Acreditació d'experiència laboral

This language version doesn't exist

Informació de l'accés

Requisits

  • Haver complert 40 anys l'any natural en què s'inicia el curs acadèmic per al qual sol·liciten l'accés.
  • No posseir cap titulació que habiliti per accedir a la Universitat.
  • Acreditar experiència laboral o professional en relació amb l'ensenyament de grau per al qual sol·liciten l'accés.

Dades del procediment d'accés

Fase de valoració

 
This language version doesn't exist

Fase d'entrevista personal

 
This language version doesn't exist

Qualificació

 
This language version doesn't exist

Reclamacions

 
This language version doesn't exist

Convocatòria 2018

1a fase: valoració

 
This language version doesn't exist

2a fase: entrevista personal

 
This language version doesn't exist

Altres dades