Més grans de 25 anys

Què és la prova d'accés per a més grans de 25 anys?

This language version doesn't exist

És una prova que realitza la UIB per als més grans de 25 anys que no tenen els requisits acadèmics suficients per accedir als estudis universitaris.

I jo, m'hi puc presentar?

This language version doesn't exist

Sí, sempre que tenguis 25 anys o els facis dins l'any natural en què es fan les proves.

Quan m'hi he de matricular?

This language version doesn't exist

La matrícula sol ser entre el mes de gener i febrer. Es fa una sol·licitud per UIBdigital i, en cas que s'hagi de presentar documentació, s'ha de lliurar al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica (Son Lledó o a la Unitat d'Atenció a Alumne, edifici prefabricat, campus universitari) o a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera.

Quan són els exàmens?

This language version doesn't exist

Hi ha una única convocatòria per any. La prova es fa durant el mes d’abril, en dos dies, un divendres horabaixa i el matí del dissabte.

Com és?

This language version doesn't exist

Són sis exàmens estructurats en dues fases:

  • Fase general (obligatòria per a tothom): català, castellà, comentari de text i llengua estrangera (anglès, francès, alemany, italià o portuguès).
  • Fase específica: entre cinc opcions, l’alumne n’ha de triar una, la qual cosa implica que s’examina de la matèria obligatòria corresponent i d’una d’optativa que pot triar entre les que s’ofereixen per a la seva opció d’accés.

Hi haurà una sola proposta d’examen per a cada exercici.

Si t’examines de dues matèries que siguin coincidents en diferents opcions d’accés, t’hauràs examinat de més d’una opció i, per tant, tindràs preferència d’accés a tots els estudis universitaris vinculats a aquestes opcions d’accés.

 

Com es calcula la qualificació?

This language version doesn't exist

La qualificació de la fase general serà la mitjana aritmètica dels quatre exercicis; i la de la fase específica, la mitjana dels dos exercicis escollits.

La nota d’accés serà el resultat de la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en la fase general i en l’específica, sempre que la qualificació de cada una de les fases sigui igual o superior a 4.

Cal tenir en compte que per ser declarat apte és necessari obtenir una qualificació final igual o superior a 5 punts.

Quina correspondencia té amb els estudis?

This language version doesn't exist

La part específica determina la correspondència amb cada una de les cinc branques de coneixement a les quals s’adscriuen els ensenyaments universitaris de grau. Per tant, l’opció que hagis triat i de la qual t’examinis dóna preferència per accedir a les titulacions de la branca de coneixement que hi estan adscrites.

S’ha de tenir en compte que, per a aquells estudis que tenen numerus clausus, l’adjudicació de places es fa reservant un 5 per cent de les places disponibles entre els candidats aptes i prioritzant l’opció i la qualificació final obtinguda.

Trobaràs la vinculació entre branques de coneixement i estudis universitaris a <www.uib.cat/25>.

Com em puc preparar?

This language version doesn't exist

A la pàgina <www.uib.cat/25> trobaràs els temaris i models d’exàmens d’anys anteriors per preparar-te per a la prova.

A més, hi ha alguns ajuntaments i alguns CEPA que també preparen per a la prova.

 

Si tenc el Batxillerat, puc fer la prova?

This language version doesn't exist

Pots fer-la si no has superat la prova d'accés a la universitat per a Batxillerat (selectivitat). Si tens la PAU, no t'hi pots presentar.

Com puc obtenir la targeta de qualificació acreditativa?

This language version doesn't exist

Si no l'has rebuda per correu electrònic amb el CVE, pots recollir-la presencialment al Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica o a les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Fomentera. També pots sol·licitar-la a <alumnes@uib.cat> a partir de la data establerta a la convocatòria corresponent.

I si no estic d'acord amb els resultats obtinguts?

This language version doesn't exist

Si no estàs d'acord amb les qualificacions, pots presentar una reclamació en el termini establert.

Puc presentar-me només a la fase específica si vaig suspendre la prova d'accés?

This language version doesn't exist

Sí, sempre que la qualificació de la fase general sigui igual o superior a 4 punts, perquè per superar la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, es fa la mitjana aritmètica entre fase general i fase específica i la qualificació ha de ser igual o superior a 5 punts. 

És obligatori l'exercici de Llengua Catalana?

This language version doesn't exist

Sí. En el termini de matrícula, es pot sol·licitar a la Comissió Organitzadora de la Prova l'exempció de l'exercici de Llengua Catalana el qui faci menys de tres anys que resideixen en territori de parla catalana i que no tinguin cap qualificació prèvia de llengua catalana. Aquesta condició s'ha d'acreditar amb un volant personal històric d'empadronament de l'ajuntament que correspongui.