Normativa

This language version doesn't exist

Estudis de grau

Estudis de 1r i 2n cicle

 

Normativa dels estudis de postgrau de la UIB

This language version doesn't exist

La UIB es regeix per la legislació de la Unió Europea que sigui aplicable, per la LOU, per les normes que dictin l’Estat i la comunitat autònoma de les Illes Balears en l’exercici de les seves respectives competències, pels Estatuts, que constitueixen la norma bàsica del règim del seu autogovern, i per la seva normativa de desenvolupament.

LOU, Estatuts de la UIB i Reglament acadèmic

Normativa de Carācter General dels estudis de māster

This language version doesn't exist

El Centre d'Estudis de Postgrau (CEP) i les activitats que s'hi duen a terme s'han d'ajustar al compliment de les normes i procediments vigents que es presenten a continuació. Aquesta informació s'agrupa en els blocs: normativa de caràcter general, normativa pròpia de la UIB i normes de procediment del C.E.P., règim de permanència i transferència i reconeixement de crèdits.

Normativa de Caràcter General

 • Reial decret 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifiquen el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. [PDF (ca) - html (es)]
 • Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i la declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat. [PDF (ca) - html (es)]
 • Reial decret 534/2013, de 12 de juliol, pel qual es modifiquen els Reials decrets 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat; i 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles. [PDF (ca) - html (es)]
 • Reial Decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials. [PDF (ca)  - html (es)]
 • Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'establix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. [PDF (ca) - html (es)]
 • Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials [PDF - html (es) - Text consolidat dia 3 de juny de 2016]
  Modificat pel RD 195/2016 de 3 de juny de 2016 (PDF - HTML)
 • Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 16 de novembre de 2005 (Num. 20522), per la qual s'estableix el procediment per a l'autorització d'estudis oficials de postgrau a les Illes Balears [PDF (ca) - PDF (es)]
Decret de preus públics
 • Decret 44/2016, de 22 de juliol, pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears [HTML - PDF]

Normativa Pròpia de la Universitat de les Illes Balears

 • 11154. ACORD NORMATIU, del dia 4 de novembre de 2014 pel qual es regula el funcionament del Centre d'Estudis de Postgrau.
 • 10040. Consell de Govern. Aprovació del Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears 
 • 10571. CORRECCIÓ d'error de l'Acord normatiu 10533/2013, de 15 de febrer, pel qual es modifica l'Acord normatiu 9093/2009, de 5 de juny, pel qual s'aprova la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat.
  • 10533. ACORD NORMATIU del dia 15 de febrer de 2013 pel qual es modifica l'Acord normatiu 9093/2009, de 5 de juny, pel qual s'aprova la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat.
  • 9093. ACORD NORMATIU, de 5 de juny de 2009, pel qual s'aprova la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat.

Normes de Procediment del C.E.P.

Informació de:

 

Normativa de carācter general dels estudis doctorats

This language version doesn't exist

Normativa de caràcter general

 • Reial decret 195/2016, de 13 de maig, pel qual s'estableixen els requisits per a l'expedició del Suplement Europeu al Títol Universitari de Doctor. [PDF (es) - HTML (es)]
 • Reial decret 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifiquen el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. [PDF (ca) - html (es)]
 • Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i la declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat. [PDF (ca) - html (es)]
 • Reial decret 534/2013, de 12 de juliol, pel qual es modifiquen els Reials decrets 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat; i 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles. [PDF (ca) - [html (es)]
 • Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. [PDF (es) - html (es) - Text consolidat dia 3 de juny de 2016]
 • Reial Decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials. [PDF (ca)  - html (es)]

Normativa pròpia de la UIB per a estudis de doctorat

 • 11331. ACORD NORMATIU del dia 23 de març de 2015 pel qual s'aproven els requisits d'accés als estudis de doctorat per als llicenciats, enginyers, arquitectes, diplomats, enginyers tècnics i arquitectes tècnics.
 • 11330. ACORD NORMATIU del dia 23 de març de 2015 pel qual es modifica l'Acord normatiu 11037/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears. [versió en català] - [versió en castellà]
  • ACORD NORMATIU 11037, del dia 22 de juliol de 2014 pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears.
 • ACORD NORMATIU 10909, del dia 5 de febrer de 2014 pel qual es modifica l'Acord normatiu 10041/2011, de 22 de novembre, pel qual es crea l'Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears.

Procediments generals de l'Escola de Doctorat

En l'apartat "Procediments generals" podeu trobar informació sobre els Procediments per l'admissió i matrícula en un programa de doctorat, el Codi de Bones Pràctiques, la Carta de Tesi, els Criteris de format de la tesi doctoral a la UIB i altra informació rellevant.

Títols propis