Procediment d'admissió amb estudis estrangers no homologats

Què és?

És una convocatòria d'un procés d'admissió adreçada a persones amb estudis estrangers parcials que volen canviar a uns estudis universitaris a la UIB.

A la convocatòria ordinària s'ofereix un nombre de places per a cada estudi, que s'adjudica segons l'ordre de prelació establert. Si queden places vacants s'ofereixen a la convocatòria extraordinària.

Qui hi pot participar?

Estudiants que hagin cursat estudis universitaris estrangers parcials o bé totals però que no n’hagin obtingut l’homologació a Espanya i vulguin iniciar uns nous estudis a la UIB i hagin superat 30 crèdits ECTS.

Distribució de places ofertades

Les places ofertes per estudis estrangers no homologats no poden ser inferiors al 2 per cent per escreix de les places ofertes a la convocatòria general de l’any anterior. El primer any d’implantació d’un nou grau no s’oferirà cap plaça en aquesta convocatòria. El Consell de Direcció haurà d’aprovar les propostes indicades.

Les places per als estudiants amb estudis estrangers no homologats declarades desertes s’assignaran en la mateixa convocatòria al procediment d’admissió per canvi d’estudis si en aquest hi ha llista d’espera, i viceversa.

De forma excepcional, el degà de la facultat o el director de l’escola poden admetre, sense que restin places, totes les sol·licituds per canvi d’estudis o per alumnes estrangers no homologats als quals es reconeguin, almenys, 120 crèdits, sempre que els recursos de personal, d’espai i de material de què es disposi així ho permetin.

Ordre de prelació

Les sol·licituds de la convocatòria d’alumnes amb estudis estrangers que compleixin els requisits s’ordenaran de la forma següent:

 • En primer lloc, el grup d’alumnes que tinguin els seus estudis estrangers assimilats a la mateixa branca de coneixement de l’estudi al qual volen accedir. A continuació la resta d’alumnes.
 • Dins cada un dels dos grups anteriors, s’ordenaran les sol·licituds per nota mitjana de l’expedient adaptada al barem de 5 a 10 punts d’acord amb les taules corresponents.

Documentació

La documentació a presentar depen del requisit d'accés i de les condicions indicades. El termini per presentar-la acaba dia 7 de setembre.

Documentació segons el requisit d'accés:
 • DNI/passaport/NIE.
 • Certificat acadèmic amb la nota mitjana del seu expedient, legalitzat per via diplomàtica (si es tracta d’universitats de fora de la UE). Per a la legalització de documents per via diplomàtica, trobareu tota la informació a la pàgina corresponent del Ministeri.
 • Acreditar la nota mitjana d’expedient equivalent a Espanya dels estudis realitzats a l'estranger. Per la sol·licitud d'equivalència s'ha de fer mitjanaçant el servei que ofereix el MECD: Accés al servei.
 • Programes de les assignatures superades.

La documentació s'ha de presentar traduïda a l'espanyol o català per un traductor jurat autoritzat a Espanya. 

Presentació de documentació
En línia

La documentació es pot adjuntar a la sol·licitud de preinscripció.

Procediment per adjuntar la documentació a la sol·licitud de preinscripció

Si heu de presentar documentació, heu de seguir les instruccions següents:

 • Un cop desada la sol·licitud de preinscripció, rebreu un missatge de què les dades s’han desat correctament indicant la documentació que heu de presentar.
 • Clicau sobre la pestanya "Sol·licitud".
 • Clicau sobre el botó "Adjunta documentació".
 • Adjuntau els documents requerits, seguint les instruccions següents.

El nom del fitxers ha de seguir la següent nomenclatura: DOC_DOCID.EXT

DOC: és el codi que identifica el tipus de document que adjuntau, consultau els codis aquí.

DOCID: número del document d'identitat amb lletres, tant si és un DNI com un altre document.

EXT: és la extensió de l'arxiu, PDF, JPG.

 • L’operació generarà un tiquet, del qual heu de fer el seguiment de l'estat a l’apartat Gestions i serveis\Atenció a l'usuari\Suport\Pendents.
 • Mentre el tiquet no estigui en estat resolt heu de consultar el tiquet, ja que si algun document no és vàlid o necessitau lliurar algun document més, us ho notificaran mitjançant aquest tiquet.
 • La comunicació amb la UIB es farà mitjançant comentaris, que voltros mateixos podeu afegir, també veureu els comentaris que els serveis administratius han fet.
 • Consell: Quan accediu a UIBdigital a la pantalla d'inici comprovau si teniu missatges d'avís, ja que si us han reclamat algun document també ho podreu saber mitjançant l'avís.

Consultau un exemple de com adjuntar documentació.

Presencialment

Si preferiu presentar la documentació presencialment, la podeu lliurar a:

Unitat d'Atenció a l'Alumne

 • Edifici Son Lledó, campus universitari. De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 hores.
 • Edifici prefabricat, campus universitari. De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 hores i també dijous de 16 a 18 hores.

Seu universitària de Menorca

 • Can Salort. Carrer de Santa Rita, 11. Alaior.

Seu universitària d'Eivissa i Formentera

 • Antic edifici de la Comandància. Carrer del Calvari, 1. Eivissa.
Per correu certificat

També podeu enviar la documentació per correu certificat a:

Universitat de les Illes Balears

Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica

Edifici Son Lledó

Cra. de Valldemossa, km 7,5

07122 Palma

Validació de la documentació

Si el candidat no aporta la documentació original o aporta credencials provisionals, l’admissió serà condicional. Una vegada admès, el candidat haurà d’aportar la documentació original (o credencial definitiva) en el procés de matrícula perquè aquesta sigui efectiva. Una vegada matriculat, el candidat serà alumne de la UIB.

En cas que es detecti frau en les còpies aportades o bé en cas que la credencial definitiva esdevingui una nota d’admissió inferior a la nota de tall, es revocarà l’admissió i s’anul·larà la matrícula, sense devolució de doblers en el primer cas.

Perquè la documentació estigui validada digitalment haureu d'aportar documents signats digitalment per l'organisme que els ha expedit o amb codi de verificació electrònica.

Normativa aplicable

 La normativa que regula l'admissió als estudis de grau és:
 

Convocatòria 2018

En breu actualitzarem aquest contingut. Disculpau les molèsties.