Doctorat en Història, Història de l'Art i Geografia (THAG): 2016-17


Branca de coneixement Arts i Humanitats
Coordinador de la titulació
BOE publicació
Serveis administratius responsables
 • Escola de Doctorat
Personal de contacte
Centre responsable Escola de Doctorat

Descriptor de la titulació

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

L'admissió es realitzarà d'acord amb el que preveu l'article 6, segon apartat, de la Disposició Addicional Segona del Reial decret 99/2011, de 28 de gener. Les titulacions més apropiades per accedir al programa de Doctorat en Història, Història de l'Art i Geografia són les dels llicenciats i graduats en aquestes especialitats, i també en Belles Arts, Geologia i Ciències Ambientals. També els màsters relacionats amb les especialitats esmentades. La selecció dels alumnes la durà a terme la comissió acadèmica del programa de doctorat que, en cas que el nombre de preinscripcions superi el nombre de places disponibles, aplicarà com a criteris d'admissió els següents:

 • L'expedient acadèmic de les titulacions prèvies de grau i postgrau (80%). La puntuació es ponderarà sobre la base del nombre de crèdits de l'assignatura, independentment si són de grau, llicenciatura, enginyeria o postgrau.
 • Valoració d'una declaració de motius que impulsen el doctorand a matricular-se en aquest programa de doctorat (10%). En aquest apartat es valorarà el grau de motivació, la claredat de l'exposició i la relació amb les línies d'investigació que integren el programa.
 • Altres mèrits: (10%). Els aliens a l'expedient acadèmic.

Activitats Formatives Especialitzades i Transversals

Les activitats formatives especialitzades o específiques són obligatòries, excepte l'activitat E5 o programa de mobilitat.
Pel que fa a les activitats transversals, el nombre d'hores que ha de realitzar l'alumne de doctorand del present programa és de 30.
L'elecció la realitzarà l'alumne entre les activitats transversals ofertes per la Universitat. S'aconsella cursar la T1 o la T2. En cas de dubte, consultau-ho a algun membre de la comissió acadèmica del present programa.

Activitats específiques a impartir al primer o segon semestre:

 • (E1) Seminaris d'investigació.
 • (E2) Seminaris impartits pel doctorand.
 • (E3) Preparació de comunicacions científiques.

Activitats transversals del primer semestre:

 • (T1) Communication skills in English: Written and Oral expression (mòdul I).
 • (T2) Tècniques de recerca bibliogràfica.

Activitats transversals del segon semestre:

 • (T3) Communication skills in English: Written and Oral expression (mòdul II).
 • (T4) Ètica i integritat de la investigació científica.

Activitats a realitzar al primer o segon semestre

 • (M1, opcional) Activitats de mobilitat:
  • Assistència a cursos (seminaris, tutories, escoles o cursos d'estiu...) d'interès (a criteri de la comissió acadèmica del programa).
  • Assistència a congressos científics i estades de recerca en altres centres.
  • Conferències impartides per experts en l'àmbit de recerca.
  • Assistència a cursos d'especialització (transversals o específics).
Communication skills in English: Written and Oral expression (Módulo I)
Objetiu Activitat de formació transversal amb l'objectiu d'assolir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral).
Nombre d'horas 30
Requisits Acreditar el nivell d'anglès B2
Modalitat Intensiu i transversal
Temporalitat 1r semestre de cada curs acadèmic
Any 1r any
Procediment de control Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat No és procedent
Seminaris de reserca
Objetiu Assistir a seminaris impartits per investigadors del programa o relacionats amb aquest, per familiaritzar-se amb les tècniques d'investigació
Nombre d'horas 30 hores. A realitzar en tres anys pels estudiants a temps complet i en cinc pels de temps parcial
Requisits Estar matriculat en el programa
Modalitat Específica i puntual segons previ anunci o comunicació als doctorands
Temporalidad Al llarg del curs acadèmic
Any Anual
Procediment de control Justificant d'assistència
Mobilitat Si escau (opcional)
Seminaris impartits pel doctorand
Objetiu Preparació, exposició i defensa del treball de recerca realitzat pel doctorand durant cada anualitat
Nombre d'horas 18 hores. Els estudiants a temps complet hauran d'impartir un seminari anual, i els de temps parcial, tres seminaris al llarg de cinc anys.
Requisits Estar matriculat en el programa i tenir l'autorització del director/tutor de tesi
Modalitat Específica i puntual
Temporalitat Al llarg del curs acadèmic en les sessions prèviament anunciades
Any Anual
Procediment de control A càrrec del director o tutor de la tesi
Movilidad Opcional. Segons el parer de la comissió acadèmica
Preparació de comunicacions científiques
Objetiu Adquirir conocimiento y experiencia para llevar a cabo una comunicación/exposición científica.
Nombre d'horas 10
Requisits Estar inscrit en el programa
Modalitat Específica. Puntual i a desenvolupar obligatòriament en una sola ocasió
Temporalitat A partir del segon any d'estar matriculat en el programa
Any Ibídem
Procediment de control Director/tutor de tesi i/o certificat d'assistència i presentació en un congrés, fòrum, etc.
Mobilitat Es preveu com a opcional, i s’aconsella als alumnes que presentin les seves comunicacions en fòrums/congressos nacionals/internacionals.
Activitats de mobilitat (opcional)
Objetiu Establir contactes amb altres comunitats científiques
Nombre d'horas  
Requisits Estar inscrit en el programa
Modalitat Opcional. Específica
Temporalitat En el termini de permanència en el programa
Any Indiferent
Procediment de control Director/tutor de tesi i/o responsable del programa de mobilitat
Mobilitat Es consideren com a activitats de mobilitat l'assistència a cursos especialitzats o a congressos científics, i les estades de recerca en altres centres. Igualment es poden incloure aquí, si escau, els seminaris de recerca i els seminaris impartits pel doctorand, sempre d'acord amb la comissió acadèmica

Pla Tutorial

L'organització del programa s'adequarà al que preveu el Reial decret 99/2011 i al Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la UIB, especialment als articles 9 a 13, sobre supervisió de tesis doctorals.

El present programa aspira, a més d'afavorir la investigació multidisciplinària, a potenciar les codireccions de tesis nacionals o internacionals. Per a això, s'utilitzaran, entre altres recursos, els derivats dels programes ERASMUS per a doctorat.

Al principi de cada curs acadèmic, la comissió acadèmica o una part dels seus components, informarà els alumnes dels aspectes del pla tutorial.

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustaran als " procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011) "

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador  José Juan Vidal
Secretari  Miquel Grimalt Gelabert
Professora   Sebastiana María Sabater Rebassa
Professor   Sebastià Serra Busquets

Objectius generals

El present doctorat és el resultat de la unió de tres doctorats anteriors que corresponien a les llicenciatures / els graus d’Història, d’Història de l'Art i de Geografia, que s'impartien i s'imparteixen a la UIB. La finalitat d'aquesta unió, d'acord amb el que preveu el Decret corresponent, és optimitzar els recursos de cada un dels esmentats estudis, especialment pel que fa a la sèrie d'activitats complementàries que es requereixen per assolir l'objectiu final: l’elaboració i defensa de la tesi doctoral. L'aliança de les tres especialitats no implica la pèrdua de la respectiva autonomia, d'aquesta manera, el futur doctorand podrà adequar i inserir el perfil específic de la seva investigació de tesi, segons s'especifica en les línies d'investigació compreses a l'apartat tres del present document.

Línies de recerca

 1. Història general (àrees de Prehistòria i Història Antiga, Història Medieval, Història Moderna i Història Contemporània) i història de l'art.
 2. Territori, medi i societat: àrea de Geografia.

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Si voleu ajudar-nos a millorar, teniu un comentari,consulta o suggeriment el podeu fer mitjançant el nostre formulari de contacte de l'Escola de Doctorat.

Sistema de garantia de qualitat

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de doctorat a la UIB