Procediments pels doctorats del RD99/2011

Heu de realitzar els següents tràmits en línia accedint a l'adreça https://postgrau.uib.es:

  • Inscripció del pla de recerca o canvi de títol del pla de recerca
  • Controls anuals
  • Sol·licitud de la condició d'alumne/a a temps parcial
  • Baixes temporals
  • Pròrrogues
  • Canvi de direcció de tesis
  • Canvi de tutor/a
Procediments de doctorat Reglament, procediments i bones pràctiques dels programes de doctorat

Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears

Procediments per l'admissió i matrícula a un programa de doctorat

Codi de Bones PràctiquesInformació Carta de tesi: El punt "1." és la carta de tesi resumida que heu d'emplenar i presentar a l'Escola de Doctorat; el punt "2." és la versió integra de la carta de tesi (per a consulta)

  1. Carta de Tesi per signar
  2. Carta de Tesi

Protocol per realitzar tràmits administratius

Criteris de tesi doctoral Criteris de format de tesi

Criteris de format de la tesi doctoral a la UIB

Criteris de format electrònic de la tesi doctoral a la UIB

Activitats formatives Activitats Formatives Especialitzades i Transversals

Activitats Transversals i Específiques dels programes de doctorat