Més grans de 45 anys

Què és la prova d'accés per als més grans de 45 anys?

This language version doesn't exist

És una prova que realitza la UIB per als més grans de 45 anys que no tenen els requisits acadèmics suficients per accedir als estudis universitaris.

Qui s'hi pot presentar?

This language version doesn't exist

Tots els que tenen o fan els 45 anys l'any natural en què es fan les proves i no estan en possessió de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la Universitat per altres vies.

Quan m'hi he de matricular?

This language version doesn't exist

La matrícula s'ha de formalitzar la segona quinzena del mes de gener presencialment al Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica o a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera.

Quan es fa?

This language version doesn't exist

N’hi ha una única convocatòria per any. La prova es fa durant el mes d’abril, un divendres horabaixa, i les entrevistes són durant el mes de maig.

Com és?

This language version doesn't exist

Són tres exàmens referits als àmbits següents:

  • Comentari de text
  • Llengua catalana
  • Llengua castellana

Hi haurà una sola proposta d’examen per a cada exercici.

Una vegada superada la fase d’exàmens, hauràs de realitzar una entrevista personal com a condició necessària per a l’admissió en l’estudi de grau  que elegeixis. Aquesta entrevista valora el grau de maduresa i idoneïtat respecte als estudis universitaris a què vols accedir, i determina si posseeixes uns coneixements mínims que et possibilitin seguir amb èxit els estudis.

Com es calcula la qualificació?

This language version doesn't exist

La qualificació de la fase d’exàmens serà la mitjana aritmètica dels tres exercicis, sempre i quan la qualificació de cada un dels exercicis sigui igual o superior a 4 punts. Per ser declarat apte és necessari obtenir una qualificació igual o superior a 5 punts. Un cop superada la fase d’exàmens, hauràs de fer una entrevista personal, en la qual has d’obtenir l’apte.

Quina correspondencia té amb els estudis?

This language version doesn't exist

La superació de la fase d’exàmens i de l’entrevista personal amb la qualificació d’apte no dóna dret de forma automàtica a l’adjudicació d’una plaça en l’estudi de grau corresponent, però sí a participar en el procediment d’admissió.

Els candidats que hagin superat la fase d’exàmens i l’entrevista personal i optin a una mateixa titulació, s’ordenaran segons la qualificació obtinguda i seran admesos en funció de les places disponibles. La reserva de places per a cada titulació per aquesta via és de l’1,5 per cent, amb el mínim d’una plaça.

Com em puc preparar?

This language version doesn't exist

A la pàgina <www.uib.cat/45> trobaràs els temaris i models d’exàmens d’anys anteriors per preparar-te per a la prova.

A més, hi ha alguns ajuntaments i alguns CEPA que també preparen per a la prova.