Doctorat en Física (TFIS): 2016-17


Branca de coneixement Ciències
Coordinador de la titulació
Menció cap a l'excel·lència ME2011-0104 BOE-253 de 20/10/2011 resolució 16518
BOE publicació
Serveis administratius responsables
 • Escola de Doctorat
Personal de contacte
Centre responsable Escola de Doctorat

Descriptor de la titulació

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

La titulació d'ingrés recomanada inclou llicenciats o graduats en branques científiques i enginyers (superiors o tècnics) que estiguin en possessió d'un títol de Màster universitari. També s'admetran alumnes amb titulacions estrangeres equivalents. Com a norma general, es considera que s'ajusten al perfil d'ingrés els Màsters específics de qualsevol universitat que estiguin relacionats amb alguna de les línies d'investigació d'aquest programa de doctorat (veure línies de recerca ). Les capacitats i coneixements d’aquests Màsters han d’incloure un domini de la Física, Matemàtiques i llenguatges de programació, així com el domini de la llengua anglesa a nivell de lectura i comprensió de textos científics.

Per a aquells estudiants que no comptin amb un perfil d'ingrés adequat al programa de doctorat en Física, la comissió acadèmica establirà els complements de formació per desenvolupar de forma adequada el programa de doctorat. Aquesta formació complementària consistirà en assignatures dels Màsters universitaris afins al programa de doctorat i oferts a la UIB (Màsters Universitaris: Física, Física Avançada i Matemàtica Aplicada, i Física de Sistemes Complexos), fins a un màxim de 30 crèdits.

Activitats Formatives Especialitzades i Transversals

Tenint en compte els objectius formatius dels estudiants i la seva condició d’estudiants a temps complet o a temps parcial, la comissió acadèmica del programa de doctorat en Física els recomanarà, sempre amb caràcter Optatiu (O), la realització d'alguna de les activitats de formació transversal (T) ofertes per l'Escola de Doctorat de la UIB. Per al curs 2013-2014 aquestes activitats són:

Activitats primer semestre:

 • (T1, O) Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul I).
 • (T2, O) Tècniques de recerca bibliogràfica.

Activitats segon semestre:

 • (T3, O) Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul II).
 • (T4, O) Ètica i integritat de la investigació científica.
 • (T5, O) Models de transferència tecnològica.

Així mateix, l'estudiant durà a terme les següents activitats formatives d'especialització (E). Se’l podrà eximir de dur a terme les activitats que requereixin mobilitat (M) quan acrediti degudament la impossibilitat material de fer-les. Les activitats previstes són

 • (E1)     Assistència a seminaris de recerca (30 h al llarg dels tres cursos acadèmics).
 • (E2)     Impartició de seminaris de recerca (un cada curs acadèmic).
 • (E3)     Tutories (90 h, distribuïdes de manera més o menys homogènia durant els tres cursos acadèmics).
 • (E4, M) Preparació i presentació d'una comunicació científica (2n o 3r curs acadèmic).
 • (E5)     Preparació i escriptura d'un article per a una revista indexada al JCR (2n o 3r curs acadèmic).
 • (E6, M) Estada de recerca en un altre centre (2n o 3r curs acadèmic).

Activitats Transversals:

T1,O - Communication skills in English: Written and Oral expression (Mód. I)
Objectiu Assolir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral).
Nombre d'hores 30
Requisits Acreditar nivell d'anglès B2
Modalitat Intensiu i transversal. Caràcter Optatiu.
Temporalitat 1r semestre de cada curs acadèmic
Any 1r any
Procediment de control Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat No procedeix
T2,O – Tècniques de recerca bibliogràfica
Objectiu Adquirir la capacitat de fer i gestionar recerques bibliogràfiques sobre un tema d'investigació en diferents bases bibliogràfiques públiques i privades.
Nombre d'hores 30
Requisits Cap
Modalitat Intensiu i transversal. Caràcter Optatiu.
Temporalitat 1r semestre de cada curs acadèmic
Any 1r any
Procediment de control Activitats en les quals els estudiants poden practicar les seves habilitats per a la recerca bibliogràfica.
Mobilitat No procedeix
T3,O - Communication skills in English: Written and Oral expression (Mód. II)
Objectiu Assolir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral).
Nombre d'hores 30
Requisits Acreditar nivell d'anglès B2
Modalitat Intensiu i transversal. Caràcter Optatiu.
Temporalitat 2n semestre de cada curs acadèmic
Any 1r any
Procediment de control Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió oral fluida per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat No procedeix
T4,O – Ètica i integritat de la investigació científica
Objectiu Comprendre la finalitat i objectius de la investigació científica en qualsevol àrea de recerca.
Nombre d'hores 30
Requisits Cap
Modalitat Intensiu i transversal. Caràcter Optatiu.
Temporalitat 2n semestre de cada curs acadèmic
Any 1r any
Procediment de control
Mobilitat No procedeix
T5,O – Models de Transferència Tecnològica
Objectiu Aprendre formes d'implementar la transferència del coneixement i innovació, legislació bàsica de R+D+i i Protecció de la propietat industrial i intel·lectual.
Nombre d'hores 30
Requisits Cap
Modalitat Intensiu i transversal. Caràcter Optatiu.
Temporalitat 2n semestre de cada curs acadèmic
Any 1r any
Procediment de control
Mobilitat No procedeix

Activitats Específiques:

E1 – Assistència a seminaris de recerca
Objectiu Assistir a seminaris impartits per investigadors vinculats al programa de doctorat i convidats de reconegut prestigi (preferiblement de centres de recerca estrangers).
Nombre d'hores 30
Requisits Cap
Modalitat Específica. Caràcter obligatori.
Temporalitat No prefixada.
Any Distribuïda al llarg dels 3 anys.
Procediment de control De cada un dels seminaris el doctorand haurà de presentar un justificant d'assistència signat per l'organitzador on consti el títol, data i durada del seminari. Aquests justificants s'inclouran en el Document d'Activitats del Doctorand.
Mobilitat No procedeix
E2 – Seminaris impartits pel doctorand
Objectiu Aprenentatge de la preparació, exposició i defensa pública del treball realitzat durant cada anualitat davant de la resta d'estudiants i professors del programa de doctorat. L'activitat es durà a terme sota la supervisió i guia del director de tesi.
Nombre d'hores 18
Requisits Cap
Modalitat Específica. Caràcter obligatori.
Temporalitat 2n semestre de cada curs acadèmic
Any Un seminari anual.
Procediment de control El director o tutor haurà d'acreditar i avaluar la realització dels seminaris, que es detallaran en el Document d'Activitats del Doctorand.
Mobilitat No procedeix
E3 – Tutories
Objectiu Mantenir reunions entre l’estudiant i el director de Tesi per aprofundir en aspectes com el coneixement científic en el context del tema de recerca, el maneig de tecnologies i entorns de programari necessaris per a realitzar la investigació, el disseny i anàlisi de experiments, i la discussió i difusió dels resultats de la investigació.
Nombre d'hores 90
Requisits Cap
Modalitat Específica. Caràcter obligatori.
Temporalitat No prefixada.
Any Distribuïda al llarg dels 3 cursos acadèmics.
Procediment de control El compliment de les tutories ha de ser acreditat anualment mitjançant una declaració conjunta del director de tesi i de l’estudiant.
Mobilitat No procedeix
E4 – Preparació d'una comunicació científica
Objectiu Adquirir formació i experiència en el camp de la comunicació científica. La major part de l'activitat consistirà en la preparació i enviament del resum de la comunicació, que haurà d'estar relacionada amb el tema de la Tesi. Inclou també l'exposició pública de la comunicació a un congrés, conferència, reunió de treball o tallers doctorals, que poden ser nacionals o internacionals.
Nombre d'hores 10
Requisits Cap
Modalitat Específica. Caràcter obligatori *.
Temporalitat No prefixada.
Any 2n o 3r curs acadèmic.
Procediment de control Pel que fa a la preparació de la comunicació: justificant del director de tesi o tutor i còpia del text que l'acompanya (resum curt o article). Pel que fa a la seva presentació: certificat d'assistència, programa de l'esdeveniment o acte en els quals s'acrediti la presentació de la mateixa. Els dos justificants s'adjuntaran al Document d'Activitats del Doctorand.
Mobilitat * En tractar-se d'una activitat que exigeix mobilitat, es podrà eximir de la presentació de la comunicació (no de la seva preparació) als estudiants que justifiquin adequadament la impossibilitat de fer-ho en congressos o reunions de treball locals i que a més no puguin obtenir finançament per fer-ho en congressos celebrats en altres ciutats.
E5 – Preparació i escriptura d'un article en una revista indexada al JCR
Objectiu Adquirir formació addicional en la difusió de resultats a partir de la publicació de com a mínim un article científic relacionat amb el tema de la Tesi en una revista indexada en el JCR.
Nombre d'hores 30
Requisits Cap
Modalitat Específica. Caràcter obligatori.
Temporalitat No prefixada.
Any 2n o 3r curs acadèmic.
Procediment de control Referència de la publicació o carta d'acceptació de l'editor. La publicació o acceptació de l'article serveix com a criteri de superació de l'activitat.
Mobilitat No procedeix
E6 – Estada de recerca en un altre centre
Objectiu Dur a terme una estada en un centre d'investigació fora de l'àmbit de les Illes Balears. El seu objectiu és múltiple: d'una banda, aprofundir en el desenvolupament d'un o diversos aspectes del tema de la Tesi Doctoral en col·laboració amb el grup receptor; de l'altra, enriquir la formació global de l'estudiant en termes de diversitat ètnica i cultural, mitjançant la seva interacció amb investigadors i doctorands d'altres procedències.
Nombre d'hores 160
Requisits Cap
Modalitat Específica. Caràcter optatiu.
Temporalitat No prefixada.
Any 2n o 3r curs acadèmic.
Procediment de control Elaboració d'un petit informe resumint les activitats realitzades i els èxits aconseguits, i que haurà de comptar amb el vistiplau del professor ó investigador de contacte del centre d'acollida. Aquest informe s'inclourà en el Document d'Activitats del Doctorand.
Mobilitat Els fons propis dels grups de recerca que el sostenen, el programa específic del Vicerectorat d'Investigació de la UIB i els complements de les beques (FPU, FPI, JAE-CSIC, CAIB,...) permetran el finançament del viatge i l'estada dels doctorands. Així mateix, es poden sol·licitar els ajuts dels programes del Ministeri per a mobilitat d'estudiants de Programes de Doctorat amb Menció cap a l'Excel·lència.

 

Pla Tutorial

Segons el que estableix l'article 11. Supervisió i seguiment del doctorand del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears especifica que en el moment de matrícula es materialitzarà per a cada estudiant el Document d'Activitats del Doctorand. De conformitat amb l'Acord executiu 9864/2011, de 5 de juliol, sobre el registre de les activitats dels doctorands (FOU núm. 351, de 22 de juliol ), el doctorand es compromet formalment, mitjançant escrit signat a l'efecte, a mantenir un registre actualitzat de totes les activitats formatives i de recerca que porti a terme en el marc del programa de doctorat que cursi, en el qual s’ha d'incloure: publicacions en revistes especialitzades, assistència a reunions o congressos científics, presentació de ponències en reunions o congressos científics, assistència a cursos, seminaris i altres activitats formatives, estades de recerca en altres institucions, beques o ajuts rebuts i qualsevol altra informació que sigui rellevant per a la formació doctoral. El suport material d'aquest document serà l'aplicació de gestió de currículums de la Universitat de les Illes Balears (GREC: https://webgrec.uib.es/ ) o qualsevol altra que el Consell de Direcció de la UIB pugui determinar en substitució d’aquesta.
També s'estableix que abans d'acabar el primer any, el doctorand elaborarà un pla de recerca que ha d'incloure la metodologia a utilitzar i els objectius a assolir, així com els mitjans i la planificació temporal per aconseguir-ho. Aquest pla es pot millorar i detallar al llarg de la seva estada al programa i ha d'estar avalat pel tutor i el director. La comissió acadèmica del programa ha d'avaluar anualment el pla de recerca i el document d'activitats juntament amb els informes que a aquest efecte han d'emetre el tutor i el director. L'avaluació positiva és requisit indispensable per continuar en el programa. En cas d'avaluació negativa, que ha de ser degudament motivada, el doctorand ha de tornar a ser avaluat en el termini de sis mesos, i a tal efecte s'elaborarà un nou pla de recerca . En el supòsit de produir-se una nova avaluació negativa , el doctorand serà donat de baixa definitiva en el programa.
El procediment que utilitzarà la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Física per a l'assignació de Tutor i Director de Tesi és el següent:

 1. A cada curs acadèmic la Comissió designarà per a cada línia d'investigació un Tutor de Tesi d'entre el personal vinculat de forma permanent als òrgans proponents (Departament de Física, IFISC i IMEDEA) que hagin dirigit una tesi en els últims 5 anys.
 2. Un cop admès el doctorand al programa, la Comissió li assignarà el Tutor depenent de la línia de recerca triada en la sol·licitud d'admissió.
 3. El Tutor, un cop escoltat l'estudiant, serà l'encarregat de proposar a la Comissió un director de Tesi d'entre tots els doctors participants en el programa de doctorat, tenint en compte el tema de recerca i la seva situació com a estudiant a temps complet o parcial.
 4. El director serà formalment assignat al doctorand per la Comissió en un termini màxim de 2 mesos a partir de l'admissió al programa.

Els canvis que es produeixin en relació amb els tutors i directors de Tesi durant la realització del doctorat seran resolts per la Comissió Acadèmica.

El programa de doctorat en Física preveu la direcció múltiple o co-direcció de tesis doctorals en els següents supòsits:

 1. Per afavorir la investigació multidisciplinar. L'existència de diferents àmbits del coneixement en un mateix campus universitari, que incorpora un gran nombre de grups de recerca, incentiva la realització de projectes de recerca interdisciplinaris que afavoreixen la generació de nous coneixements.
 2. Per afavorir la internacionalització mitjançant co-directors d'altres països. Aquesta tendència ja es va iniciar sota el RD 778/1998, i es va continuar en els programes sota el RD 1393/2007.
 3. Per afavorir la incorporació de directors novells, al costat de directors experimentats, a la tasca de supervisió de tesis doctorals.

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustarà als procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011) :

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador  Damià Gomis Bosch
Sacretària  Alícia Sintes Olives
Professor   Jaume Pons Morro
Professor   Raúl Toral Garcés
Professor   Pere Colet Rafecas

Objectius generals

L'objectiu del Programa de Doctorat en Física no es limita a donar continuïtat als estudis de Grau/Llicenciatura i Màster en Física de la UIB. Des dels seus inicis, aquest programa ha tingut bons nivells de projecció exterior i ha atret nombrosos estudiants d'altres universitats d'Espanya i de l'estranger. Això es deu a la seva orientació cap a la formació d'acadèmics i professionals del més alt nivell científic, amb capacitat per afrontar i resoldre problemes i realitzar aportacions originals al coneixement en diversos camps de la física, amb una perspectiva multidisciplinària i més específicament en les línies de investigació que es detallen en la secció corresponent , en les quals els centres que proposen el programa (Departament de Física, IFISC i IMEDEA) tenen un prestigi internacional acreditat.

La qualitat del programa de doctorat vigent fins ara va ser reconeguda ja el 2004, amb la Menció de Qualitat de l'ANECA i s'ha anat mantenint en cadascun dels seguiments i renovacions fins que va ser substituïda per la Menció cap a l'Excel·lència (obtinguda el 2011). El repte del nou Programa és seguir per la mateixa senda d'excel·lència i internacionalització i seguir essent, per tant, un pol d'atracció per a estudiants d'altres universitats.

Línies de recerca

 1. Relativitat i Astrofísica.
 2. Meteorologia, Oceanografia Física i Física del Clima.
 3. Física de Materials. Aplicacions a l'enginyeria.
 4. Física Quàntica i Física Estadística.
 5. Física interdisciplinar i Física no lineal.
 6. Física de Sistemes Complexos.

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Si voleu ajudar-nos a millorar, teniu un comentari,consulta o suggeriment el podeu fer mitjançant el nostre formulari de contacte de l'Escola de Doctorat.

Sistema de garantia de qualitat

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de doctorat a la UIB