Determinats estudiants en possessió del títol de batxiller sense PAU

Descripció

S'inclouen en aquesta via certs estudiants amb possessió del títol de batxiller que no han superat cap prova d'accés.

Casos

Estudiants en possessió del títol de batxiller obtingut el curs 2015-16

Nota d'accés

 • Serà la nota final de l'etapa de batxillerat.

Documentació

Només han de presentar la documentació els alumnes que han obtingut el títol de batxiller a centres de secundària de fora de les Illes Balears.

Documentació:

 • DNI/passaport/NIE.
 • Títol de batxiller.
 

Estudiants en possessió del títol de batxiller obtingut el curs 2016-17 amb el currículum del sistema educatiu anterior a la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre

Nota d'accés

 • Serà la nota final de l'etapa de batxillerat.

Documentació

Tots els alumnes han de presentar:

 • Certificat de la CAIB (s'ha de sol·licitar al centre de secundària) o de la Comunitat Autònoma corresponent on consti clarament que l'estudiant es troba en aquesta circumstància.

Només els alumnes que han obtingut el títol de batxiller a centres de secundària de fora de les Illes Balears han de presentar la documentació següent:

 • DNI/passaport/NIE.
 • Títol de batxiller.

 

 

 

Estudiants en possessió del títol de batxiller europeu

Nota d'accés

 • Serà la qualificació final que figuri en la credencial corresponent.

Documentació

Documentació:

 • DNI/passaport/NIE.
 • Credencial expedida per la UNED. (La credencial es podrà sol·licitar a través de la pàgina web de la UNED.)

Si escau, si s'han presentat a una prova d'accés a la universitat fora de les Illes Balears:

 • Targeta de la prova d’accés a la Universitat.
 

Estudiants en possessió del diploma de batxillerat internacional

Nota d'accés

 • Serà la qualificació final que figuri en la credencial corresponent.

Documentació

Documentació:

 • DNI/passaport/NIE.
 • Credencial expedida per la UNED. (La credencial es podrà sol·licitar a través de la pàgina web de la UNED.)

Si escau, si s'han presentat a una prova d'accés a la universitat fora de les Illes Balears:

 • Targeta de la prova d’accés a la Universitat.

 

 

Estudiants en possessió de títols, diplomes o estudis de batxillerat procedents de sistemes educatius d’estats membres de la Unió Europea

Nota d'accés

 • Serà la qualificació final que figuri en la credencial corresponent.

Documentació

Documentació:

 • DNI/passaport/NIE.
 • Credencial expedida per la UNED. (La credencial es podrà sol·licitar a través de la pàgina web de la UNED.)

Si escau, si s'han presentat a una prova d'accés a la universitat fora de les Illes Balears:

 • Targeta de la prova d’accés a la Universitat.

 

 

Estudiants en possessió de títols, diplomes o estudis de batxillerat procedents de sistemes educatius d’altres estats fora de la Unió Europea amb els quals s’hagin subscrit acords internacionals aplicables sobre això, en règim de reciprocitat

Nota d'accés

 • Serà la qualificació final que figuri en la credencial corresponent.

Documentació

Documentació:

 • DNI/passaport/NIE
 • Credencial expedida per la UNED. (La credencial es podrà sol·licitar a través de la pàgina web de la UNED)

Si escau, si s'han presentat a una prova d'accés a la universitat fora de les Illes Balears.

 • Targeta de la prova d’accés a la Universitat.

 

 

Estudiants en possessió del títol de batxiller homologat de sistemes educatius de països fora de la UE o sense conveni

Nota d'accés

 • Serà la qualificació final que figuri en la credencial corresponent.

En cas de presentar el volant de la tramitació de l'homologació, provisionalment la nota d'accés serà un 5.

Documentació

Documentació:

 • DNI/passaport/NIE.
 • Credencial d'homologació expedida pel MECD o, mentre se tramita dita homologació, el volant d'inscripció condicional que els lliuraran en els organismes competents per efectuar la homologació. En aquest cas, tot el procés d'accés i d'admisssió quedarà condicionat a la presentació de la fotocopia compulsada de la credencial d'homologació amb anterioritat a la finalizació de l'any acadèmic.

El terminis màxims de vigència del volant són els següents (Ordre 30-04-1996):

- Per a la inscripció condicional, sis mesos comptats a partir de la data en què va ser segelat per la Unitat de Registre.

- Una cop realitzada la inscripció condicional el volant mantindrá la seva vigència únicament durant el curs acadèmico en el que s'hagi realitzat dita inscripció, fins la data de la firma de l'acta de l'avaluació final.