat (PBAU) és la prova d'accés destinada a atorgar un requisit d’accés a les persones amb el títol de batxiller i no és necessària per obtenir el títol. L’han de fer exclusivament els estudiants que vulguin accedir a estudis universitaris.

Aquesta prova versarà sobre les matèries generals cursades del bloc de les assignatures troncals de segon curs de batxillerat.

Estructura

La prova està estructurada en dos blocs:

Bloc d’accés

Aquest bloc és obligatori per obtenir una nota d’accés a la universitat.

El bloc d’accés consta de les matèries troncals generals següents:

* De forma excepcional i només per a les dues convocatòries de la PBAU de l’any 2017, els estudiants que han obtingut el títol de batxiller els anys 2016 o 2017 d'acord amb el currículum anterior a la LOMQE i no hagin cursat la matèria troncal de la seva modalitat descrita a l’apartat anterior, no s’hauran d’examinar d’aquesta matèria. No obstant això, si els estudiants la volen cursar l'hauran de cursar obligatòriament al bloc d'accés.

Bloc d’admissió

És de caràcter voluntari i té per objecte l'avaluació dels coneixements i la capacitat de raonament en uns àmbits disciplinaris concrets relacionats amb els estudis que es pretenen cursar.

En aquest bloc els estudiants podran examinar-se de fins a tres matèries d’opció del bloc d’assignatures troncals de segon curs de batxillerat.

Cada matèria serà qualificada per separat. La qualificació obtinguda de cada matèria superada (nota igual o superior a 5 punts) pot servir per calcular la nota d’admissió si aquesta matèria pondera en el grau.

El bloc d’admissió consta de les següents matèries:

** La matèria de modalitat matriculada en el bloc d'accés ja es considerarà per a l'admissió i no es pot matricular en el bloc d'admissió en la mateixa convocàtoria.

Tipus de matrícula

Per tenir dret a examinar-se de la PBAU les persones han d’haver formalitzat i pagat prèviament la matrícula dins els terminis publicats a la convocatòria.

Hi ha dos tipus de matrícula: completa i lliure.

Matrícula completa

Inclou la matrícula de les matèries del bloc d’accés i fins a 3 matèries addicionals d’entre les matèries del bloc d’admissió.

La matèria de modalitat matriculada en el bloc d'accés no es pot matricular en el bloc d'admissió en la mateixa convocàtoria.

Per poder formalitzar la matrícula completa cal tenir el títol de batxiller.

Si un alumne vol millorar la seva nota d’accés en convocatòries posteriors, haurà de formalitzar una matrícula completa.

Matrícula lliure

Inclou fins a un màxim de 3 matèries del bloc d’admissió.

Per poder formalitzar una matrícula lliure cal tenir una prova d’accés de batxillerat superada (la PBAU o la PAU) o equivalent o bé tenir el títol de tècnic superior o equivalent.

Convocatòries

Cada any es faran dues convocatòries: una ordinària que se celebrarà el mes de juny i una altra extraordinària.

Els estudiants han de fer la PBAU, tant en la convocatòria ordinària com en l’extraordinària, en l’àmbit territorial de l’administració educativa en la qual hagi finalitzat els estudis que li permetin accedir a la prova, al lloc que determini cada administració educativa.

Els alumnes que es presentin en successives convocatòries per tal de superar l’avaluació final, millorar la qualificació o canviar d’opció o modalitat, ho poden fer en l’àmbit de gestió de l’administració educativa en la qual resideixin o en la qual van finalitzar els seus estudis.

Exàmens

Cada examen de la PBAU constarà d’un mínim de 2 preguntes i un màxim de 15.

En cadascun dels exàmens s'oferirà a l'alumnat dues opcions, d'entre les quals se'n triarà una.

L’horari i la durada dels exàmens els determinarà la Comissió Organitzadora, tot respectant les següents restriccions:

 1. Els exàmens de la PBAU han de tenir una durada màxima de 90 minuts.
 2. S’ha d’establir un interval mínim de trenta minuts entre el final d’un examen i l’inici del següent. Els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu als quals s’hagi prescrit la mesura d’ampliació del temps de realització d’exàmens també han de disposar del mateix interval entre exàmens.

Durant el desenvolupament de l'examen, els candidats s'hauran d'atendre al que estableixin les normes generals de realització publicades per la Comissió Organitzadora.

Els exàmens són anònims i no poden tenir cap marca d’identificació personal.

Cada lloc on es desenvolupin els exàmens tindrà un responsable d’aula assignat que serà un membre del tribunal qualificador.

Per accedir a l'aula d'examen, els alumnes hauran de portar en lloc visible el document nacional d'identitat i els professors responsables de l'aula o el personal de suport hauran de validar la seva identitat.

Obligatorietat de l'examen de Llengua Catalana i Literatura II

L’examen de Llengua Catalana i Literatura II en el bloc d’accés de la PBAU és obligatori. Ara bé, n’estaran exempts les persones que estiguin exemptes de ser avaluades d’aquesta matèria en el batxillerat d’acord amb la normativa vigent.

Per a casos que no estiguin contemplats a la normativa, es pot sol·licitar, a la Comissió Organitzadora, l’exempció de l’examen de Llengua Catalana i Literatura II en el moment de formalitzar la matrícula de la prova.

Llengües per a la realització dels exàmens

Els enunciats i protocols dels exàmens corresponents a les matèries de Llengua Castellana i Literatura II, Llengua Catalana i Literatura II i primera Llengua Estrangera II de la PBAU es redactaran exclusivament en la llengua corresponent i s’han de respondre necessàriament en la llengua objecte de l'examen.

Els enunciats i protocols de la resta d’exàmens es poden presentar exclusivament en català. Tot i que hi haurà una versió traduïda al castellà per a les persones exemptes de català. Aquests exàmens es poden respondre indistintament i per lliure elecció en qualsevol de les dues llengües cooficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Normes generals per a la realització de la prova

 • A cada estudiant li lliuraran un joc d'etiquetes amb codi de barres que l'identifica i que permet l'anonimat en la correcció. L’estudiant ha d'enganxar amb cura les etiquetes amb codi de barres als requadres corresponents dels fulls que lliuri de cada examen.
 • Cal mantenir al llarg del desenvolupament dels exàmens un silenci absolut i una adequada correcció personal. El tribunal té la capacitat legal per expulsar de l'aula els candidats que incompleixin les normes elementals d'ètica o d'ordre propis d'un examen i per anul·lar-los les proves.
 • Per als exercicis que no s'hagin de respondre als mateixos fulls d'enunciats, els candidats disposaran d'un sol quadern d'examen.
 • Els estudiants han de portar sempre el seu DNI, NIE o passaport, per tal d'identificar-se en qualsevol moment de les proves.

Entrada i sortida de l’aula

 • Només es permetrà l’entrada de l’estudiant a l’aula dins els primers quinze minuts a partir del començament de l’examen.
 • Encara que hagin acabat l’examen, els estudiants no podran sortir de l’aula fins que hagin transcorregut trenta minuts des del començament de l’examen.
 • Únicament per a les matèries del bloc d’admissió, els estudiants poden optar per:
  • No presentar-se i, per tant, no entrar a l'aula sense haver-ho de comunicar
  • Entrar a l'aula i, dins el termini dels trenta primers minuts, decidir no lliurar l'examen i sortir sense lliurar-lo.

En ambdós casos la qualificació serà de no presentat.

Aquesta possibilitat no es permet al bloc d’accés.

No són permeses les accions següents:

 • Fer marques d’identificació personal sobre l’examen. Els exàmens són anònims.
 • Durant la realització dels exàmens, utilitzar dispositius electrònics que puguin emmagatzemar, transmetre o rebre informació.
 • Utilitzar calculadores que no siguin les especificades a les normes d’ús en les assignatures que ho permeten.
 • Consultar apunts, llibres o qualsevol tipus de documents que puguin contenir informació de la matèria, excepte en les assignatures que ho permeten de forma explícita, i només el material autoritzat.
 • La suplantació de personalitat.
 • Compartir informació amb altres estudiants de forma oral o escrita.
 • Abandonar l’aula durant l’examen. Una vegada abandonada l’aula, l’estudiant no podrà tornar a entrar-hi fins al següent examen, si no és amb autorització expressa del tribunal.
 • És responsabilitat exclusiva de l’estudiant el compliment d’aquestes normes.

Incompliment d’aquestes normes

 • L’incompliment d’aquestes normes pot donar lloc a un expedient informatiu i/o disciplinari, que pot ocasionar que la qualificació obtinguda en la matèria sigui un zero i, segons la gravetat dels fets, el tribunal, amb informe motivat, pot suspendre tota la prova a aquest estudiant.
 • L’estudiant ha d’abandonar immediatament l’aula on es desenvolupa l’examen.
 • Si l’estudiant considera que l’actuació és injusta, tindrà dret a ser oït pel tribunal i a presentar un escrit per exposar la seva versió dels fets a la comissió organitzadora.
 • En cap cas no es retornarà a l’estudiant l’import de les taxes abonades per fer la prova.
 • L’estudiant es pot presentar a una altra convocatòria formalitzant l’oportuna matrícula per a la nova convocatòria.

Persones amb discapacitat o necessitats especials

La Comissió Organitzadora ha d’establir les mesures oportunes perquè les persones amb discapacitat o necessitats especials puguin realitzar els exàmens en les condicions adequades a la seva situació, amb la col·laboració de l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials de la UIB.

Aquestes mesures poden consistir en l’adaptació dels temps, l’elaboració de models especials d’examen i la posada a disposició dels estudiants dels mitjans materials i humans, les assistències, els suports i les ajudes tècniques que requereixin per dur a terme la prova d’accés, així com en la garantia d’accessibilitat de la informació i la comunicació dels processos i la del recinte o espai físic en què tingui lloc la prova.

La determinació de les mesures especials s’ha de fer d’acord amb els informes corresponents del servei d’orientació del centre on estudien segon curs de batxillerat, del Centre Base de la Direcció General d’Atenció a la Dependència de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració de les Illes Balears o de l’òrgan competent d’acord amb el Reial decret 1414/2006, d’1 de desembre, pel qual es determina la consideració de persones amb discapacitats. Els centres han de presentar aquests informes a la Comissió Organitzadora.

Protocol d'adaptació de les proves d'accés a la UIB

Qualificació

La nota de la PBAU serà la mitjana de les qualificacions dels exàmens realitzats, corresponent a les matèries que integren el bloc d’accés. Aquesta nota es calcularà en una escala de 0 a 10 punts amb tres xifres decimals arrodonides a la mil·lèsima més pròxima i, en cas d’equidistància, a la superior.

Si la persona està exempta de Llengua Catalana i Literatura II, aquesta matèria no formarà part de la seva mitjana. 

Revisió de la qualificació

Es podrà sol·licitar per UIBdigital a la Comissió Organitzadora la revisió de la qualificació obtinguda en un o diversos exàmens de la PBAU.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de tres dies hàbils, comptats a partir de la data de publicació dels resultats provisionals.

Els exàmens seran revisats en el termini màxim de cinc dies hàbils, comptats a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de revisió.

Procediment de revisió

 1. Els exàmens sobre els quals s’hagi presentat una sol·licitud de revisió s’assignaran a un segon corrector diferent del primer que va corregir l’examen.
 2. Aquest segon corrector revisarà en primer lloc si hi ha qualque error material; en aquest cas s’esmenarà l’error.
 3. Si no hi ha error material, aleshores es procedirà a fer una segona correcció.
  1. Si la diferència entre la primera qualificació i la segona és menor de dos punts, la qualificació final de l’examen serà la mitjana aritmètica de les dues qualificacions obtingudes en les dues correccions.
  2. Si la diferència entre la primera qualificació i la segona és igual o superior a dos punts, aleshores es farà una tercera correcció, i la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres qualificacions.

Les qualificacions finals substitueixen les primeres i, per tant, poden ser iguals, més baixes o més altes que les inicialment atorgades.

Error material

Es considera un error material qualsevol de les següents circumstàncies:

 1. Hi ha exercicis de l’examen que no s’han corregit (o s’han corregit parcialment).
 2. No s’han sumat tots els punts de tots els exercicis o la suma no és correcta.
 3. S’ha enregistrat erròniament la suma de l’examen.

L’error material potser favorable o desfavorable.

Si l’estudiant que té un error material no està d’acord amb la nova qualificació, podrà presentar una sol·licitud de segona correcció dins el termini establert.

Resolució

Finalitzat el procés de revisió, la Comissió Organitzadora, adoptarà la resolució per establir les qualificacions definitives, la publicarà i avisarà els reclamants. Aquesta resolució posa fi a la via administrativa

Visualització dels exàmens

Les persones que hagin demanat revisió podran veure els exàmens revisats una vegada finalitzat tot el procés de revisió.

Han de fer una sol·licitud explícita en el termini màxim de 3 dies hàbils des de la publicació definitiva de les qualificacions.

Obtenció de les paperetes

A partir de la data prevista de cada convocatòria, des d'UIBdigital, podeu obtenir els resultats de la prova d’accés i el resum per a preinscripció, ambdós amb codi de verificació electrònica.

Per obtenir aquests documents, heu d’anar a UIBdigital>Formació>Accés a la universitat>Proves d’accés>Documentació. En aquesta pantalla us apareix el botó “Sol·licitar resguard” que us permetrà seleccionar quins documents voleu obtenir i en quins idiomes. La generació dels documents pot tardar uns minuts i us apareixeran en aquesta mateixa pàgina.

En cas de dubte, podeu contactar amb la Unitat d’Atenció al Alumne al 971101070 o a <alumnes@uib.cat>.

Nota d'accés

Si l’alumne obté una nota de la PBAU igual o superior a 4 punts, aleshores es podrà calcular la nota d’accés de la següent forma:

La nota d’accés serà la ponderació del 40 per cent la nota de la PBAU i un 60 per cent la qualificació final de l’etapa de batxillerat.

Nota d'accés = 0,6 × QEB + 0,4 × QPBAU

On:

 • QEB: Qualificació final de l’etapa de batxillerat.
 • QPBAU: Qualificació de la PBAU.

L'estudiant tindrà accés a la Universitat si la nota d’accés és igual o superior a 5 punts.

La superació del bloc d’accés té vigència per a qualsevol convocatòria. En el supòsit que es presenti en diferents convocatòries per millorar nota, només es considerarà la qualificació més alta obtinguda de tot el bloc en conjunt.

- Consultau com es calcula la nota d'admissió per a accedir a un grau de la UIB -

Preguntes freqüents

Normativa aplicable

Trasllat d'expedient

Qui ha de fer el trasllat d'expedient

Els estudiants que iniciïn estudis de grau a una altra universitat i han realitzat la PBAU a la UIB, si la universitat de destinació els demana el trasllat d'expedient, poden sol·licitar-lo una vegada que s'hagin publicat les qualificacions definitives.

Procediment

Podeu sol·licitar el trasllat d'expedient de la PBAU des d’UIBdigital>Gestions i serveis>Sol·licituds>Disponibles, adjuntant la carta d’admissió o la matrícula de la universitat de destí.

Una vegada que l'àrea d’accés hagi comprovat que les dades siguin correctes, se us generarà el rebut de pagament a UIBdigital>Gestions i serveis>Pagament de rebuts i podreu pagar directament amb targeta o imprimir el rebut i anar a pagar per finestreta.

Finalment, a UIBdigital>Gestions i serveis>Pagament de rebuts>Històric tindreu el justificant de pagament del trasllat signat electrònicament per lliurar-lo a la universitat de destí.

Consultes i suggeriments

En cas de dubte, contactau amb la Unitat d'Atenció a l'Alumne a <alumnes@uib.cat> o al 971101070.

 

Convocatòria juny 2017

Matrícula

Per realitzar la prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat a la convocatòria de juny de 2017, heu de realitzar les passes següents: 

1. Prematrícula

Termini

Es podran fer modificacions i noves inscripcions els dies 24 i 25 d'abril de 2017.

Instruccions per presentar la prematrícula

Emplenar el formulari d'inscripció i signar el full de prematrícula

Per realitzar la prematrícula heu d'emplenar el formulari que correspongui (dels indicats al punt 5) en funció dels estudis de procedència i el bloc de la PBAU al qual us presentau.

Un cop emplenat el formulari, heu de revisar que totes les dades són correctes i imprimir la prematrícula (per duplicat si l'heu de presentar presencialment). Finalment, heu de signar el full de la prematrícula. 

Presentar la prematrícula i la documentació complementària

Per presentar la prematrícula i la documentació complementària, si escau, podeu optar per fer-ho presencialment o en línia.

Presencialment

Heu de presentar la prematrícula i la documentació que escaigui al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica o a les seus universitàries d’Eivissa i Formentera o Menorca. 

En línia

Heu d'escanejar la prematrícula signada i l'heu d'enviar en PDF a través del formulari d'enviament de documentació (que trobareu al punt 6). En aquest mateix formulari podeu adjuntar el document d'identitat en PDF i la resta de documentació que estigui signada electrònicament. La resta de documentació s'ha de presentar presencialment per acarar-la.

Documentació

A més del full de prematrícula signat, heu d'adjuntar:

 • Una fotocòpia del document d'identitat: si el document d’identitat disposa d’informació a la cara posterior, l'anvers i el revers del document han de quedar a la mateixa cara del full.
  • Persones de nacionalitat espanyola: DNI.
  • Persones de nacionalitat estrangera: NIE que pot figurar a diferents documents, com ara: permís de residència, certificat de registre de ciutadà de la Unió, etc. Quan aquests documents no duguin la signatura i fotografia del titular, han d'anar acompanyats del passaport o de la carta d'identitat del seu país.

Si escau (còpia de la documentació que us indicam i presentar l'original per acarar-lo)

Condicions personals

 • Acreditació de l'exempció de la prova de Llengua Catalana i Literatura per a la PAU o PBAU.
  • Els interessats ho han d'indicar al formulari d'inscripció i han d'adjuntar el document d'exempció que expedeix la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats o presentar una sol·licitud d'exempció a la Comissió Organitzadora acompanyada del certificat d'empadronament històric o certificat dels moviments padronals dels darrers tres anys.
 • Beneficiaris d'algun descompte previst al decret de preus públics:
  • Famílies nombroses
   • Títol o certificat expedit per l’organisme competent actualitzat.
  • Víctimes d’actes terroristes
   • Aquesta condició s’acredita presentant la resolució administrativa corresponent.
   • A més, en el cas del cònjuge i els fills, s’hi ha d’adjuntar el llibre de família.
  • Víctimes de violència de gènere
   • Aquesta condició s’acredita presentant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent.
   • A més, en el cas dels fills dependents també s’ha de presentar el llibre de família.
  • Joves tutelats i extutelats en vies d'emancipació
   • Aquesta condició s’acredita presentant el certificat acreditatiu corresponent emès pel departament d'afers socials del consell insular del qual depenguin.

Batxillerat

 • Persones amb el títol de batxiller homologat o en tràmit d'homologació:
  • Credencial d'homologació del títol de batxiller.
  • Les persones que encara estan en tràmits d'homologació del títol de batxiller i volen realitzar la PBAU poden sol·licitar al Ministeri d'Educació un volant per a la inscripció condicional a centres docents o a exàmens oficials.

Tècnic Superior

 • Persones amb el títol de tècnic superior obtingut fora de les Illes Balears:
  • Títol o resguard d'haver-lo sol·licitat.

No heu de presentar documentació:

 • si la vàreu presentar a una convocatòria de 2015 o 2016 i no està caducada.
 • si es tracta d'una modificació de prematrícula i ja l'heu aportada. 

2. Obtenció del rebut de pagament

Termini

 • A partir del dia 25 de maig fins al 5 de juny de 2017.
 • Si heu presentat la prematrícula en el termini corresponent, podreu recollir el rebut de pagament:

Alumnes que han fet els seus estudis a les Illes Balears

 • Al vostre centre. El procediment per recollir el rebut l'indicarà el centre.
 • Els estudiants de matrícula lliure poden recollir el rebut al lloc on varen lliurar la prematrícula.

Alumnes que han fet els seus estudis fora de  les Illes Balears

 • Al lloc on vàreu lliurar la prematrícula.
 • Un cop tingueu el rebut, l'heu de revisar i comprovar que tot éscorrecte. En cas que hi detecteu algun error, comunicau-ho al centre o al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica.

3. Pagament de la matrícula

Termini

 • Fins al 5 de juny de 2017, inclòs.

Heu de fer efectiu l'import de la matrícula en una entitat bancària d'entre les indicades al mateix rebut o al caixer automàtic.

No heu de tornar al centre el rebut de pagament, l'entitat bancària comunicarà directament el pagament a la UIB.

No es considerarà matriculat cap alumne que no hagi fet el pagament.

Preus de la matrícula

 • Bloc d'accés: 69,21 euros.
 • Bloc d'admissió: 13,85 euros per exercici.

Si voleu gaudir del descomptes prevists al decret de preus públics, heu de lliurar la documentació que ho acrediti: 

 • Famílies nombroses.
 • Víctimes d’actes terroristes.
 • Víctimes de violència de gènere.
 • Joves tutelats i extutelats en vies d'emancipació.

4. Distribució per aules

Un cop tinguem la distribució d'alumnes feta, la farem pública a la web de la UIB. Heu de comprovar el punt d'examen, l'edifici i l'aula que us pertoca.

Si no us trobau a la distribució, o hi detectau algun error, posau-vos en contacte amb el Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica per tal de solucionar la incidència.

5. Formularis d'inscripció

 • Inscripció tancada.

6. Formulari d'enviament de documentació

 • Inscripció tancada.

7. Més informació

Per a més informació, posau-vos en contacte amb el Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica.

Dates de la prova

6, 7 i 8 de juny de 2017

Horari i punts d'examen

 • Horari dels exàmens
  • Si algun alumne s'ha d'examinar de dues o més matèries a la mateixa hora, s'examinarà a l'hora programada de la primera en ordre alfabètic i de les altres on i quan fixi el tribunal.
 • Punts d'examen
  • Palma: campus universitari
  • Inca: IES Pau Casesnoves (només convocatòria de juny)
  • Manacor: IES Mossén Alcover (només convocatòria de juny)
  • Menorca: IES Josep Miquel Guàrdia
  • Eivissa: IES Santa Maria d'Eivissa
  • Formentera: IES Marc Ferrer

Paràmetres de ponderació

Resultats de la prova

Previsiblement el 15 de juny per UIBdigital.

Per poder consultar els resultats, primer us heu de registrar a UIBdigital.

En cas de dubte, podeu contactar amb la Unitat d’Atenció al Alumne al 971101070 o a <alumnes@uib.cat>.

El dia 14 de juny hi haurà atenció telefònica i per correu electrònic de les 8.30 a les 21 hores.

Sol·licitud disponible a UIBdigital per obtenir les paperetes

Previsiblement el 20 de juny.

Des d'UIBdigital podeu obtenir els resultats de la prova d’accés i el resum per a preinscripció, ambdós amb codi de verificació electrònica.

Per obtenir aquests documents, heu d’anar a UIBdigital>Formació>Accés a la universitat>Proves d’accés>Documentació. En aquesta pantalla us apareix el botó “Sol·licitar resguard” que us permetrà seleccionar quins documents voleu obtenir i en quins idiomes. La generació dels documents pot tardar uns minuts i us apareixeran en aquesta mateixa pàgina.

En cas de dubte, podeu contactar amb la Unitat d’Atenció al Alumne al 971101070 o a <alumnes@uib.cat>.

Revisions de les qualificacions

Termini per sol·licitar la revisió

Del 15 al 19 de juny per UIBdigital.

Consultau l'apartat de la revisió de la qualificació a la informació general d'aquesta prova.

Publicació dels resultats de les revisions

Previsiblement el 27 de juny per UIBdigital.

Termini per sol·licitar una segona correcció als errors materials

Del 29 al 30 de juny s'ha de presentar una sol·licitud:

 • Presencialment al Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica i a les seus universitàries.
 • Per correu certificat.
 • Per correu electrònic amb la sol·licitud signada electrònicament per la persona interessada.
Publicació de resultats de la segona correcció als errors materials

Previsiblement el 6 de juliol per UIBdigital.

Sol·licitud disponible a UIBdigital per obtenir les paperetes

Previsiblement el 28 de juny.

Termini per sol·licitar veure els exàmens

Els dies 10, 11 i 12 de juliol, presencialment al Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica i a les seus universitàries.

 

Convocatòria setembre 2017

Matrícula

Per realitzar la prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat a la convocatòria de setembre de 2017, heu de realitzar les passes següents: 

1. Prematrícula

Termini

Es podran fer noves inscripcions els dies 28 i 29 d'agost de 2017.

Instruccions per presentar la prematrícula

Emplenar el formulari d'inscripció i signar el full de prematrícula

Per realitzar la prematrícula heu d'emplenar el formulari que correspongui (dels indicats al punt 5) en funció dels estudis de procedència i el bloc de la PBAU al qual us presentau.

Un cop emplenat el formulari, heu de revisar que totes les dades són correctes i imprimir la prematrícula. Finalment, heu de signar el full de la prematrícula.

Presentar la prematrícula i la documentació complementària

En línia

Heu d'escanejar la prematrícula signada i l'heu d'enviar en PDF a través del formulari d'enviament de documentació (que trobareu al punt 6). En aquest mateix formulari podeu adjuntar el document d'identitat en PDF i la resta de documentació que estigui signada electrònicament.

Documentació

A més del full de prematrícula signat, heu d'adjuntar:

 • Una fotocòpia del document d'identitat: si el document d’identitat disposa d’informació a la cara posterior, l'anvers i el revers del document han de quedar a la mateixa cara del full.
  • Persones de nacionalitat espanyola: DNI.
  • Persones de nacionalitat estrangera: NIE que pot figurar a diferents documents, com ara: permís de residència, certificat de registre de ciutadà de la Unió, etc. Quan aquests documents no duguin la signatura i fotografia del titular, han d'anar acompanyats del passaport o de la carta d'identitat del seu país.

Si escau (còpia de la documentació que us indicam i presentar l'original per acarar-lo)

Condicions personals

 • Acreditació de l'exempció de la prova de Llengua Catalana i Literatura per a la PAU o PBAU.
  • Els interessats ho han d'indicar al formulari d'inscripció i han d'adjuntar el document d'exempció que expedeix la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats o presentar una sol·licitud d'exempció a la Comissió Organitzadora acompanyada del certificat d'empadronament històric o certificat dels moviments padronals dels darrers tres anys.
 • Beneficiaris d'algun descompte previst al decret de preus públics:
  • Famílies nombroses
   • Títol o certificat expedit per l’organisme competent actualitzat.
  • Víctimes d’actes terroristes
   • Aquesta condició s’acredita presentant la resolució administrativa corresponent.
   • A més, en el cas del cònjuge i els fills, s’hi ha d’adjuntar el llibre de família.
  • Víctimes de violència de gènere
   • Aquesta condició s’acredita presentant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent.
   • A més, en el cas dels fills dependents també s’ha de presentar el llibre de família.
  • Joves tutelats i extutelats en vies d'emancipació
   • Aquesta condició s’acredita presentant el certificat acreditatiu corresponent emès pel departament d'afers socials del consell insular del qual depenguin.

Batxillerat

 • Persones amb el títol de batxiller homologat o en tràmit d'homologació:
  • Credencial d'homologació del títol de batxiller.
  • Les persones que encara estan en tràmits d'homologació del títol de batxiller i volen realitzar la PBAU poden sol·licitar al Ministeri d'Educació un volant per a la inscripció condicional a centres docents o a exàmens oficials.

Tècnic Superior

 • Persones amb el títol de tècnic superior obtingut fora de les Illes Balears:
  • Títol o resguard d'haver-lo sol·licitat.

No heu de presentar documentació:

 • si la vàreu presentar a una convocatòria de 2015 o 2016 i no està caducada.
 • si es tracta d'una modificació de prematrícula i ja l'heu aportada. 

2. Obtenció del rebut de pagament

Termini

 • A partir del dia 1 de setembre de 2017.
 • Si heu presentat la prematrícula en el termini corresponent, podreu recollir el rebut de pagament:

Alumnes que han fet els seus estudis a les Illes Balears

 • Al vostre centre. El procediment per recollir el rebut l'indicarà el centre.
 • Els estudiants de matrícula lliure poden recollir el rebut al lloc on varen lliurar la prematrícula.

Alumnes que han fet els seus estudis fora de  les Illes Balears

 • Al lloc on vàreu lliurar la prematrícula.
 • Un cop tingueu el rebut, l'heu de revisar i comprovar que tot éscorrecte. En cas que hi detecteu algun error, comunicau-ho al centre o al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica.

3. Pagament de la matrícula

Termini

 • Fins el dia 8 de setembre de 2017.

Heu de fer efectiu l'import de la matrícula en una entitat bancària d'entre les indicades al mateix rebut o al caixer automàtic.

No heu de tornar al centre el rebut de pagament, l'entitat bancària comunicarà directament el pagament a la UIB.

No es considerarà matriculat cap alumne que no hagi fet el pagament.

Preus de la matrícula

 • Bloc d'accés: 69,21 euros.
 • Bloc d'admissió: 13,85 euros per exercici.

Si voleu gaudir del descomptes prevists al decret de preus públics, heu de lliurar la documentació que ho acrediti: 

 • Famílies nombroses.
 • Víctimes d’actes terroristes.
 • Víctimes de violència de gènere.
 • Joves tutelats i extutelats en vies d'emancipació.

4. Distribució per aules

Un cop tinguem la distribució d'alumnes feta, la farem pública a la web de la UIB. Heu de comprovar el punt d'examen, l'edifici i l'aula que us pertoca.

Si no us trobau a la distribució, o hi detectau algun error, posau-vos en contacte amb el Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica per tal de solucionar la incidència.

5. Formularis d'inscripció

 • Inscripció tancada.

6. Formulari d'enviament de documentació

7. Més informació

Per a més informació, posau-vos en contacte amb el Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica.

Dates de la prova

Els dies 6, 7 i 8 de setembre

Horari i punts d'examen

 • Horari dels exàmens
  • Si algun alumne s'ha d'examinar de dues o més matèries a la mateixa hora, s'examinarà a l'hora programada de la primera en ordre alfabètic i de les altres on i quan fixi el tribunal.
 • Punts d'examen
  • Palma: campus universitari
  • Menorca: IES Josep Miquel Guàrdia
  • Eivissa: IES Santa Maria d'Eivissa
  • Formentera: IES Marc Ferrer
 • Distribució d'alumnes per aules

Paràmetres de ponderació

Resultats de la prova

Previsiblement el 13 de setembre per UIBdigital.

Per poder consultar els resultats, primer us heu de registrar a UIBdigital.

En cas de dubte, podeu contactar amb la Unitat d’Atenció al Alumne al 971101070 o a <alumnes@uib.cat>.

Sol·licitud disponible a UIBdigital per obtenir les paperetes

Previsiblement el 18 de setembre .

Des d'UIBdigital podeu obtenir els resultats de la prova d’accés i el resum per a preinscripció, ambdós amb codi de verificació electrònica.

Per obtenir aquests documents, heu d’anar a UIBdigital>Formació>Accés a la universitat>Proves d’accés>Documentació. En aquesta pantalla us apareix el botó “Sol·licitar resguard” que us permetrà seleccionar quins documents voleu obtenir i en quins idiomes. La generació dels documents pot tardar uns minuts i us apareixeran en aquesta mateixa pàgina.

En cas de dubte, podeu contactar amb la Unitat d’Atenció al Alumne al 971101070 o a <alumnes@uib.cat>.

Revisió de les qualificacions

Termini per sol·licitar la revisió

Del 13 al 15 de setembre per UIBdigital.

Consultau l'apartat de la revisió de la qualificació a la informació general d'aquesta prova.

Publicació dels resultats de les revisions

Previsiblement el 25 de setembre per UIBdigital.

Termini per sol·licitar una segona correcció als errors materials

Del 25 al 26 de setembre s'ha de presentar una sol·licitud:

 • Presencialment al Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica i a les seus universitàries.
 • Per correu certificat.
 • Per correu electrònic amb la sol·licitud signada electrònicament per la persona interessada.
Publicació de resultats de la segona correcció als errors materials

Previsiblement el 27 de setembre per UIBdigital.

Sol·licitud disponible a UIBdigital per obtenir les paperetes

Previsiblement el 25 de setembre.

Termini per sol·licitar veure els exàmens

Del 2 al 4 d'octubre, presencialment s'ha de formalitzar la sol·licitud al Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica o a les seus universitàries.

 

Altra informació d'interès

Exàmens PBAU 2017

Convocatòria de Setembre

Bloc d’accés
Bloc d’admissió

Convocatòria de juny

Bloc d’accés
Bloc d’admissió

 

Convocatòries anteriors al 2017