Acreditació d'experiència laboral

This language version doesn't exist

Informació de l'accés

Requisits

 • Haver complert 40 anys l'any natural en què s'inicia el curs acadèmic per al qual sol·liciten l'accés.
 • No posseir cap titulació que habiliti per accedir a la Universitat.
 • Acreditar experiència laboral o professional en relació amb l'ensenyament de grau per al qual sol·liciten l'accés.

Dades del procediment d'accés

Fase de valoració

 
This language version doesn't exist

Fase d'entrevista personal

 • Una vegada superada la fase de valoració, la comissió avaluadora passarà l'expedient del corresponent procediment d'accés a la comissió de reconeixement i transferència de crèdits del grau al qual es vol accedir.
 • La comissió de reconeixement i transferència de crèdits convocarà, mitjançant la pàgina web de la UIB, el sol·licitant a l'entrevista i li indicarà el lloc, el dia i l'hora que tindrà lloc. Es considerarà que els interessats que no hi assisteixin desisteixen de la seva sol·licitud.
 • A l'entrevista es valorarà i apreciarà la maduresa i idoneïtat dels candidats per seguir amb èxit l'ensenyament universitari oficial de grau triat. Els criteris que s'hi han de valorar, com a mínim, són: maduresa, motivació, idoneïtat de la formació prèvia i idoneïtat de l'experiència laboral o professional.
 • La comissió farà constar a l'acta de qualificacions corresponent els aspectes valorats i la qualificació parcial obtinguda per cada un dels candidats.
 • El resultat de la fase d'entrevista personal serà d'apte o no apte.
This language version doesn't exist

Qualificació

 
This language version doesn't exist

Reclamacions

 • Les persones interessades podran, sobre la qualificació final obtinguda, presentar una reclamació. El termini de presentació de reclamacions és de tres dies hàbils comptats a partir de la data de publicació de les qualificacions. La sol·licitud en què s'ha d'exposar la reclamació s'ha de presentar al Registre General de la UIB, adreçada al president de la comissió avaluadora.
 • Transcorregut el termini de presentació de reclamacions i una vegada resoltes, si se n'han presentades, es publicarà la relació definitiva de qualificacions. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, s'hi pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar a partir de la data de la publicació d'aquesta resolució, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri pertinent, d'acord amb les disposicions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Persones amb discapacitat o necessitats especials

 • Per a les persones que justifiquin degudament que presenten alguna discapacitat, les comissions de valoració de la Universitat de les Illes Balears amb la col·laboració de l' Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials de la Universitat de les Illes Balears , establirà les mesures oportunes perquè aquestes persones puguin realitzar l'entrevista personal en les condicions adequades a la seva situació.
 • S'han de presentar en el moment de la inscripció, els informes corresponents del Centre Base de la Direcció General d'Atenció a la Dependència de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració o òrgan competent d'acord amb el Reial decret 1414/2006, d'1 de desembre.

Normativa aplicable

Convocatòria 2017

1a fase: valoració

Matrícula de la fase de valoració

Termini per a l'inscripció presencial
ampliat fins al 3 de febrer a les 14 hores, presencialment
Preu
46,11*

* Sobre aquest preu s’aplicarà el 50 per cent de reducció per a beneficiaris amb el títol de família nombrosa general, i la matrícula serà gratuïta per als que tinguin el títol de família nombrosa especial, a les víctimes d'actes terroristes, víctimes de violència de gènere i joves tutelats i extutelats en vies d'emancipació.

Formalització de la matrícula

Els candidats que vulguin sol·licitar l'accés per als més grans de 40 anys han de formalitzar la matrícula a:

Documentació que cal presentar

 • Full de sol·licitud (per duplicat)
 • Fotocòpia del document nacional d'identitat, NIE o passaport.
 • Currículum.
 • Carta de motivació on es justifiqui l'interès per cursar l'ensenyament oficial de grau escollit.
 • Documentació acreditativa d'experiència laboral o professional relacionada amb l'ensenyament universitari oficial de grau triat.
 • Documentació acreditativa de la formació relacionada amb l'ensenyament universitari oficial de grau triat, si escau.
 • Documentació acreditativa del coneixement de català, si escau.
 • Documentació acreditativa del coneixement de terceres llengües, si escau.

Les persones que vulguin fer valer la documentació d’anys anteriors i no aporten documentació nova no cal que facin el pagament. Serà suficient que emplenin el full de sol·licitud per ser considerats candidats per a aquesta convocatòria.

De tota la documentació original se n'ha d'aportar, conjuntament, fotocòpia a l'efecte de confrontar-la

No es valoraran els mèrits del currículum que no quedin acreditats.

Publicació dels resultats de la fase de valoració

2a fase: entrevista personal

Termini per a l'inscripció a l'entrevista personal
17 i 20 de febrer de 2017
Preu de l’entrevista personal
46,11*
Forma de pagament
Un cop feta la inscripció, al candidat li lliuraran el rebut de pagament nominal per fer efectiu l'import indicat. El candidat no caldrà que torni a la Universitat per acreditar el pagament, serà l'entitat bancaria qui ens ho comunicarà, i a partir d'aquest moment la matrícula serà efectiva
Realització de l'entrevista personal
del 7 al 10 de març de 2017
Resultat de l'entrevista personal

*Sobre aquest preu s’aplicarà el 50 per cent de reducció per a beneficiaris amb el títol de família nombrosa general, i la matrícula serà gratuïta per als que tinguin el títol de família nombrosa especial, a les víctimes d'actes terroristes, víctimes de violència de gènere i joves tutelats i extutelats en vies d'emancipació.

Publicació de les qualificacions finals i reclamació de la qualificació final

Reclamacions

 21 i 22 de març de 2017

Resultats finals. Publicació de la llista d’admesos

Altres dades