Matrícula en dos estudis

  • Els alumnes que cursin una titulació de grau o de màster es poden matricular d’una altra titulació de grau o de màster.
  • En qualsevol cas, no es poden iniciar simultàniament dos estudis de grau el mateix any, llevat dels casos previstos de programes combinats per cursar dues titulacions simultàniament (dobles titulacions).
  • En tots els casos se seguirà el procediment establert per als alumnes de nou ingrés.
  • L’estudiant que opta per la simultaneïtat de dues titulacions s’ha d’atenir a les condiciones docents de cada un dels estudis. L’eventual coincidència d’exàmens es resoldrà d’acord amb el que especifica l’article 29 del Reglament acadèmic de la Universitat.