Procediment d'admissió per canvi d'estudis

Què és?

És una convocatòria d'un procés d'admissió destinada als alumnes que volen canviar d'estudi universitari o d'universitat.

A la convocatòria ordinària s'ofereix un nombre de places per a cada estudi que s'adjudica segons l'ordre de prelació establert. Si queden places vacants, s'ofereixen a la convocatòria extraordinària.

Qui hi pot participar?

Estudiants que hagin cursat estudis universitaris parcials espanyols i vulguin iniciar uns nous estudis a la UIB o els mateixos estudis en un altre centre. En aquest supòsit, és un requisit indispensable que la Universitat els reconegui almenys 30 crèdits ECTS.

Distribució de places ofertes

Les places ofertes per canvi d’estudis no poden ser inferiors al 2 per cent per escreix de les places ofertes a la convocatòria general de l’any anterior. El primer any d’implantació d’un nou grau no s’oferirà cap plaça en aquesta convocatòria. El Consell de Direcció haurà d’aprovar les propostes indicades.

Les places per als estudiants amb estudis estrangers no homologats declarades desertes s’assignaran en la mateixa convocatòria al procediment d’admissió per canvi d’estudis si en aquest hi ha llista d’espera, i viceversa.

De forma excepcional, el degà de la facultat o el director de l’escola poden admetre, sense que restin places, totes les sol·licituds per canvi d’estudis o per alumnes estrangers no homologats als quals es reconeguin, almenys, 120 crèdits, sempre que els recursos de personal, d’espai i de material de què es disposi així ho permetin.

Ordre de prelació

 • En primer lloc, s’ordenarà el grup dels estudiants que volen canviar d’un programa combinat d’ensenyament oficial de la UIB a un estudi que forma part d’aquest programa combinat o a l’inrevés. Dins aquest grup s’ordenaran les sol·licituds per la mitjana que permet comparar expedients d’alumnes que no han acabat els estudis en procediments acadèmics competitius, que es defineix a l’Acord normatiu 11222/2014, de 16 de desembre, pel qual s’aprova un sistema de càlcul de la mitjana que permet comparar expedients d’alumnes que no han acabat els estudis en procediments acadèmics competitius. Després seguiran la resta de sol·licituds.
 • En segon lloc, si l’estudi habilita o és requisit per a l’exercici d’una professió regulada, aleshores, s’ordenarà el grup d’estudiants que provenen d’un estudi que habilita o és requisit de la mateixa professió i després la resta. Si l’estudi no habilita ni és requisit per a exercir cap professió, aleshores totes les sol·licituds s’inclouran al mateix grup.
 • En tercer lloc, s’ordenaran primer els alumnes que provenen d’uns estudis de la mateixa branca de coneixement que l’estudi al qual volen accedir i després la resta.

Dins cada grup, les sol·licituds s’ordenaran per la mitjana de l’expedient calculada d’acord amb les previsions del Reial decret 1125/2003.

Normativa aplicable

 La normativa que regula l'admissió als estudis de grau és:
 

Convocatòria ordinària: juny 2017

Oferta de places

 •  Consultau l'oferta de places aquí

Sol·licitud

Termini per presentar sol·licituds

Del 22 de maig al 2 de juny de 2017 a les 14 hores.

Com s'ha de fer la sol·licitud?

Les persones que vulguin canviar d'estudis universitaris de grau han de fer la preinscripció universitària en línia seguint el següent procediment dins els terminis establerts:

 • Iniciar el procés de registre en línia a través d'UIBdigital.
 • UIBdigital >Formació>Preinscripció>Sol·licitud>Emplena sol·licitud, triar el valor "Admissió per canvi d'estudis i/o universitat" i emplenar la sol·licitud.
 • Emplenar l'enquesta obligatòria de preinscripció per a alumnes de nou ingrés
 • Seleccionar l'estudi al qual es vol accedir.
 • Marcar els requisits o vies d'accés de què es disposa.
 • Marcar les condicions especials.
 • Confirmar la sol·licitud: comprovar que totes les dades són correctes i desar.
 • Una vegada desada, durant el termini establert, es pot modificar tantes vegades com es vulgui.
 • Si escau, adjuntar la documentació necessària en el termini establert. Consultau l'apartat Documentació com podeu presentar la documentació.

 

Documentació

La documentació a presentar depèn del requisit d'accés i de les condicions indicades. El termini per presentar-la acaba dia 7 de setembre.

Documentació segons el requisit d'accés:
 • DNI, passaport o NIE.
 • Certificat acadèmic de l’expedient amb la nota mitjana, segons el sistema de qualificacions establert al RD 1125/2003, només en el cas d'estudis no cursats a la UIB.
Presentació de documentació
En línia

La documentació es pot adjuntar a la sol·licitud de preinscripció.

Procediment per adjuntar la documentació a la sol·licitud de preinscripció

Si heu de presentar documentació, heu de seguir les instruccions següents:

 • Un cop desada la sol·licitud de preinscripció, rebreu un missatge de què les dades s’han desat correctament indicant la documentació que heu de presentar.
 • Clicau sobre la pestanya "Sol·licitud".
 • Clicau sobre el botó "Adjunta documentació".
 • Adjuntau els documents requerits, seguint les instruccions següents.

El nom del fitxers ha de seguir la següent nomenclatura: DOC_DOCID.EXT

DOC: és el codi que identifica el tipus de document que adjuntau, consultau els codis aquí.

DOCID: número del document d'identitat amb lletres, tant si és un DNI com un altre document.

EXT: és la extensió de l'arxiu, PDF, JPG.

 • L’operació generarà un tiquet, del qual heu de fer el seguiment de l'estat a l’apartat Gestions i serveis\Atenció a l'usuari\Suport\Pendents.
 • Mentre el tiquet no estigui en estat resolt heu de consultar el tiquet, ja que si algun document no és vàlid o necessitau lliurar algun document més, us ho notificaran mitjançant aquest tiquet.
 • La comunicació amb la UIB es farà mitjançant comentaris, que voltros mateixos podeu afegir, també veureu els comentaris que els serveis administratius han fet.
 • Consell: Quan accediu a UIBdigital a la pantalla d'inici comprovau si teniu missatges d'avís, ja que si us han reclamat algun document també ho podreu saber mitjançant l'avís.

Consultau un exemple de com adjuntar documentació.

Presencialment

Si preferiu presentar la documentació presencialment, la podeu lliurar a:

Unitat d'Atenció a l'Alumne

 • Edifici Son Lledó, campus universitari. De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 hores.
 • Edifici prefabricat, campus universitari. De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 hores i també dijous de 16 a 18 hores.

Seu universitària de Menorca

 • Can Salort. Carrer de Santa Rita, 11. Alaior.

Seu universitària d'Eivissa i Formentera

 • Antic edifici de la Comandància. Carrer del Calvari, 1. Eivissa.
Per correu certificat

També podeu enviar la documentació per correu certificat a:

Universitat de les Illes Balears

Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica

Edifici Son Lledó

Cra. de Valldemossa, km 7,5

07122 Palma

Validació de la documentació

Si el candidat no aporta la documentació original o aporta credencials provisionals, l’admissió serà condicional. Una vegada admès, el candidat haurà d’aportar la documentació original (o credencial definitiva) en el procés de matrícula perquè aquesta sigui efectiva. Una vegada matriculat, el candidat serà alumne de la UIB.

En cas que es detecti frau en les còpies aportades o bé en cas que la credencial definitiva esdevingui una nota d’admissió inferior a la nota de tall, es revocarà l’admissió i s’anul·larà la matrícula, sense devolució de doblers en el primer cas.

Perquè la documentació estigui validada digitalment haureu d'aportar documents signats digitalment per l'organisme que els ha expedit o amb codi de verificació electrònica.

Alumnes a temps parcial

És la condició que, segons l'article 7 del Reglament acadèmic (FOU 429) pot sol·licitar l’estudiant que per diverses raons no pot seguir els estudis segons el que estableix la normativa general de mínim de crèdits de matrícula (que fixa cada any el decret del Govern de les Illes Balears).

Requisits

Trobar-se en un dels supòsits següents:

 • Estar treballant amb una mitjana de dedicació equivalent, com a mínim, a la meitat de la durada màxima de jornada ordinària de treball.
 • Estar afectat per una discapacitat física, sensorial o psíquica, en un grau igual o superior al 33 per cent, que és el que estableix la normativa que regula la reserva de places per a l’accés a la Universitat d’estudiants amb necessitats educatives especials.
 • Tenir 45 anys o més en la data d’inici del curs acadèmic.
 • Estar en situació de protecció a la família o haver de tenir cura de persones dependents.
 • Trobar-se en altres situacions extraordinàries que l’òrgan competent valori com a determinants per ser incorporat a la situació de dedicació a l’estudi a temps parcial.

 Documentació a aportar

Documentació acreditativa i justificativa dels requisits que es compleixin:

 • Un contracte de treball en vigor o un nomenament administratiu (a més, s'han d'aportar documents que provin l’activitat actual, com els justificants de cotització en qualsevol règim de la Seguretat Social o la capçalera d'una nòmina recent). 
 • El grau de discapacitat s’ha d’acreditar mitjançant el certificat emès per l’organisme competent per al seu reconeixement.

 • Còpia del document d'identitat per acreditar que hom és més gran de 45 anys.

 • Documentació per acreditar la situació de protecció a la família o d’haver de tenir cura de persones dependents.

 • Qualsevol altra documentació que acrediti una situació extraordinària.

Llistes d'admesos i terminis d'acceptació de plaça i matrícula per canvi d'estudis i/o universitat

Els alumnes podran consultar la seva admissió per UIBdigital. Hauran de seguir les instruccions de les llistes d'admesos i formalitzar la matrícula.

L'admissió és condicional. Un cop admès l'alumne ha de sol·licitar el reconeixement dels crèdits en el terminis establerts.

Per tenir l'admissió definitiva és necessari que la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits li reconegui almenys 30 crèdits.

Primera llista d’admesos 

Data de publicació
19 de juny de 2017
Termini per acceptar la plaça o apuntar-se a la següent llista
del 19 al 23 de juny de 2017
Termini per demanar reconeixement de crèdits
del 19 al 23 de juny de 2017
Resolució de la CRITC
28 de juny de 2017
Termini de matrícula
del 13 al 21 de juliol de 2017

Segona llista d’admesos

Data de publicació
30 de juny de 2017
Termini per acceptar la plaça
del 30 de juny al 7 de juliol de 2017
Termini per demanar reconeixement de crèdits
del 30 de juny al 7 de juliol de 2017
Resolució de la CRITC
12 de juliol de 2017
Termini de matrícula
del 13 al 21 de juliol de 2017

Notes de tall

 

Convocatòria: setembre 2017

Oferta de places

 • Consultau l'oferta de places aquí

Sol·licitud

Termini per presentar sol·licituds

De l'1 al 5 de setembre de 2017 a les 14 hores.

Com s'ha de fer la sol·licitud?

Les persones que vulguin canviar d'estudis universitaris de grau han de fer la preinscripció universitària en línia seguint el següent procediment dins els terminis establerts:

 • Iniciar el procés de registre en línia a través d'UIBdigital.
 • UIBdigital >Formació>Preinscripció>Sol·licitud>Emplena sol·licitud, triar el valor "Admissió per canvi d'estudis i/o universitat" i emplenar la sol·licitud.
 • Emplenar l'enquesta obligatòria de preinscripció per a alumnes de nou ingrés
 • Seleccionar l'estudi al qual es vol accedir.
 • Marcar els requisits o vies d'accés de què es disposa.
 • Marcar les condicions especials.
 • Confirmar la sol·licitud: comprovar que totes les dades són correctes i desar.
 • Una vegada desada, durant el termini establert, es pot modificar tantes vegades com es vulgui.
 • Si escau, adjuntar la documentació necessària en el termini establert. Consultau l'apartat Documentació com podeu presentar la documentació.

Documentació

La documentació a presentar depèn del requisit d'accés i de les condicions indicades. El termini per presentar-la acaba dia 7 de setembre.

Documentació segons el requisit d'accés:
 • DNI, passaport o NIE.
 • Certificat acadèmic de l’expedient amb la nota mitjana, segons el sistema de qualificacions establert al RD 1125/2003, només en el cas d'estudis no cursats a la UIB.
Presentació de documentació
En línia

La documentació es pot adjuntar a la sol·licitud de preinscripció.

Procediment per adjuntar la documentació a la sol·licitud de preinscripció

Si heu de presentar documentació, heu de seguir les instruccions següents:

 • Un cop desada la sol·licitud de preinscripció, rebreu un missatge de què les dades s’han desat correctament indicant la documentació que heu de presentar.
 • Clicau sobre la pestanya "Sol·licitud".
 • Clicau sobre el botó "Adjunta documentació".
 • Adjuntau els documents requerits, seguint les instruccions següents.

El nom del fitxers ha de seguir la següent nomenclatura: DOC_DOCID.EXT

DOC: és el codi que identifica el tipus de document que adjuntau, consultau els codis aquí.

DOCID: número del document d'identitat amb lletres, tant si és un DNI com un altre document.

EXT: és la extensió de l'arxiu, PDF, JPG.

 • L’operació generarà un tiquet, del qual heu de fer el seguiment de l'estat a l’apartat Gestions i serveis\Atenció a l'usuari\Suport\Pendents.
 • Mentre el tiquet no estigui en estat resolt heu de consultar el tiquet, ja que si algun document no és vàlid o necessitau lliurar algun document més, us ho notificaran mitjançant aquest tiquet.
 • La comunicació amb la UIB es farà mitjançant comentaris, que voltros mateixos podeu afegir, també veureu els comentaris que els serveis administratius han fet.
 • Consell: Quan accediu a UIBdigital a la pantalla d'inici comprovau si teniu missatges d'avís, ja que si us han reclamat algun document també ho podreu saber mitjançant l'avís.

Consultau un exemple de com adjuntar documentació.

Presencialment

Si preferiu presentar la documentació presencialment, la podeu lliurar a:

Unitat d'Atenció a l'Alumne

 • Edifici Son Lledó, campus universitari. De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 hores.
 • Edifici prefabricat, campus universitari. De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 hores i també dijous de 16 a 18 hores.

Seu universitària de Menorca

 • Can Salort. Carrer de Santa Rita, 11. Alaior.

Seu universitària d'Eivissa i Formentera

 • Antic edifici de la Comandància. Carrer del Calvari, 1. Eivissa.
Per correu certificat

També podeu enviar la documentació per correu certificat a:

Universitat de les Illes Balears

Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica

Edifici Son Lledó

Cra. de Valldemossa, km 7,5

07122 Palma

Validació de la documentació

Si el candidat no aporta la documentació original o aporta credencials provisionals, l’admissió serà condicional. Una vegada admès, el candidat haurà d’aportar la documentació original (o credencial definitiva) en el procés de matrícula perquè aquesta sigui efectiva. Una vegada matriculat, el candidat serà alumne de la UIB.

En cas que es detecti frau en les còpies aportades o bé en cas que la credencial definitiva esdevingui una nota d’admissió inferior a la nota de tall, es revocarà l’admissió i s’anul·larà la matrícula, sense devolució de doblers en el primer cas.

Perquè la documentació estigui validada digitalment haureu d'aportar documents signats digitalment per l'organisme que els ha expedit o amb codi de verificació electrònica.

Alumnes a temps parcial

És la condició que, segons l'article 7 del Reglament acadèmic (FOU 429) pot sol·licitar l’estudiant que per diverses raons no pot seguir els estudis segons el que estableix la normativa general de mínim de crèdits de matrícula (que fixa cada any el decret del Govern de les Illes Balears).

Requisits

Trobar-se en un dels supòsits següents:

 • Estar treballant amb una mitjana de dedicació equivalent, com a mínim, a la meitat de la durada màxima de jornada ordinària de treball.
 • Estar afectat per una discapacitat física, sensorial o psíquica, en un grau igual o superior al 33 per cent, que és el que estableix la normativa que regula la reserva de places per a l’accés a la Universitat d’estudiants amb necessitats educatives especials.
 • Tenir 45 anys o més en la data d’inici del curs acadèmic.
 • Estar en situació de protecció a la família o haver de tenir cura de persones dependents.
 • Trobar-se en altres situacions extraordinàries que l’òrgan competent valori com a determinants per ser incorporat a la situació de dedicació a l’estudi a temps parcial.

 Documentació a aportar

Documentació acreditativa i justificativa dels requisits que es compleixin:

 • Un contracte de treball en vigor o un nomenament administratiu (a més, s'han d'aportar documents que provin l’activitat actual, com els justificants de cotització en qualsevol règim de la Seguretat Social o la capçalera d'una nòmina recent). 
 • El grau de discapacitat s’ha d’acreditar mitjançant el certificat emès per l’organisme competent per al seu reconeixement.

 • Còpia del document d'identitat per acreditar que hom és més gran de 45 anys.

 • Documentació per acreditar la situació de protecció a la família o d’haver de tenir cura de persones dependents.

 • Qualsevol altra documentació que acrediti una situació extraordinària.

Llistes d'admesos i terminis d'acceptació de plaça i matrícula per canvi d'estudis i/o universitat

Els alumnes podran consultar la seva admissió perUIBdigital. Hauran de seguir les instruccions de les llistes d'admesos i formalitzar la matrícula.

L'admissió és condicional. Un cop admès l'alumne ha de sol·licitar el reconeixement dels crèdits en el terminis establerts.

Per tenir l'admissió definitiva és necessari que la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits li reconegui almenys 30 crèdits.

Primera llista d’admesos

Data de publicació
11 de setembre de 2017.
Termini per acceptar la plaça o apuntar-se a la següent llista
de l'11 al 12 de setembre de 2017.
Termini per demanar reconeixement de crèdits
de l'11 al 12 de setembre de 2017.
Resolució de la CRITC
15 de setembre de 2017.
Termini de matrícula
del 20 al 21 de setembre de 2017.

Segona llista d’admesos

Data de publicació
20 de setembre de 2017.
Termini per acceptar la plaça
del 20 al 21 de setembre de 2017.
Termini per demanar reconeixement de crèdits
del 20 al 21 de setembre de 2017.
Resolució de la CRITC
25 de setembre de 2017.
Termini de matrícula
del 25 al 26 de setembre de 2017.