Doctorat en Biologia de les Plantes

Any acadèmic 2018-19

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

SISTEMES D'INFORMACIÓ PREVIS

El Programa de Doctorat està pensat per a estudiants amb un perfil d'ingrés que correspongui a l'elaboració d'una tesi doctoral relacionada amb l'àmbit de Biologia de les Plantes. Les formacions de grau que millor correspon a aquest perfil són les de:

 • Biologia
 • Bioquímica
 • Enginyeria Agrícola
 • Enginyeria Forestal
 • Ciències Ambientals
 • Farmàcia
 • Química

La formació de postgrau (màster) que millor correspon a aquest perfil és la del màster en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies de la UIB.

No obstant això, el Programa de doctorat pot admetre estudiants amb altres titulacions diferents de les indicades respecte de grau i postgrau sempre que la Comissió Acadèmica així ho accepti. La Comissió Acadèmica establirà per a aquests estudiants, en el cas que així es consideri, els crèdits complementaris de formació que hauran de seguir per al seu ingrés al Programa de Doctorat. Aquesta formació complementària consistirà en assignatures ofertes en els estudis de màster que estan relacionat: "Biotecnologia Aplicada". La comissió acadèmica haurà de valorar i decidir a quines de les assignatures ofertes haurà de matricular-se el sol·licitant, alhora que es dugui a terme la matrícula al programa de doctorat, en funció de les competències adquirides prèviament i els continguts de les matèries afins superades. En aquestes circumstàncies, el nombre màxim de crèdits del màster que hauria de cursar el doctorand és de 30.

Requisits específics d'accés

Podran inscriure's al Programa de doctorat els estudiants que comptin amb el màster de la UIB en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies. Així mateix, el Programa de doctorat podrà admetre estudiants amb una altra titulació diferent de màster i/o doctorat, els qui hauran d'indicar en la seva sol·licitud dos professors universitaris disposats a avalar la seva trajectòria acadèmica.

La Comissió Acadèmica serà l'encarregada d'avaluar i si escau acceptar aquestes sol·licituds, pel que es prendran en compte els criteris de:

 • Expedient Acadèmic: mitjana de notes en grau i postgrau (80%). Es valorarà la puntuació obtinguda en les assignatures cursades, ponderant-se sobre la base del nombre de crèdits de l'assignatura, independentment de si són assignatures de grau (o llicenciatura o enginyeria) o de postgrau.
 • Mèrits acadèmics (estudis complementaris, estades a l'estranger, beques, publicacions, participació en projectes de R+D+i, etc) (10%).
 • 2 Avals de professors i/o investigadors de rellevància en relació amb el Doctorat (10%). Aquests professors no tenen per què pertànyer al programa sinó que treballant en línies de recerca afins a les del programa i havent tingut contacte amb el candidat, li recomanin a causa del seu coneixement de les habilitats o de la trajectòria acadèmica d'aquest.

No està especificat com a criteri d'admissió la dedicació a temps complet o parcial de l'estudiant. En aquest aspecte, qualsevol alumne admès al programa podrà matricular-se com a alumne a temps parcial si és autoritzat per la comissió acadèmica segons el que es disposa en l'Art. 3.2 del Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris doctorat de la Universitat de les Illes Balears. Els estudiants podran canviar de modalitat (temps complet/temps parcial) en un o un altre sentit durant el període de matrícula de cada curs acadèmic sol·licitant-ho a la Comissió Acadèmica de forma raonada.

Pla Tutorial

Per emplenar aquest apartat utilitzar, resumir les pautes més importants que es troba en l'apartat:

Organització del Programa, i especialment supervisió de Tesis doctorals.

El procediment utilitzat per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat per a l'assignació de Tutor i Director de Tesi és el següent:

 1. En cada curs acadèmic la Comissió designarà per a cada línia de recerca un Tutor de Tesi d'entre els professors vinculats de forma permanent al Departament de Biologia que hagin dirigit almenys una Tesi en els últims 5 anys.
 2. Una vegada admès el doctorand al programa, la Comissió li assignarà el Tutor depenent de la línia de recerca escollida en la sol·licitud d'admissió.
 3. El Tutor serà l'encarregat de proposar a la Comissió un Director de Tesi d'entre tots els professors participants al Programa de Doctorat, tenint en compte el tema de recerca i la seva situació com a estudiant a temps complet o parcial.
 4. El Director serà formalment assignat al doctorand per la Comissió en un termini màxim de 6 mesos a partir de la matriculació al Programa.

Els canvis que es produeixin en relació amb els tutors i directors de Tesis durant la realització del doctorat seran resolts per la Comissió Acadèmica.

Respecte a les activitats de supervisió del programa de doctorat en primer lloc està prevista l'adreça múltiple o codirecció de tesis doctorals en els següents suposats:

 1. Per afavorir la recerca multidisciplinària. L'existència de diferents àmbits del coneixement en un mateix campus universitari, que incorpora un gran nombre de grups de recerca, incentiva la realització de projectes de recerca interdisciplinàries que afavoreixen la generació de nous coneixements.
 2. Per afavorir les codireccions internacionals. Aquesta tendència ja es va iniciar sota el RD 778/1998, i es continuo als programes sota el RD 1393/2007.
 3. Per afavorir la codirecció per a la incorporació de directors novells, al costat de directors experimentats, a la tasca de supervisió de tesis doctorals.

En segon lloc està prevista la internacionalització del programa mitjançant la participació de reconeguts investigadors estrangers en Tribunals de Tesis, sobretot per facilitar la possibilitat d'obtenció de l'Esment Internacional de la majoria de Tesis Doctorals llegides al programa. Ja als programes de doctorat previs es va fomentar l'obtenció de l'Esment Europeu. En aquest sentit, des de l'aparició de l'Esment Europeu de Doctorat, i a fi de fomentar la participació d'experts internacionals en els tribunals de tesis, la Universitat de les Illes Balears assigna anualment una partida pressupostària al centre responsable dels títols de doctorat per a les despeses d'assistència d'almenys un expert investigador estranger en tots els tribunals de Tesis.

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustarà als procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011):

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador
Jaume Flexas Sans
Secretari
Javier Gulías León
Professors
 • Maurici Mus Amézquita
 • Anna Travesset Vilaginés
 • Jose Luis Araus Ortega
 • Hipólito Medrano Gil
Alumne
Marc Carriqui

Objectius generals

L'objectiu del Programa de doctorat en Biologia de les Plantes de la Universitat de les Illes Balears és la formació i titulació d'investigadors orientats cap a l'estudi i ampliació dels coneixements en:

 • Aspectes fonamentals de la Biologia de les plantes, Bases Fisiològiques i Moleculars del funcionament de les plantes i de l'adaptació i aclimatació a diferents ambients (Ecofisiologia), així com l'Evolució, Filogènia i Diversitat natural.
 • Aspectes relacionats amb l'Ecologia Vegetal, les bases biològiques de la gestió de comunitats naturals, el medi ambient.
 • Aplicacions de la Biologia de les plantes en els camps de l'Agronomia, la millora genètica de Plantes i la Biotecnologia Vegetal.

Relació amb el sector de R+D+i

Els estudiants participants al Programa de doctorat proposat desenvoluparan, mitjançant la seva tesi doctoral, algun dels aspectes de recerca indicats. No obstant això, s'espera que una vegada egressats tots ells estiguin familiaritzats amb el conjunt dels trets essencials de la Biologia de les Plantes.

El Programa, actualment amb Esment cap a l'excel·lència, incorpora la recerca capdavantera en cadascun dels seus camps i la consideració d'enfocaments multidisciplinaris relacionats amb l'objectiu general, inserint el procés de realització del doctorat dins dels projectes de R+D+i dels grups de recerca que ho sustenten. En particular, es facilitarà als estudiants la seva formació com a investigadors a través de la cooperació internacional amb altres grups de temàtiques similars d'estudi.

El grup de recerca de la UIB que promou aquest Programa doctorat és un grup interdisciplinari, amb doctors a les àrees de Botànica, Fisiologia Vegetal, i Producció Vegetal i té membres que pertanyen al IMEDEA (CSIC-UIB) especialistes en el camp de l’Ecologia Terrestre. El grup de recerca participa també en el Campus d'Excel·lència Internacional que formen la UIB, la Universitat de Girona, el CSIC i el Centre Català de Recerca de l’Aigua. Aquest grup de Recerca ha aconseguit la distinció de Grup d'Excel·lència en la classificació de la Comunitat autònoma de les Illes Balears i, en relació a la resta de l’estat espanyol, ocupa sistemàticament un dels primers llocs en els rànquings de publicacions internacionals d'impacte dins el seu camp.

EL Programa manté per tant una estreta relació amb el sector de R+D+i a nivell regional (IMEDEA, Conselleries de Medi Ambient i Agricultura, Jardí Botànic de Sóller), a nivell nacional (CSIC, INIA, Altres Universitats, l'empresa Geónica SL) i a nivell internacional (Projectes de recerca del la UE, col·laboració amb diferents equips de recerca internacionals etc.)

Experiències anteriors

El Programa de doctorat és una continuació directa de dos anteriors que van obtenir l'Esment de Qualitat en les respectives convocatòries nacionals. El primer, “Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies”, Programa interuniversitari de doctorat organitzat per la Universitat de Barcelona i la UIB. El segon, el Programa de postgrau del mateix títol, impartit sols per la UIB.
El Programa de doctorat actual va optar en 2011 a l'Esment per a l'Excel·lència, obtenint un informe favorable de la ANECA amb una valoració global ponderada de 92 punts (referència 2011-00107).

Interès del programa per a l’alumnat

El programa és d’interès per alumnes d'un ampli àmbit, de la UIB, IMEDEA i altres organismes de Balears, així com alumnes amb titulacions universitàries de l’estat espanyol i alumnes procedents d’àmbits internacionals amb formació que permeti la seva especialització en la recerca en el món vegetal.

L'elevat rang d'interdisciplinarietat, la significativa afluència d'estudiants becats mitjançant els projectes de recerca i mitjançant relacions internacionals del Grup de Recerca que són formats per l’equip científic del programa, permeten mantenir activitats de formació d’alt nivell científic i un nombre molt important de tesis i publicacions de màxim impacte en el seu camp.

D'altra banda, la demanda creixent en les institucions i programes de R+D+i europeus d'investigadors doctors que hagin obtingut un perfil multidisciplinari dins d'aquesta àrea és un interès afegit del programa, que permet una sortida privilegiada d’aquests al mercat laboral i una garantia per a la seva incorporació a projectes de recerca capdavanters i d’alt impacte socioeconòmic.